Van jeugd naar volwassenheid

Stap 5: Formuleer een gezamenlijke ambitie

Formuleer met uw partners een gezamenlijke ambitie: hier gaan we voor. Op hoofdlijnen bevat deze ambitie in ieder geval het integraal en toekomstgericht werken om doorlopende ondersteuning te realiseren. Om te definiëren wat u samen wilt bereiken kunt u zich baseren op de analyse uit fase 1. Uw ambitie mag enthousiasmerend en ambitieus zijn. Inventariseer hoe ver de partners al zijn in denken en handelen omtrent integraal en toekomstgericht werken, hoe groot het draagvlak hiervoor is en wat zij kunnen investeren in tijd en menskracht. Betrek alle relevante partners bij het formuleren van de ambitie (zie stap 4, Stappenplan gemeenten). Dit gezamenlijke en gedeelde uitgangspunt vormt een belangrijke basis om aan de slag te gaan.

Voorbeeld: BIG-5 Spirit

Medewerkers van Spirit, een organisatie voor jeugd- en opvoedhulp, hebben samen een BIG-5 opgesteld. Afgesproken is dat hun professionals een jongere pas laten gaan als aan al deze vijf voorwaarden is voldaan:

  1. Er is in ieder geval één volwassene duurzaam beschikbaar voor de jongere om op terug te vallen.
  2. De jongere heeft een passende woonplek.
  3. De jongere heeft een opleiding, een baan of zinvolle dagbesteding die kansen biedt voor ontwikkeling.
  4. De jongere heeft voldoende inkomen.
  5. Er is, indien nodig, zorg voor de jongere beschikbaar tot 27 jaar.

Voorbeeld: een gezamenlijke ambitie in Friesland

In Friesland definieerden professionals samen de volgende ambitie:

'elke Friese jongere (16 - 27) heeft stabiele huisvesting, financiën (inkomen versus schulden) en dagbesteding (onderwijs, werk of op andere wijze), waar nodig met (vervolg)hulp'.

Deze ambitie is door de Vereniging Friese Gemeenten in het portefeuillehoudersoverleg Jeugd vastgesteld. Met een gezamenlijk doel kan van professionals gevraagd worden om daar samen aan te werken. Als het nodig is, kan voor elk domein uitgewerkt worden wat hieronder verstaan wordt.

Meer voorbeelden

Vragen?

Freya Mostert is contactpersoon.

Foto Freya  Mostert

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies