• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Van jeugd naar volwassenheid

Praktijkvoorbeelden

Amersfoort: PITSTOP

In Amersfoort is er PITSTOP voor jongeren van 18 tot 23 jaar die niet terecht kunnen in de jeugdzorg, niet meer thuis kunnen wonen, maar voor wie zelfstandig wonen nog een brug te ver is. Voor 22 jongeren zijn er studio's bij PITSTOP voor 1 à 2 jaar. Ze wonen zelfstandig 'achter hun eigen voordeur', maar ontvangen woonbegeleiding op maat. Het project loopt sinds 2010, wordt gerund door de Welzijnsorganisatie SOVEE met financiering van de gemeente Amersfoort en is zeer succesvol. Er liggen nu vernieuwingsvragen voor toekomstig beleid, zoals kwaliteit waarborgen bij teruglopend budget, aansluiting op de Amersfoortse wijkteams, begeleiding naar school en werk vanuit PITSTOP en inzet van vrijwilligers. Lees meer over PITSTOP.

Amsterdam: Huisvesting Kwetsbare Groepen

In de gemeente Amsterdam is een programma Huisvesting Kwetsbare Groepen opgesteld in overleg met de stedelijke partners uit wonen, jeugd en zorg (corporaties, zorgaanbieders en belangenorganisaties). Dit programma wordt ook gezamenlijk uitgevoerd. Het doel van het programma is om vanaf 2018 alle urgente kwetsbare groepen binnen drie maanden een passende woonruimte aan te bieden. Een ander doel is om meer individueel begeleid wonen mogelijk te maken en snellere doorstroming naar zelfstandige woonruimte te realiseren. Kwetsbare groepen zijn alle groepen die vanwege een combinatie van sociale, maatschappelijk of medische omstandigheden een urgente
vraag naar woonruimte hebben. Ook dak- en thuisloze jongeren en jonge moeders behoren tot de kwetsbare groepen en zullen profiteren van de opbrengst van het programma. Het programma verbindt lopende activiteiten, biedt beleidsmatige kaders, zorgt voor een gefundeerde afweging van belangen en stuurt vanuit budgetverantwoordelijkheid. De budgetverantwoordelijkheid ligt bij de gemeente. Contactpersoon: Ellie Miedema: e.miedema@amsterdam.nl

Amsterdam: Kleinschalige Voorziening

In Amsterdam is de gemeente samen met het Ministerie van Veiligheid en Justitie een proef begonnen met een Kleinschalige Voorziening voor jongeren in voorlopige hechtenis. In deze nieuwe voorziening is plaats voor acht jongeren van 14 tot 23 jaar. Het verblijf heeft drie doelen: beperking van recidive, beveiligen van de samenleving en het benutten van deze korte periode voor een krachtige, positieve wending in het leven van deze jongeren. Voor de jongeren die daar verblijven is er 24 uur per dag begeleiding en beveiliging aanwezig. Onder voorwaarden kunnen deze jongeren naar school of werk blijven gaan en contact houden met hun ouders.

Amsterdam: Top 1000-team

Jeugdbescherming heeft sinds 1 mei 2016 een speciaal Top1000-team. Het was een wens van de gemeente Amsterdam en Jeugdbescherming dat een aantal gezinsmanagers zich intensiever met het jeugdreclasseringswerk bezig gaan houden. Het Top 1000-team, dat bestaat uit acht gezinsmanagers of regisseurs, een gedragsdeskundige en een teammanager, richt zich voor twee jaar intensief op actuele onderwerpen zoals samenwerking met het jeugdreclasseringsteam van de William Schrikker Stichting, elektronisch toezicht, criminele families en radicalisering.

De jeugdreclasseringskennis van het Top 1000-team wordt elk kwartaal gedeeld met alle 31 overige teams van Jeugdbescherming, zodat alle gezinsmanagers up-to-date blijven. Het Top100-team van Jeugdbescherming werkt deels vanuit het Actiecentrum Veiligheid (AcV) aan de Wibautstraat 6. Bekijk de contactgegevens van Jeugdbescherming.

Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG)

Een succesvol voorbeeld is de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG) gericht op kinderen en hun omgeving. De gemeente heeft een doelstelling geformuleerd met als stip op de horizon: alle kinderen op gezond gewicht. Daarvoor is een integrale aanpak ontwikkeld met veel partners binnen en buiten de gemeente vanuit verschillende domeinen waaronder sport en bewegen, gezonde voeding, school, buurt, community, welzijn en (jeugdgezondheids)zorg. In een groot aantal van deze domeinen heeft de gemeente verantwoordelijkheden, de gemeente zet dus zowel preventief als curatief in.

Voor kinderen met overgewicht en obesitas heeft het Zorginstituut een duiding en handreiking gemaakt die beschrijft wie welke zorg nodig heeft en of deze vanuit de Zvw bekostigd zou moeten worden. Amsterdam en Zilveren Kruis hebben de in de Zorgstandaard Obesitas per behandelfase beschreven stappen 'uitgerafeld' in modules. Op basis van de duiding en handreiking van het Zorginstituut is vervolgens een modulair model opgesteld waarin per module is beschreven in welk geval de zorgverzekeraar en in welk geval de gemeente financiert. Daardoor zijn de verantwoordelijkheden helder afgebakend waardoor partijen vervolgstappen kunnen zetten en beter gaan samenwerken. De centrale zorgverlener voor de gehele risicogroep is in Amsterdam een speciaal opgeleide jeugdverpleegkundige van het Ouder- en Kindteam. Op deze wijze gaan ondersteuning en zorg hand in hand met het versterken van de (sociale) omgeving van het kind en wordt maatwerk voor kind en gezin mogelijk.

Diverse gemeenten en organisaties over 1000-jongerenplan

Lees de interviews van oud-projectleider van het 1000-jongerenplan Xanter Wilhelm met gemeenten, onderwijs, jongeren, werkgevers en individueel trajectbegeleiders van Trias over de integratie van het 1000-jongerenplan in hun beleid.

Friesland en Groningen: Samen Onderwijs op Maat voor dak- en thuisloze jongeren

Omdat (dreigende) dakloosheid een indicator is voor schooluitval hebben de gemeenten Leeuwarden en Groningen, samen met jeugdhulpaanbieders, mbo's en het Samenwerkingsverband VandeStraat de handen ineen geslagen. Ze zijn sinds september 2015 in een proefveld met dak- en thuisloze jongeren aan de slag om hen weer naar school te helpen en zo een toekomstperspectief te bieden. Omdat het regulier onderwijs vaak niet voldoende aansluit op problemen van dak- en thuisloze jongeren, wordt met de jongeren zelf en met de betrokken scholen naar alternatieve routes gezocht. Zo wordt een doorbraak gezocht in een combinatie van 'het behalen van een diploma' en 'het leven weer op orde krijgen'.

Veel van deze jongeren hebben zoveel schulden dat dit een grote last op hun schouders is; dan komt er van leren weinig terecht. Het proefveld werkt in actie met jongeren en scholen zelf, een doorbraakteam, een lokale stuurgroep, een landelijk opschalingsteam, een jongerenteam en een casusregisseur. De casusregisseur is de spil in het proefveld. Deze regisseur zal voortdurend afstemmen met de jongeren, het onderwijs en de gemeente om de belemmeringen die jongeren ervaren op te lossen. Contactpersoon: Hans Geleynse, casusregisseur hansgeleynse@gmail.com.

Gemeente Almere: Choose2improve

Choose2improve biedt onderwijs aan jongeren die thuis zitten en niet naar school gaan of werken. De voorziening is opgezet door Kwintes en richt zich op jongeren van 17-23 jaar. Choose2improve biedt op een laagdrempelige manier onderwijs.

De voorziening bevindt zich in een buurtcentrum, waar de jongeren maximaal 4 uur per dag en tussen 10.00-14.00 uur les krijgen in kleine klassen met maximaal acht jongeren. Op die manier wennen de jongeren weer op een rustige manier aan het ritme op school. Als een jongeren zich meldt, volgt een intakeprocedure waarbij voor iedere jongere gekeken wordt wat er nodig is. Zijn er bijvoorbeeld schulden? Zijn er psychische klachten of is er hulp nodig thuis? Dan helpt de professional de jongeren daar ook bij. De voorziening is tot 17.00 uur open voor zorg en de hulpverleners zijn 24 uur per dag bereikbaar.

De tussenvoorziening is bedoeld als tijdelijke oplossing. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de jongere doorstroomt naar een reguliere baan of onderwijs. Kwintes werkt dan ook nauw samen met het ROC. Zo is het ROC voorbereid op de komst van de jongeren en blijven de hulpverleners van Kwintes beschikbaar voor nazorg als de jongere eenmaal op het ROC zit. Ervaringsdeskundige Yasmine is blij met de voorziening. Ze is heel lang niet naar school geweest, maar is via een schoolmaatschappelijk werker bij Choose2improve terecht gekomen: ‘Je krijgt meer persoonlijke aandacht en er wordt echt gekeken naar wat je nodig hebt. Dat is fijn.’

Gemeente Apeldoorn

Het team klantmanagers 'multiproblem' van de Apeldoornse sociale dienst gaat sinds de invoering van de Wmo 2015 behalve over de Participatiewet, ook over de toegang tot de Wmo voor bijzondere cliëntgroepen als zwerfjongeren, dak- en thuislozen, ex-gedetineerden, verslaafden en multiprobleemgezinnen. Dat betekent dat deze cliënten vanaf 2015 een integrale toegang hebben voor de Participatiewet (participatie, re-integratie, inkomensvoorziening) én de Wmo (individuele begeleiding, dagbesteding, thuisondersteuning, maatschappelijke opvang). De klantmanager stelt een plan op voor de participatie of re-integratie in het kader van de Participatiewet in combinatie met een Wmo-ondersteuningsplan, kent waar nodig een inkomensvoorziening toe én een Wmo-voorziening. De overtuiging is dat het één zonder het ander niet leidt tot herstel.

Ook hebben de klantmanagers van de sociale dienst een nieuwe doelgroep sinds 2015: de cliënten in Beschermd Wonen GGZ die ook gebruik maken van een gemeentelijke inkomensvoorziening. Voor cliënten in Beschermd Wonen GGZ die géén gebruik maken van een gemeentelijke inkomensvoorziening ligt de toegang in het Wmo-loket. De klantmanagers 'multi-problem' en de Wmo-consulenten groeien langzaam naar elkaar toe, met een gezamenlijke werkplek. Op termijn moet deze integrale aanpak ook voor alle andere cliëntgroepen gaan gelden door de vorming van centra in de vier stadsdelen waarin Participatiewet, Wmo en Jeugdwet bij elkaar komen.

Er zijn ook jongeren die doorstromen vanuit intramurale jeugdvoorzieningen naar Beschermd Wonen GGZ in de Wmo. Binnen Apeldoorn gelden daarbij soepele ingangsdata. Als een 17,5-jarige opnieuw moet worden geïndiceerd, en de verwachting is doorstroom naar Beschermd Wonen GGZ in de Wmo, dan volgt direct instroom in de Wmo. Als de verwachting is dat een jongere met 18,5 jaar kan uitstromen, dan wordt de ondersteuning binnen de Jeugdwet afgerond. Knelpunt richting aanbieders zijn nog de ongelijke tarieven in Wmo en Jeugdwet. Richting de contractperiode 2017 wordt daarom gestart met het synchroniseren daarvan. Contactpersoon: Antoine de Vlieger a.deVlieger@apeldoorn.nl.

Gemeente Groningen: taskforce

De gemeente Groningen wil een sluitende aanpak van kwetsbare jongeren. Specifiek voor jongeren in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

De gemeente heeft samen met  aanbieders, gemeenten en een zorgverzekeraar een checklist van 18- naar 18+ ontwikkeld, die inzicht geeft in de risico’s en mogelijkheden van jongeren die 18 worden. Deze checklist wordt ingezet in de jeugdhulpverlening  Een speciale taskforce, bestaande uit professionals uit verschillende domeinen zoals onderwijs, wonen en werk, bespreekt eventuele knelpunten en lost ze op.

De consulent Werk van de gemeente bespreekt vanaf het derde leerjaar op de praktijkschool en vso-school de jongeren met uitstroomprofiel Arbeid, met de stagebegeleider. De begeleiding richt zich zoal op het toeleiden naar een afspraakbaan. Lukt dat niet? Dan eerst een stage of werken aan het versterken van vaardigheden en competenties. De consulent begeleidt intensief en zorgt voor een naadloze overgang naar de gemeente bij 18 jaar. Ze gaan uit van het principe dat de begeleiding kan duren tot iemand 67 jaar is. Voor de jongere (en ouders) is er één loket of aanspreekpunt en de rest is aan de achterkant georganiseerd. De jongeren en ouders hebben dus geen last van de verschillende werkwijzen. Het is een investering die zich op lange termijn terugverdiend. Meer informatie? Neem contact op met Geke van der Werff via Geke.van.der.Werff@groningen.nl

Gemeentelijke beleidsplannen

Bekijk de acht voorbeelden van gemeentelijke beleidsplannen Participatie, verzamelt door Sociaalweb.

Helmond: Matchmentor

MatchMentor is een samenwerking tussen de gemeente Helmond, welzijnsorganisatie LEV-groep, het ROC Ter Aa in Helmond en verschillende basisscholen en middelbare scholen in de regio Helmond. Sterkste punt in MatchMentor is dat jongeren hun leven weer op de rails krijgen met hulp van een goed geschoolde vrijwilliger, die nauw aansluit bij de behoeften en de leefwereld van het kind of de jongere. De mentor is geen hulpverlener, maar begeleidt de jongeren gedurende een bepaalde tijd. De match tussen de mentor en de jongere wordt gemaakt door de coördinator van de LEV-groep in nauwe samenspraak met de begeleiders vanuit het onderwijs, de jeugdhulp of het jongerenwerk. Voorwaarde is dat de jongere het zelf ook wil.

MatchMentor heeft inmiddels zo’n 200 mentoren en heeft al honderden jongeren geholpen. Er is een MatchMentor+ groep ingericht die zich richt op jongeren met autisme en ADHD. Dit in nauwe samenspraak met MEE en de ggz. De mentor richt zich op drie terreinen van het kind, namelijk de thuissituatie, het onderwijs en de vrije tijd. Ook jongeren vanaf 18 jaar worden begeleid, vaak vanuit het onderwijs en het jongerenwerk. Uit onderzoek van de Universiteit van Groningen blijkt de meerwaarde van het mentorschap. Schooluitval wordt verminderd en de cognitieve en sociale prestaties van de jongeren stijgen. Uit onderzoek blijkt vooral dat alleen kwalitatief goed mentorschap leidt tot resultaten.

Jongerencontract wonen

In februari 2016 is een nieuwe wet in werking getreden die regelt dat jongeren van 18 tot 23 jaar een huurcontract voor maximaal vijf jaar kunnen afsluiten (eventueel nog met twee jaar uit te breiden). Gedurende de huurperiode van vijf jaar blijven jongeren inschrijfduur opbouwen, waarmee hun kansen op een volgende woning toeneemt. Woningbouwvereniging Aedes in Amsterdam werkt al een jaar op proef met speciale jongerencontracten en heeft daar goede ervaringen mee. Lees wat jongeren vinden over deze wet.

Leeuwarden en Rotterdam: Van de Straat

Het samenwerkingsverband Van de Straat wil een betere toekomst voor dak- en thuisloze jongeren. Hiervoor is verandering en vernieuwing nodig, in en buiten de bestaande systemen. Een van de speerpunten is 18-min/18-plus. In Leeuwarden en Rotterdam is daarom een praktijkexperiment gestart. In een domeinoverstijgende aanpak van zorg-wonen-onderwijs-werk-inkomen wordt samen met jongeren in de praktijk onderzocht hoe de overgang van jeugdhulp naar volwassenzorg is te verbeteren met als doel een stabiel toekomstperspectief. Lees meer over Van de Straat.

Utrecht: Ervaringshuis zet zwerfjongeren in hun kracht

BE4YOU2 en Youké zijn in Utrecht een Ervaringsthuis voor zwerfjongeren gestart. Zwerfjongeren kunnen hier tijdelijk verblijven. Naast huisvesting is het Ervaringsthuis een ontmoetingsplek. (Ex-) zwerfjongeren leren van elkaar en ondernemen samen activiteiten. De acceptatie en (h)erkenning van elkaars verhalen vormen een basis voor het herontdekken van talenten en bouwen aan een toekomstperspectief. De jongeren kunnen zelf ook worden opgeleid tot ervaringscoaches en hun talenten inzetten bij het verzorgen van workshops en activiteiten in het ervaringsthuis. Het project is in samenwerking met de gemeente Utrecht, wijkgerichte zorgpartners en lokale zelforganisaties. Youké en BE4YOU2 krijgen subsidie van het Skanfonds.
Contactpersoon: Marlene van Steensel (Bestuursvoorzitter), 06-31960241, marlene.vansteensel@be4you2.nl

Veenendaal: Subsidie voor betaalbare jongerenhuisvesting

De gemeente Veenendaal heeft een stimuleringsfonds voor het realiseren van betaalbare jongerenhuisvesting. Ze financiert de subsidies voor initiatieven uit haar Startersregeling. Zo is er geld verstrekt voor een initiatief om nieuwbouwwoningen aan te passen voor jongeren met een autisme spectrumstoornis, zodat zij daar ook zelfstandige woonruimte hebben. Dit stimuleringsfonds is een instrument uit de Toolbox Financieringsconstructies voor stedelijke vernieuwing, namelijk de TFC-constructie Stimuleringssubsidie Jongerenhuisvesting van de Rijksoverheid. Lees meer op de website van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland Rvo.nl.

Wegwerken van schulden

Verschillende gemeenten hebben regelingen voor jongeren die met grote schulden te maken hebben, volgens Nieuwsuur. De gemeente Leiden heeft bij een aantal jongeren problematische schulden opgekocht. Deze jongeren krijgen een betalingsregeling en begeleiding om niet opnieuw in de problemen te komen. In Den Haag kunnen jongeren hun schulden afkopen door (weer) naar school te gaan, te werken of vrijwilligerswerk te doen.

Vragen?

Bas Wijnen is contactpersoon.

Foto Bas  Wijnen

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.