Van jeugd naar volwassenheid

Stap 8: Pak de beleidsruimte

Welke beleidsruimte is er om de ambities met betrekking tot deze doelgroep te realiseren?

Acties

  • Zoek actief naar goede voorbeelden waarin de beleidsruimte wordt benut.
  • Zorg dat u de aanwezige beleidsruimte pakt, bijvoorbeeld door integrale inkoop.

Resultaat

U weet welke beleidsruimte er is en kunt deze actief benutten.

Voorbeeld: Soepele overgang in Friese gemeenten

In opdracht van Sociaal Domein Fryslan is door Jeugdhulp Friesland samen met de Friese gemeenten een model ontwikkeld. Hieruit blijkt wie betrokken is, wie wat doet en wie de regie heeft om de overgang van jongere naar jongvolwassene soepel te laten verlopen. Daarbij zijn tijdigheid, planmatig en samen de sleutelwoorden. Met Friese gemeenten zijn afspraken gemaakt over samenwerking. Het ‘Model De Soepele Overgang 18-/+’ is een stappenplan met afspraken over zaken als risico-analyse en monitoring van afspraken. Het is een procesgerichte aanpak door de focus op de praktijk en het versterken van bestaande werkwijzen.

De eerste stap in het model is een risico-analyse. Deze moet afgerond zijn als een jongere 17,5 jaar is en bepaalt of de rest van het model gevolgd moet worden. Zo ja, dan volgt het maken van een toekomstplan. Hier worden professionals in de verschillende leefgebieden bij betrokken en er wordt een casusregisseur aangewezen: liefst een persoon met wie de jongere al een klik mee heeft. Twee maanden voor meerderjarigheid is een toekomstplan met de jongere afgesproken met daarin doelen over huisvesting, dagbesteding, inkomen, school, werk en mogelijke vervolghulp. Dat moet in uitvoering zijn als de jongere 18 jaar wordt.

Om ontschot te werken, zijn binnen de gemeentelijke diensten (van sociale zaken, huisvesting tot maatschappelijke ondersteuning) én bij de verschillende voorzieningen portefeuillehouders 18-/+ aangewezen, die als een expertisenetwerk opereren en samen oplossingen vinden. Lukt dat niet, dan kan men tijdig opschalen naar management of bestuur binnen betrokken gemeenten of instellingen. De casusregisseur monitort het proces en beëindigt dit pas als alle toekomstdoelen gehaald zijn.

Voorbeeld: De jeugdverbinder

De gemeente Boxtel en Sint-Michielsgestel heeft een functionaris in dienst genomen die relaties legt tussen jeugdhulpvoorzieningen (zoals jeugdzorginstelling La Salle), lokale informele en formele voorzieningen en gemeentelijke diensten. Doel is het verbeteren van contact en kennisuitwisseling tussen alle instellingen die werken voor jongeren tussen de 14 en 27 jaar. Dat leidt tot soepele samenwerking tussen alle instanties, als een jongere in een kwetsbare positie tussen de 14 en 27 jaar meerdere diensten nodig heeft.

Leefwereld jongeren begrijpen

De jeugdverbinder heeft de opdracht te signaleren waar samenwerking moeilijk gaat, waar hiaten zitten in het systeem en hoe instanties daarin van elkaar kunnen leren. De jeugdverbinder legt dan de juiste verbindingen. Hij of zij heeft geregeld contact met jongeren om zo beter hun leefwereld te leren kennen en begrijpen, als inspiratie voor zijn werk. De jeugdverbinder is voorzitter van het ambulant zorgteam, waarin onder meer MEE, GGD, GGZ en verslavingszorg zitten. Hij of zij is ook verbonden met jongerenwerk, leerplichtambtenaren en schoolmaatschappelijk werk. De jeugdverbinder werkt samen met woonstichtingen en werkt preventief aan participatie van jongeren in kwetsbare posities in de vrije tijd.

Meer voorbeelden

Vragen?

Freya Mostert is contactpersoon.

Foto Freya  Mostert

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies