• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Van jeugd naar volwassenheid

Praktijkvoorbeelden

Gemeenten en professionals zetten zich in om jongeren in kwetsbare posities te begeleiden naar zelfredzaamheid. We beschrijven hieronder enkele inspirerende praktijkvoorbeelden.

Laagdrempelig onderwijs voor doorstroom thuiszitters

Choose2improve biedt onderwijs aan jongeren die thuis zitten en niet naar school gaan of werken. De voorziening is opgezet door Kwintes en richt zich op jongeren van 17 tot en met 23 jaar en biedt op een laagdrempelige manier onderwijs. De voorziening bevindt zich in een buurtcentrum, waar de jongeren maximaal 4 uur per dag les krijgen in kleine klassen met maximaal acht jongeren. Op die manier wennen de jongeren weer op een rustige manier aan het ritme op school. Als een jongere zich meldt, volgt een intakeprocedure waarbij per individu gekeken wordt naar wat er nodig is. Zijn er bijvoorbeeld schulden? Zijn er psychische klachten of is er hulp nodig thuis? Dan helpt de professional daar ook bij. De hulpverleners zijn 24 uur per dag bereikbaar. Samen met het ROC zorgt Kwintes ervoor dat de jongeren doorstromen naar een reguliere baan of onderwijs. Zo is het ROC voorbereid op de komst van de jongeren en blijven de hulpverleners van Kwintes beschikbaar voor nazorg.

Ondersteuning op maat

Op verschillende plekken in de stad ontmoet Kwintes psychisch kwetsbare- en risicojongeren tussen de 16 en 27 jaar, al dan niet met een expliciete hulpvraag. Essentieel is de eerste fase van het contact, kennismaking en vertrouwen in elkaar krijgen en houden. Daarna kijkt men op maat wat jongeren aan ondersteuning nodig hebben en welke stappen gezet moeten worden. Het kan bijvoorbeeld in eerste instantie gaan om tijdelijke huisvesting of bemiddeling thuis tussen de jongere en ouders of opvoeders, zodat een vorm van ambulante begeleiding voldoende is. Naast de intensieve samenwerking met de jongeren zelf, wordt nauw samengewerkt met de netwerken en het systeem om de jongere heen, waaronder leerkrachten uit het onderwijs of werkbegeleiders in relatie tot participatietrajecten.

Woon- en zelfstandigheidstraining

In de diverse begeleid- of beschermd wonen voorzieningen van Kwintes krijgen jongeren woon- en zelfstandigheidstrainingen, altijd passende bij de ondersteuningsvraag en ontwikkelingsbehoefte. Er is veel aandacht voor het ontwikkelen van talenten, zodat jongeren hun sterke kanten inzien en hierdoor naar onderwijs of werk doorstromen of terugkeren. Het behalen van haalbare doelen is altijd een rode draad in het begeleidingsproces. Naast een begeleidingsplan op maat krijgen de jongeren vaardigheidstrainingen; zowel op sociaal als financieel gebied. Dit alles vindt plaats binnen één plan, met zoveel mogelijk één begeleider gedurende het hele traject. Als het nodig is wordt samengewerkt met andere partners en specialisten.

Tijdelijke woonbegeleiding op maat

In Amersfoort is er PITSTOP voor jongeren van 18 tot 25 jaar die niet terecht kunnen in de jeugdzorg, niet meer thuis kunnen wonen, maar voor wie zelfstandig wonen nog een brug te ver is. Voor 30 jongeren zijn er woonruimtes bij PITSTOP voor 1 à 2 jaar. Ze wonen zelfstandig, maar ontvangen woonbegeleiding op maat. Het streven is dat jongeren na het traject zelfstandig gaan wonen. Hun leven is op orde: ze gaan naar school of hebben een baan, kunnen met geld omgaan, zorgen goed voor zichzelf en hebben een netwerk opgebouwd dat hen ondersteunt. Het project wordt gerund door SOVEE met financiering van de gemeente Amersfoort.

Kleinschalige voorziening voor jongeren in voorlopige hechtenis

Gemeente Amsterdam werkt samen met het Ministerie van Veiligheid en Justitie en Spirit binnen een kleinschalige voorziening voor jongeren in voorlopige hechtenis. In de voorziening is plaats voor acht jongeren van 14 tot 23 jaar. Het verblijf heeft drie doelen: beperking van recidive, beveiligen van de samenleving en het benutten van deze korte periode voor een krachtige, positieve wending in het leven van deze jongeren. Voor de jongeren die daar verblijven is er 24 uur per dag begeleiding en beveiliging aanwezig. Onder voorwaarden kunnen deze jongeren naar school of werk blijven gaan en contact houden met hun ouders.

Alternatieve schoolroutes voor dak- en thuisloze jongeren

Omdat het regulier onderwijs vaak niet voldoende aansluit op problemen van dak- en thuisloze jongeren, wordt in de gemeenten Leeuwarden en Groningen met de jongeren en hun scholen naar alternatieve routes gezocht. Het doel is om hen weer naar school te helpen en zo een toekomstperspectief te bieden. Zo wordt een doorbraak gezocht in een combinatie van 'het behalen van een diploma' en 'het leven weer op orde krijgen'. Het proefveld werkt in actie met jongeren en scholen zelf, een doorbraakteam, een lokale stuurgroep, een landelijk opschalingsteam, een jongerenteam en een casusregisseur. De casusregisseur is de spil in het proefveld en zal voortdurend afstemmen met de jongeren, het onderwijs en de gemeente om de belemmeringen die jongeren ervaren op te lossen. Het proefveld is een samenwerking tussen de gemeenten Leeuwarden en Groningen, jeugdhulpaanbieders, mbo's en het Samenwerkingsverband Van de Straat.

Laagdrempelige begeleiding binnen school door een mentor

MatchMentor werkt op scholen en zorgt ervoor dat jongeren hun leven weer op de rails krijgen met de hulp van een geschoolde vrijwilliger die nauw aansluit bij de behoeften en de leefwereld van de jongere. De match tussen de mentor, die geen hulpverlener is, en de jongere wordt gemaakt door de coördinator van de LEV-groep in samenspraak met de begeleiders vanuit het onderwijs, de jeugdhulp of het jongerenwerk. Voorwaarde is dat de jongere het zelf ook wil. MatchMentor is een samenwerking tussen de gemeente Helmond, LEV-groep, het ROC Ter Aa in Helmond en verschillende basisscholen en middelbare scholen in de regio Helmond. 

Beschermde woonvorm met behandeling van autisme

Voor de jongeren tussen 16 en 27 jaar heeft een deel een autistisch spectrum stoornis. Daarvoor is een speciaal programma ontwikkeld, genaamd Locus. In Almere is dit programma binnen twee locaties beschikbaar. De jongeren wonen gedurende twee jaar bij Kwintes in een beschermde woonvorm met behandeling. Specifiek aan dit programma is de combinatie behandeling én begeleiding en de samenwerking met ouders of opvoeders. Wat de jongere tijdens de behandeling leert, kan meteen geoefend worden in de praktijk.

Integrale aanpak en perspectiefplan 16- tot 27- jarigen

Samen met sociale teams (jeugd en Wmo), klantregisseurs, leerplicht en beleidsmedewerkers is door de gemeente Soest het werkproces 'Mijn plan 18' ingericht. Het plan is gebaseerd op de aanpak van Gemeente Gooise Meren in samenwerking met gezinscoaches. Daarnaast werkt de gemeente samen met Jeugdbescherming en Jeugdreclassering van Samen Veilig Midden Nederland om met de jongere en het netwerk tot een perspectiefplan te komen.

Ervaringshuis zet zwerfjongeren in hun kracht

BE4YOU2 en Youké zijn in Utrecht een Ervaringsthuis voor zwerfjongeren gestart. Zwerfjongeren kunnen hier tijdelijk verblijven. Naast huisvesting is het Ervaringsthuis een ontmoetingsplek. (Ex-) zwerfjongeren leren van elkaar en ondernemen samen activiteiten. De acceptatie en (h)erkenning van elkaars verhalen vormen een basis voor het herontdekken van talenten en bouwen aan een toekomstperspectief. De jongeren kunnen zelf ook worden opgeleid tot ervaringscoaches en hun talenten inzetten bij het verzorgen van workshops en activiteiten in het ervaringsthuis. Het project is in samenwerking met de gemeente Utrecht, wijkgerichte zorgpartners en lokale zelforganisaties. Youké en BE4YOU2 krijgen subsidie van het Skanfonds.

Subsidie voor betaalbare jongerenhuisvesting

De gemeente Veenendaal heeft een stimuleringsfonds voor het realiseren van betaalbare jongerenhuisvesting. Ze financiert de subsidies voor initiatieven uit haar Startersregeling. Zo is er geld verstrekt voor een initiatief om nieuwbouwwoningen aan te passen voor jongeren met een autisme spectrumstoornis, zodat zij daar ook zelfstandige woonruimte hebben. Dit stimuleringsfonds is een instrument uit de Toolbox Financieringsconstructies voor stedelijke vernieuwing, namelijk de TFC-constructie Stimuleringssubsidie Jongerenhuisvesting van de Rijksoverheid.

Vragen?

Bas Wijnen is contactpersoon.

Foto Bas  Wijnen

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.