• WERKEN AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR
Professionalisering van jeugdhulp en jeugdbescherming

Kwaliteitskader reflectie

Op basis van literatuur en praktijkervaringen is een Kwaliteitskader Reflectie opgesteld door Marianne Berger (Nederlands Jeugdinstituut) en Karin Kleine (HAKA Nederland), in samenwerking met Jeugdzorg Nederland en deelnemers aan de kenniskring Reflecteren is leren. Dit kader biedt handvatten om de inhoudelijke kwaliteit van de reflectie verder te versterken.

Vorm

 • De keuze voor de reflectievorm: supervisie, intervisie, werkbegeleiding of coaching, wordt bewust ingezet, op basis van doel en bijbehorende werkwijze.
 • Er wordt gebruik gemaakt van werkzame bestanddelen (‘wat werkt’ bij reflectie).
 • De reflectievorm sluit aan bij de wensen en het ontwikkelingsstadium van de professional.

Structuur

 • De reflectievorm heeft een duidelijke methode en structuur.
 • Er is sprake van een goede voorbereiding, uitvoering en afronding.
 • De eigen verantwoordelijkheid van de professional voor zijn leerproces staat centraal.

Focus

 • De reflectie heeft  een  duidelijke focus: bijvoorbeeld functioneren met betrekking tot competenties, dimensies van handelen of stappen in het werkproces.
 • De reflectie heeft hierbij altijd een persoonsgerichte component.
 • In de reflectie wordt ook gericht wetenschappelijke en beroepsinhoudelijke kennis betrokken.
 • Er wordt gebruik gemaakt van concrete feedbackgegevens om de reflectie te concretiseren.
 • Er is aandacht voor successen en aspecten die goed gaan.

Draagvlak

 • Er is draagvlak bij het management.
 • Reflectie is onderdeel van een lerende organisatie waarin leven lang leren is ingebed.
 • Er is draagvlak bij professionals die deelnemen.

Deskundigheid begeleiders

 • De begeleiders zijn (intern) geschoold in het uitvoeren van de reflectiemethode.
 • De begeleiding bij intervisie wordt afgebouwd als de deelnemers zelf de competenties hebben om de intervisie vorm te geven.

Kwaliteitsbewaking

 • De reflectievorm wordt regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.
Vragen?

Karlijn Stals is contactpersoon.

Foto Karlijn Stals

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.