Van jeugd naar volwassenheid

Stap 2: Samenwerking met partners realiseren

Ga na welke partijen u erbij wilt betrekken: wie zijn belangrijk om het integraal en toekomstgericht werken te realiseren om jongeren in kwetsbare posities goed en doorlopend te ondersteunen? Denk allereerst aan jongeren zelf en aan de partijen die een rol hebben in het begeleiden naar school, werk en andere participatievormen. Het onderwijs, de gemeente en de RMC-regio's hebben allen een wettelijke opdracht met betrekking tot deze doelgroep en zijn daarmee onmisbare partners. Maak met elkaar duidelijk wat ieders opdracht is, aan welke doelen er wordt gewerkt en met welk resultaat. Hiermee krijgt u inzicht in ieders belang en betrokkenheid. Ga met elkaar om tafel en bepaal samen hoe u aan de slag gaat. Zorg ervoor dat iedere organisatie een vast contactpersoon aanwijst. Deze persoon is er binnen de eigen organisatie verantwoordelijk voor dat de samenwerking met partners continue wordt gezocht.

Jongeren

Praat ook met de doelgroep en niet alleen over de doelgroep. Werk structureel vanuit het perspectief van de jongeren, laat ze meedoen en invloed hebben. Jongeren zijn op verschillende manieren in te zetten: bijvoorbeeld als voorlichter van de gemeente, als adviseur voor organisaties en professionals, als meedenkers met beleid en als maatje voor andere jongeren. Ze kunnen zelf het beste aangeven waar zij mee geholpen zijn en wat zij belangrijk vinden. Daag uzelf uit om dit tot een structurele manier van werken te maken, bijvoorbeeld door een actief cliëntenplatform, structurele deelname aan overleg(organen) van gemeenten en organisaties en het aanstellen van adviseurs.

Onderwijs

Arbeidstoeleiding en participatie van jongeren begint bij het onderwijs. Het onderwijs begeleidt jongeren voor wie dat haalbaar is bij het behalen van een startkwalificatie en bereidt hen voor op een toekomst waarin zij zo optimaal mogelijk participeren in de samenleving. Het onderwijs is daarnaast verantwoordelijk voor de voorbereiding op werk.

Gemeente

In de ideale situatie behaalt de jongere een diploma en stroomt zelfstandig door naar een plek op de arbeidsmarkt. Maar er is ook een groep jongeren in kwetsbare posities die het onderwijs voortijdig verlaat, die na school niet gaat werken of geen uitkering ontvangt. Deze groep ontvangt ondersteuning van de gemeente of het UWV bij het vinden en behouden van werk. Daarnaast kunnen er op andere leefgebieden problemen spelen die van invloed zijn. In hoeverre kan de jongere een duurzame positie in de maatschappij verwerven en participeren? En hoe groot is de zelfredzaamheid van de jongere? Ook in de ondersteuning op deze leefgebieden liggen verantwoordelijkheden bij de gemeente.

RMC

Voortijdig schoolverlaten is een groot risico voor het vinden en behouden van werk: jongeren zonder startkwalificatie vinden veel moeilijker een baan dan jongeren die dit wel hebben behaald. De Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC-functie) pakt in regionaal verband het voortijdig schoolverlaten (vsv) van niet leerplichtige jongeren aan.

Overige partners

Naast deze onmisbare partners (jongeren zelf, onderwijs, gemeente en RMC) zijn er andere partners die handig zijn om erbij te betrekken. Denk aan werkgevers, de woningbouwcoöperatie, jongerenwerk, schuldhulpverlening en de ggz. Ga ook na of er zelf- of vrijwilligersorganisaties zijn die een rol (kunnen) spelen. Mogelijk zijn er al projecten waarin groepen jongeren of ervaringsdeskundigen zich hebben georganiseerd.

Voorbeeld: Utrecht kinderrechtenstad

Utrecht geeft kinderrechten aandacht en een stem aan kinderen en jongeren door te luisteren en hen bij het beleid te betrekken. Dit doen ze mede door een team van ervaringsdeskundigen in de jeugdzorg structureel te betrekken in het beleid: U-2B Heard.

Meer voorbeelden

Vragen?

Freya Mostert is contactpersoon.

Foto Freya  Mostert

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies