• WERKEN AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR
Professionalisering van jeugdhulp en jeugdbescherming

Reflecteren in de praktijk

Er zijn diverse manieren om te reflecteren. Ook kunnen professionals reflecteren op verschillende onderwerpen en processen. Onderstaande instrumenten en hulpmiddelen kunnen hierbij helpen of inspiratie bieden. Het Kwaliteitskader Reflectie biedt handvatten om de inhoudelijke kwaliteit van de reflectie verder te versterken.
Reflectie is onderdeel van de beroepsregistratie voor jeugdhulpprofessionals. De Stichting Kwaliteitsregister Jeugd biedt informatie over de eisen die worden gesteld aan reflectie in het kader van de beroepsregistratie.

Reflecteren aan de hand van casuïstiek

 • Werkbladen Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. Per richtlijn is een werkblad beschikbaar waarmee je zelf of samen met je team kunt kennismaken met de richtlijn. Als je het werkblad doorwerkt, krijg je ook een overzicht van hoe je de richtlijn op dit moment al toepast en kom je erachter welke aspecten nog aandacht vragen.
 • Vier vensters. Dit analysemodel van VanMontfoort helpt je om beter beslissingen te nemen en systematisch te leren van de praktijk. Het model is geschikt voor alle vormen van jeugdhulp en jeugdbescherming.
 • Leren van incidenten. Specifiek voor het leren van incidenten is Learning together, een werkwijze uit Engeland die uitgaat van gezamenlijk leren in de keten. Het accent ligt op het leren van casussen waarbij iets mis ging, zodat het in de toekomst beter kan.

Reflecteren op samenwerking op teamniveau

 • Zelftest samenwerking in wijkteams. Met deze test, ontwikkeld door Vilans, krijg je in korte tijd een goed beeld van de samenwerking en verbeterpunten. Per thema komen praktische hulpmiddelen en tips aan bod om direct met de verbeterpunten aan de slag te gaan. Hoe is de samenwerking in het wijkteam? Zijn taken en verantwoordelijkheden duidelijk? Is de sfeer goed en werk je slim samen met andere partijen?

Reflecteren op persoonlijk functioneren

 • Inspiratieboekje Reflectie, stilstaan is vooruitgaan. Uit deze NCJ-uitgave kunnen professionals nieuwe ideeën opdoen voor optimale reflectie - alleen, met collega’s én met kinderen, jongeren en ouders. Het boekje is ontwikkeld voor de jeugdgezondheidszorg maar professionals in andere werkvelden kunnen het ook prima gebruiken.
 • Bejegeningstoets. Hoe ervaren opvoeders, kinderen en jongeren het professionele contact met jou als hulpverlener? De Bejegening-toets (B-toets), ontwikkeld door Praktikon, is een vragenlijst over de werkrelatie tussen hulpverleners en hun cliënten. De lijst bestaat uit 24 vragen over het gedrag en de houding van de professional.

Reflecteren aan de hand van competenties

 • Zelftest competenties voor jeugdzorgwerkers. Door het invullen van de FCB-zelftest krijg je inzicht in je professionele ontwikkeling. De complete test bestaat uit 219 vragen over 23 competenties. Het is mogelijk om in de test een selectie te maken van competenties en het niveau waarop je de test wil uitvoeren. Het is ook mogelijk anderen uit te nodigen om de test voor jou in te vullen, bijvoorbeeld je collega of leidinggevende.
 • Wmo-reflectietool. De reflectietool van Movisie geeft inzicht in het professionele handelen op het terrein van de Wmo. De tool daagt je uit om een ontwikkelplan op te stellen en in actie te komen. Je beantwoordt stellingen die gaan over tien Wmo-competenties, waaronder het versterken van de eigen kracht van burgers.

Reflecteren aan de hand van een methodiek

 • Leidraden voor effectieve reflectie. De Hogeschool van Amsterdam ontwikkelt samen met Altra Onderwijs en Jeugdhulp, Jeugdbescherming Regio Amsterdam en Spirit Jeugd en Opvoedhulp een breed toepasbaar handvat voor het verbeteren van de uitvoering van uiteenlopende interventies en generalistische aanpakken. Het handvat bestaat uit verschillende leidraden.

Meer reflecteren?

Op de website van FCB staan nog meer werkvormen en methoden voor reflectie.

Vragen?

Karlijn Stals is contactpersoon.

Foto Karlijn Stals

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.