Praktijkvoorbeeld

Maatwerktrajecten en groepsprogramma

De Rebound maakt deel uit van het Loopbaancentrum en richt zich op studenten van ROC Rivor, maar ook op externe studenten uit de regio. Door middel van maatwerktrajecten en een groepsprogramma wordt er gewerkt aan een terugstroom naar het regulier onderwijs. 

Doel

Eerder ving ROC Rivor met de Rebound ‘Pitstop’ studenten op die door een combinatie van problemen tijdelijk geen of minder onderwijs volgen in hun eigen klas.
Per 1 januari 2017 is er met een nieuw budget en doorontwikkelde visies een nieuwe Rebound gestart. Door middel van maatwerktrajecten en een groepsprogramma wordt er gewerkt aan een terugstroom naar het regulier onderwijs.

Doelgroep

De Rebound maakt deel uit van het Loopbaancentrum en richt zich op studenten van ROC Rivor, maar ook op externe studenten uit de regio.

Aanpak

Aanleiding

Plaatsing in de Rebound kan diverse oorzaken hebben. Zo zijn er studenten die na een verkeerde beroepskeuze een heroriëntatietraject volgen. Ook psychosociale aspecten, verzuim of thuisproblemen kunnen ervoor zorgen dat een ‘time-out’ nodig is.

Opzet

Reeds tijdens de intake volgt zo nodig directe toewijzing van een coach. Er is een breed trainingsaanbod: faalangsttrainingen, rots & water, dyslexietrainingen, op aanvraag leren leren-trainingen, en plannen en organiseren. Daarnaast organiseert het Loopbaancentrum collegiale coaching, aangezien de deskundigheid van directe begeleiders essentieel is voor het leerklimaat op school. Daarnaast is de samenwerking met externe partners (schoolmaatschappelijk werk, Leerplicht, RMC, GGD, GGZ en het Leerwerkloket) zo laagdrempelig mogelijk .

Werkwijze

Tot 2017 was het programma maatwerk. Dus niet zozeer groepsgericht, maar meer individueel met een aantal groepsmomenten. Het verliep goed, de intensiviteit was hoog en er zijn goede resultaten behaald.
Het programma van Rebound is meer groepsgericht. Er worden generieke lessen als Nederlands en Rekenen gegeven. Deze vakken zijn noodzakelijk voor elke mbo-opleiding, ongeacht de te kiezen richting. Daarnaast zijn er diverse programmaonderdelen voor studenten die daar baat bij hebben: bijvoorbeeld trainingen Rots & Water. Hierin komen diverse sociale vaardigheidsaspecten aan bod. Belangrijk is dat studenten ervaren om in de eigen kracht te staan en ook anderen de ruimte laten. Er wordt gewerkt met gedachtenkracht en hoe de student verbaal en non-verbaal overkomt.

Maatwerk

Natuurlijk is er ook ruimte voor maatwerk. Juist jongeren die om wat voor reden dan ook zijn uitgevallen, hebben door een verscheidenheid aan problemen speciale begeleidingsbehoeften.
Verder zijn stages belangrijk. Zo maken leerlingen kennis met het bedrijfsleven en doen ze ervaring op in hun vakgebied, zodat ze een grote stap maken in hun ontwikkeling.

Randvoorwaarden

Succesfactoren

Succesfactoren van het Reboundprogramma zijn vooral de maatwerkprogramma’s, de korte lijnen met de derdelijnszorg, bekendheid bij de andere ROC Rivor-afdelingen en de gerichte, individuele aandacht.
De jongeren zeggen wel dat ze onze begeleiding zo ‘relaxt’ vinden. Daarmee bedoelen ze dat we veel verantwoordelijkheid bij de student leggen, niet snel boos worden en ons richten op wat zij zelf aangeven en kunnen. Dus niet het curriculum staat centraal, maar de student als persoon. Jongeren die succesvol het Rebound-programma doorlopen, hebben vaak hun achterliggende problematiek aangepakt en handvatten meegekregen.

De ontwikkelingen zijn gunstig. Ten opzichte van voorgaande jaren is het aantal Rebound-aanmeldingen gedaald, onder andere door een meer preventieve aanpak van het Loopbaancentrum. Ook nieuwe Leerplicht-maatregelen zorgen voor een afname in het aantal aanmeldingen.

Deskundigheid

Binnen Rivor hechten we aan goede contacten met externe deskundigen. Er is een zorgvuldig opgebouwde zorgstructuur. Verschillende partners zijn op vaste tijden op school en hebben spreekuren voor zowel studenten als collega’s. Een voorbeeld: het Leerwerkloket is wekelijks in ons gebouw aanwezig en studenten kunnen bij de Rebound-begeleider binnenlopen als ze een baan of BPV zoeken. Dit geldt ook, op afspraak, voor de medewerkers van Schoolmaatschappelijk werk, Leerplicht en RMC, GGD en GGZ.

Binnen ROC Rivor hebben we een ZAT-overleg waar verschillende instanties bij betrokken zijn. Er is ruimte om onderwerpen en cases te bespreken.
Studenten krijgen de extra begeleiding zoveel mogelijk bij het begin van de studie. Door die preventieve aanpak zien we een afname in het aantal aanmeldingen. Jongeren die wel naar de Rebound komen, blijken ook vaker ernstige problematiek te hebben. We zijn ervan overtuigd dat door de preventieve aanpak veel studenten binnen hun opleiding zijn gebleven.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies