Van jeugd naar volwassenheid

Stap 4: Bepaal samen de gewenste ambities

Welke impact wilt u bereiken op dit thema? Welke ambities passen daarbij? Houd uw huidige ambities eens tegen het licht met het oog op dit thema. Zijn deze al concreet? Of moeten ze nog worden aangescherpt? (Her)formuleer samen met de jongeren, hun ouders en uw maatschappelijke partners de collectieve ambities: hier gaan we samen voor en dit willen we bereiken. Dit kan via het organiseren van interactieve bijeenkomsten met alle betrokken partijen. Hiermee betrekt u iedereen in het proces en creëert u een breder draagvlak.

Zet in op preventie

Welke rol heeft preventie binnen uw ambitie? Er is al veel bekend over wat u kunt doen om grotere problemen op latere leeftijd te voorkomen. Jeugdprofessionals, economen, zorgdeskundigen en onderwijsprofessionals zijn het op dit punt allemaal eens: het is effectief om te investeren in het leven van jongeren en bij de eerste signalen van problemen meteen preventief actie te ondernemen. Het is ook kostenbesparend, want goede preventie zorgt ervoor dat op latere leeftijd minder dure zorg nodig is.

Preventie is ook spannend en soms ingewikkeld. Samenwerking tussen de verschillende domeinen is noodzakelijk, maar in de praktijk vaak lastig. De verschillende partijen weten niet precies wat ze van elkaar mogen verwachten en hoe ze hun verantwoordelijkheden bij preventie kunnen invullen. Daarom is het belangrijk om samen goed te definiëren wat jullie onder preventie verstaan. Denk hierbij ook aan beschermende factoren en voorzieningen zoals sport- en
verenigingsdeelname. Spreek af wat ieders verantwoordelijkheid is.

Checklist acties

  • Definieer samen met jongeren en partners de gewenste impact en bijbehorende ambities.
  • Investeer in preventie.
  • Stimuleer en faciliteer samenwerking op het gebied van preventie.

Resultaat

Gemeente, partners en jongeren staan achter de gezamenlijk geformuleerde ambities.

Voorbeeld: Ontwikkelen wat werkt

Al doende ontwikkelen wat werkt, is het adagium van de gemeente Apeldoorn. Om tot een sluitende aanpak te komen is bewust geen structuur ontwikkeld, maar een reflectieve praktijk. Dat betekent: met elkaar in gesprek blijven, doorlopend reflecteren, evalueren, bijstellen en een gezamenlijke taal ontwikkelen.

De gemeente heeft als ambitie geformuleerd:
'De ambitie is dat elke jongere in Apeldoorn een plek heeft in het onderwijs, werk of een arrangement (een combinatie van onderwijs, werk/dagbesteding en zorg) en dat jongeren voldoende zijn gekwalificeerd voor het onderwijs en de arbeidsmarkt. De meeste jongeren volgen onderwijs dat uiteindelijk leidt tot een passende plek op de arbeidsmarkt. Soms zijn er echter momenten dat extra ondersteuning nodig is op een bepaald gebied. Om deze ambitie optimaal te kunnen uitvoeren zijn er verbindingen nodig tussen de terreinen onderwijs, arbeidsmarkt, inkomen en zorg. Kortom een sluitende aanpak.'

(Uit: ‘Elke Jongere Telt: Plan van aanpak Sluitende Aanpak 2016-2017 Onderwijs-Arbeidsmarkt Jongeren 16-27 jaar’, gemeente Apeldoorn, mei 2016).

Samenwerking beleidsmakers en professionals

Om die ambitie handen en voeten te geven, organiseert de gemeente onder meer projecten en een innovatielab voor het brede sociale domein rondom de jeugd. Daarnaast organiseert de gemeente ook bijeenkomsten en sessies op deelterreinen, net wat op dat moment nodig is. Het doel is om steeds terug te keren naar de geformuleerde ambitie en te bepalen of wat wordt gedaan daar nog bij past. Beleidsmakers en professionals werken zo samen aan de ambitie en kijken over de beleidsterreinen heen. Ze komen tot een gezamenlijke aanpak rondom jongeren, waarbij de verschillende culturen thuis, in en rond de school en op straat een plek hebben.

Het startpunt ligt bij wat professionals nodig hebben om de visie te laten werken. Dat betekent dat de reflecties zowel op casus-niveau als op bestuurlijk niveau plaatsvinden. Het is de opdracht van de regisserende gemeente om de uitkomsten daarvan met elkaar te verbinden.

Plan Sluitende aanpak

Het plan Sluitende aanpak jongeren is op grond daarvan ook gecombineerd met de plannen rondom het thema opgroeien in de stad. Toegang tot onderwijs en werk kan niet los gezien worden van positief, gezond en veilig opvoeden en opgroeien. Daarom wordt ook de preventieve ondersteuning en zorg betrokken bij de uitvoering van de ambitie. Hierdoor ontstaat een preventieve aanpak met een peer-to-peer werkwijze, waarin het jongerenwerk helpt om jongeren en hun netwerken te stimuleren om hun eigen regie te pakken.

Verbindingsofficier

In de gemeente Apeldoorn bleek het ten slotte nodig een gemeentelijke 'verbindingsofficier' aan te stellen. Deze kreeg het mandaat om procedures open te breken en belemmerende mechanismen aan te kaarten bij beleid en bestuur.

Meer voorbeelden

Vragen?

Freya Mostert is contactpersoon.

Foto Freya  Mostert

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies