Wijkteams

Wet- en regelgeving

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de gezondheid, veiligheid en welzijn van kinderen en jongeren. Zij moeten zorgen voor goede preventie, ondersteuning en hulp. Dat is geregeld in een aantal wetten: de Wet publieke gezondheid (Wpg), de Jeugdwet en het kinderrechtenverdrag en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

In de praktijk loopt men aan tegen de vraag hoe de verschillende wetten in samenhang opgepakt kunnen worden. Dat is een uitdaging waar gemeenten, wijkteams en jeugdhulp- en zorgaanbieders nu mee te maken hebben. Afgelopen jaren zijn er stappen gezet in de aansluiting van de diverse wetten. Het is nu zaak om meer toe te werken naar een mee- spreek- leer- en verbetercyclus.

Wet publieke gezondheid

In de Wet publieke gezondheid (Wpg) staat dat elke gemeente alle kinderen en jongeren tot 18 jaar een preventiepakket moet aanbieden. Dat betekent dat de gemeente verantwoordelijk is voor onder meer:

  • Het volgen van de gezondheid van kinderen en jongeren, en van factoren die de gezondheid bevorderen of bedreigen.
  • Het aanbieden van vaccinaties aan kinderen en jongeren.
  • Het geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding van kinderen en jongeren.
  • Beleidsadvisering aan gemeenten.

Lees meer over de Wet publieke gezondheid

De Jeugdwet

De Jeugdwet verplicht gemeenten te zorgen voor een goed aanbod aan hulp, en een goede toegang tot die hulp:

  • De gemeente zorgt ervoor dat kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien, dat ze zelfstandig kunnen worden, zelfredzaam zijn en kunnen deelnemen aan de maatschappij.
  • De gemeente zorgt voor goed en voldoende aanbod aan ondersteuning en hulp. Die moet goed toegankelijk en beschikbaar zijn.
  • De gemeente zorgt voor een goede toeleiding tot gespecialiseerde hulp, wanneer een kind of gezin die nodig heeft. 
  • Die hulp moet van goede kwaliteit zijn, en veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht. Bovendien moet de hulp goed zijn afgestemd op de behoefte van het kind of ouder.

Lees meer over de Jeugdwet

Kinderrechtenverdrag

De rechten die een kind heeft, zijn vastgelegd in het internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties. Nederland heeft dit verdrag ondertekend. De 54 artikelen in het verdrag gaan over onderwerpen waar alle kinderen mee te maken hebben, zoals school, gezondheid, wonen, geloof, ouders en het recht op bescherming voor bijvoorbeeld mishandelde kinderen en vluchtelingenkinderen. Bekijk voor meer informatie de site www.kinderrechten.nl.

Wet maatschappelijke ondersteuning

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling zijn samengevoegd tot Veilig Thuis. Dit staat in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De officiële naam van deze wet is Wmo 2015. In de Jeugdwet staat de samenhang tussen het Veilig Thuis en de jeugdketen beschreven.
Bij de bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling werken gemeenten nauw samen met andere sectoren. Bijvoorbeeld de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), reclassering, jeugdzorg, politie en het Openbaar Ministerie (OM).

Lees meer:

Vragen?

Nikki Udo is contactpersoon.

Foto Nikki  Udo

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies