Professionalisering van jeugdhulp en jeugdbescherming

Ontwikkelingen

Verschillende programma's leveren een bijdrage aan de professionalisering van de jeugdhulp en jeugdbescherming. Hier volgt een overzicht van enkele relevante programma's.

Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming

Het doel van dit programma is de professionalisering van jeugdhulp en jeugdbescherming te bevorderen. Hieronder valt:

  • het gezamenlijk vormgeven aan beroepsregistratie van professionals op hbo- en wo-functies
  • het bevorderen van de beroepsontwikkeling
  • het doorontwikkelen van de norm van de verantwoorde werktoedeling
  • het uitvoeren van een werkagenda professionalisering.

In het Plan van Aanpak 2015-2018 van het Programma Professionalisering Jeugdhulp staan activiteiten die ondernomen worden voor verdere professionalisering van de jeugdhulp en jeugdbescherming.

In de Jeugdwet staat dat bepaalde beroepen geregistreerd moeten worden in het Kwaliteitsregister Jeugd of in het BIG-register. In het Kwaliteitskader Jeugd is uitgewerkt wat dat in de praktijk betekent. De volgende hulpmiddelen van het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming bieden meer informatie:

Meer informatie over het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming is te vinden op de website www.professionaliseringjeugdhulp.nl. Hier staat ook een overzicht van de producten die dit programma heeft opgeleverd.

Het programma bouwt deels voort op het Actie- en Implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg, dat in 2014 is afgesloten. Meer over het professionaliseringsproces in de jeugdzorg is te vinden in het eindrapport Jeugdzorg versterkt door professionalisering en beroepsregistratie. Terugblik op een succesvolle kwaliteitsimpuls.

Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

De richtlijnen zijn er om professionals te ondersteunen in hun dagelijks werk. In een richtlijn staan aanbevelingen voor het handelen van professionals, gebaseerd op kennis vanuit wetenschap, praktijk en cliëntervaringen.

Het gebruik van richtlijnen krijgt ook veel aandacht in het programma. Uiteindelijk gaat het er om dat kinderen en ouders kunnen profiteren van de kennis en ervaring in de richtlijnen. Om het gebruik van richtlijnen in de praktijk te stimuleren en faciliteren, zijn vanuit het programma allerlei tools ontwikkeld. Verder is er een netwerk van aanjagers actief, om de invoering en het gebruik van richtlijnen in organisaties voor jeugdhulp en jeugdbescherming te faciliteren.

Inmiddels zijn er veertien richtlijnen ontwikkeld voor de jeugdhulp en jeugdbescherming, over thema's als Ernstige gedragsproblemen, Pleegzorg, Kindermishandeling, Stemmingsproblemen en meer. De richtlijnen voor de jeugdhulp en jeugdbescherming zijn te vinden op RichtlijnenJeugdhulp.nl.

Professionalisering in aangrenzende sectoren

Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening

Doel van het Actieprogramma Professionalisering Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening is om de sociaal werker te helpen met het uitvoeren van het werk. Ook is het actieprogramma erop gericht de beroepsorganisaties te verbeteren en te vernieuwen. Meer over dit programma vindt u op Professionalisereninwelzijn.nl.

Pedagogische basisvoorzieningen

U leest meer over de professionalisering van pedagogische basisvoorzieningen in de dossiers Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, Kinder- en jongerenwerk en Voor- en vroegschoolse educatie(vve).

Vragen?

Claudia Versteeg is contactpersoon.

Foto Claudia  Versteeg

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies