Wijkteams

Samenstelling team en werkgebied

Samenstelling team

Bij het samenstellen van een (wijk)team houdt de gemeente rekening met het werkgebied van het team, de inwoners van dat gebied en de organisaties die lokaal actief zijn. Maar ook de omvang en bevolkingssamenstelling en de risico’s en meest voorkomende problemen in de wijk spelen zijn belangrijk voor gemeenten om rekening mee te houden.

Er zijn veel verschillen tussen de diverse teams, maar in de meeste teams jeugd en gezin werken professionals uit de volgende sectoren:

  • jeugd- en opvoedhulp
  • jeugdgezondheidszorg
  • jeugd-ggz
  • zorg voor jeugd met een (verstandelijke) beperking
  • maatschappelijk werk
  • (speciaal) onderwijs
  • preventie en vroeghulp
  • jeugdwelzijnswerk en/of jongerenwerk

Afhankelijk van de taken van het team sluiten soms ook professionals uit andere disciplines aan. Dit zijn beroepskrachten uit bijvoorbeeld de schuldhulpverlening, wooncorporaties, arbeidstoeleiding of verslavingszorg.

Lees meer over de taken, competenties en kennis van de jeugd- en gezinsprofessional

Werkgebied

Veel (wijk)teams zijn gebonden aan een bepaald gebied, bijvoorbeeld een buurt, wijk of dorp. Dat werkt goed zolang de kinderen, jongeren en ouders uit hun doelgroep in dat gebied verblijven. Zodra kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan, is dat vaak buiten de wijk of zelfs buiten de gemeente waar ze wonen. Daarmee komen ze buiten de actieradius van het team.

Een oplossing is dat het team met alle scholen voor voortgezet onderwijs in de regio afspraken maakt over onder meer samenwerking met schoolmaatschappelijk werkers en de frequentie van contact. Ook in andere situaties is extra afstemming nodig. Bijvoorbeeld wanneer een kind naar een pleeggezin gaat of verblijft in een gesloten jeugdzorginstelling.

In de Jeugdwet is een woonplaatsbeginsel opgenomen. Hierin staat dat de gemeente waar een jongere woont verantwoordelijk is voor de financiering van de jeugdhulp. Hierover is vaak onduidelijkheid tussen gemeenten, en gezinnen hebben hier last van. Gemeenten kunnen met elkaar afspraken maken over hoe ze hier mee omgaan.

Lees meer over de verbinding tussen school en wijkteam.

Vragen?

Nikki Udo is contactpersoon.

Foto Nikki  Udo

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies