Voor- en vroegschoolse educatie (vve)

Bronnen

Anthonissen, I., B. Carmiggelt en F. Pijpers (2014), 'Jeugdgezondheidszorg en het toeleiden naar voorschoolse voorzieningen. Een handreiking'. Utrecht: Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ).

Bakker, J., E. Denessen, M. Denissen en H. Oolbekkink-Marchand (2013), 'Leraren en ouderbetrokkenheid. Een reviewstudie naar de effectiviteit van ouderbetrokkenheid en de rol die leraren daarbij kunnen vervullen'. Nijmegen: Radboud Universiteit, Behavioural Science Institute/Radboud Docenten Academie.

Desforges, C. en A. Abouchaar (2005), 'The impact of parental involvement, parental support and family education on pupil achievements and adjustment. A literature review'. London: Department for Education and Skills.

Fukkink, R. Lisanne Jilink, L. & R. Oostdam (2015). Met een blik op de toekomst. Een meta-analyse van de effecten van vve op de ontwikkeling van kinderen in Nederland. Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding Hogeschool van Amsterdam.

Geus, W. de, H. Versteegen, J. Kruiter (2013), 'Handreiking Voorschoolse educatie: doelgroepbepaling en toeleiding'. Utrecht: Oberon en Sardes.

Henrichs, L. (2010), 'Academic language in early childhood interactions. A longitudinal study of Dutch monolingual 3-to-6-year-old children'. Proefschrift. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Hoogeveen, K., en H. Versteegen. (2013a). Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen. Een handreiking voor VVE-instellingen. Utrecht: Sardes.

Hoogeveen, K., en H. Versteegen. (2013b). En nu…de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid. Een handreiking voor gemeenten. Utrecht: Sardes.

Karssen, A.M., Veen, I. van der, Veen, A., Daalen, M.M. van, Roeleveld, J. (2013). Effecten van deelname aan en kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie op de ontwikkeling van kinderen. Amsterdam: Kohnstamm Instituut (Rapport 894).

Leseman, P. & A. Veen. (redactie). (2016). Ontwikkeling van kinderen en relatie met kwaliteit van voorschoolse instellingen Resultaten uit het Pre-Cool cohortonderzoek. Amsterdam: Kohnstamm Instituut, rapport 947.

Menheere, A. en Hooge, E. (2010). De betrokkenheid van ouders bij het schoolleren van hun kinderen. Een literatuurstudie naar de betekenis van ouderbetrokkenheid voor de schoolse ontwikkeling van kinderen. Amsterdam: Kenniscentrum
Onderwijs en Opvoeding, Hogeschool Amsterdam.

Mesman, J. (2010), 'Oud geleerd, jong gedaan. Investeren in ouders bevordert onderwijskansen van kinderen'. Utrecht: Sardes.

Ministerie van OCW (2012), 'Kamerbrief over Basis voor Presteren, Actielijn 5: Effectief benutten van extra leertijd voor jonge kinderen'. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 16-03-2012.

Mooij, de, M. Andel, van. W., Bakker, B., Gaalen van, R., Meijer, R., Slootbeek, M. Tepic en  C. van Weert. (2015). Herziening Gewichtenregeling voor het onderwijsachterstandenbeleid Primair Onderwijs. CBS Den Haag.

Muller, P. (2013), Hbo'ers in de VVE, leerpunten uit de praktijk. Utrecht:Sardes.

Muller, P. (2015). Hbo'ers in de VVE. Eind 2015 in zicht Muller. Utrecht: Sardes.

Oberon (2013), Implementatieonderzoek Startgroepen peuters. Tweede meting. Utrecht: Oberon.

Onderwijsraad (2010), Naar een nieuwe kleuterperiode in het basisonderwijs. Den Haag: Onderwijsraad.

Onderwijsraad (2010), 'Ouders als partners. Versterking van relaties met en tussen ouders op school'. Den Haag: Onderwijsraad.

Oomens, M. en A. Donker. (2011). Resultaatafspraken vroegschoolse educatie. Brochure Oberon, februari 2011.

Posthumus, H., Bakker. B, Graham, J., Houwen van der, K., en S. Scholtus. 2017. Herziening gewichtenregeling: resultaten voor scholen en gemeenten. Fase 2. CBS.

Riksen-Walraven, J. (1994). Instapje. Ontwikkeling en evaluatie van een thuisstimuleringsprogramma voor Surinaamse opvoeders met een kind van één jaar. Rijswijk: Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

Scheele, A. (2010), 'The home language environment of monolingual and bilingual children and their language proficiency'. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Smit, F., R. Sluiter en G. Driessen (2006), 'Literatuurstudie ouderbetrokkenheid in internationaal perspectief'. Nijmegen: ITS.

Tuijl, C. van en R. Siebes, (2006). Het rendement van Opstap in de basisschoolperiode. Een longitudinaal onderzoek naar effecten van een gezinsgerichte stimuleringsprogramma bij Turkse en Marokkaanse gezinnen. Alkmaar: Extern print.

Veen, A., R. Fukkink en J. Roeleveld (2006), 'Evaluatie van Startblokken en Basisontwikkeling. Implementatie en effecten van het programma Startblokken en Basisontwikkeling in het kader van Voor- en Vroegschoolse Educatie'. Rapport 751. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.

Veen, A., J. Roeleveld en P. Leseman (2000), 'Evaluatie van Kaleidoscoop en Piramide. Eindrapportage'. Rapport 576. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.

Veen, A. & P. Leseman (redactie), 2015. Pre-COOL cohortonderzoek. Resultaten over de voorschoolse periode. Amsterdam: Kohnstamm Instituut, rapport 932.

Veer, I., Luyten, H., van Tuijl. C. en P. Sleegers (2016). Effectonderzoek Pilot startgroepen voor peuters. Eindrapportage 2016. Universiteit Twente.

Investeren loont! Eindrapportage monitor kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie in de 37 grote steden in 2015/2016, december 2016

Brief aan Tweede Kamer.20 januari 2016. Verdeling middelen achterstandenbeleid. Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

Brief aan Tweede Kamer Onderwijsachterstandenbeleid. d.d. 23 2 2017. Namens: VNG, PO-raad, G32, G4, BMK, BK, SWN, BOinK, Ouders en Onderwijs, AVS.

Visie op het toekomstige stelsel van voorzieningen voor jonge kinderen. Advies 2016/01: 22 januari 2016 (werkgroep Kindvoorzieningen).

Website nro.nl 
 


 


  

Vragen?

Hilde Kalthoff is contactpersoon.

Foto Hilde  Kalthoff

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies