Voor- en vroegschoolse educatie (vve)

Bereik voorschoolse educatie

Wat betreft het bereik van de doelgroep is er een verschil tussen voorschoolse educatie en vroegschoolse educatie. Vroegschoolse educatie vindt plaats in groep 1 en 2 van de basisschool. De meeste kinderen in Nederland gaan met 4 jaar naar de basisschool.

Op scholen die vroegschoolse educatie hebben, is het bereik van de doelgroep 100% (Leseman en Veen, 2016).
Wat betreft voorschoolse instellingen is de situatie van oudsher anders. Het bereik bij voorschoolse educatie valt uiteen in twee onderdelen, namelijk het ‘gerealiseerde aanbod’ en het ‘gerealiseerde bereik’.

Gerealiseerd aanbod

De landelijk overheid wil dat alle peuters die het risico lopen op een onderwijsachterstand, meedoen aan voorschoolse educatie. Gemeenten dienen te zorgen voor voldoende en kwalitatief goede 'kindplaatsen' in de voorschoolse educatie, zodat alle peuters die voldoen aan de landelijke definitie voorschoolse educatie krijgen aangeboden. De definitie van de doelgroep is gebaseerd op de gewichtenregeling. Onder het gerealiseerde aanbod wordt het aantal kindplaatsen met voorschoolse educatie in een gemeente verstaan. De  Inspectie van het Onderwijs concludeert (2016) dat het aantal voorschoolse plaatsen in de G37 ruim voldoende is voor het aantal doelgroepkinderen.

Gerealiseerd bereik 

Bij het gerealiseerde bereik gaat het erom of voldoende doelgroepkinderen vve krijgen. Het is lastig om inzicht te krijgen in het bereik, omdat gemeenten een eigen aanvulling mogen geven op de definitie van een doelgroepkind, zoals geformuleerd in de gewichtenregeling.

Het pre-COOL onderzoek geeft een indicatie van het bereik. Van de kinderen in de steekproef maakt bijna 90% gebruik van een voorschoolse voorziening (Leseman en Veen, 2016). Kinderen van wie de moeder maximaal een opleiding op lbo-niveau heeft en van wie de etniciteit niet-westers is, maken relatief vaak gebruik van een instelling met een vve-programma. Van kinderen met laagopgeleide moeders neemt 90% deel aan een voorschoolse instelling met een vve-programma en 89,3% gaat naar een peuterspeelzaal of voorschool. Dit aantal is gebaseerd op landelijke definitie van doelgroep voorschoolse educatie. De deelname van de doelgroepkinderen is dus erg hoog. Verder valt op dat een klein aantal van deze kinderen naar een kinderdagverblijf gaat.

Vragen?

Hilde Kalthoff is contactpersoon.

Foto Hilde  Kalthoff

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies