• WERKEN AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR
Voor- en vroegschoolse educatie (vve)

Eisen voorschoolse educatie

In het 'Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie', dat is gebaseerd op de Wet OKE, staan de eisen voor voorschoolse educatie vermeld.

Voorschools programma
In de voorschoolse educatie is een programma vereist waarin de ontwikkeling van kinderen op het gebied van taal, rekenen, motoriek, en de sociaal-emotionele ontwikkeling, gestructureerd en samenhangend wordt gestimuleerd. Indien er niet met een dergelijk programma wordt gewerkt, dient aangetoond te worden dat er systematisch en samenhangend wordt gewerkt aan de hierboven genoemde ontwikkelingsgebieden.

Leidster-kindratio en opleidingseisen
De wet noemt een aantal organisatorische eisen en randvoorwaarden, onder andere met betrekking tot de leidster-kindratio. Bij de voorschoolse educatie moeten er op een groep van maximaal zestien peuters minimaal twee beroepskrachten staan. Eén van hen moet een opleiding hebben op PW-3 niveau (Pedagogisch Werker) of een soortgelijke opleiding.

Structurele kwaliteitskenmerken zoals doorgaande lijn en ouderbetrokkenheid
In de Wet OKE is opgenomen dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor een groot aantal structurele kwaliteitskenmerken zoals goede informatie aan ouders, inzet van voldoende gekwalificeerd personeel, en het minimum aantal uren per week dat aan het programma wordt deelgenomen. Daarnaast dienen gemeenten ook te zorgen voor de definitie van doelgroepkinderen, een goede toeleiding, de inzet van integrale vve-programma's, de doorgaande lijn, ouderbetrokkenheid en afspraken over de opbrengsten van vve.

Overdracht van gegevens
Houders van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen zijn door de Wet OKE verplicht gegevens te leveren aan het schoolbestuur over instromende leerlingen. Ze moeten het gevolgde vve-programma en de duur van het gevolgde programma doorgeven. In de wet is vastgelegd dat scholen afspraken maken met de partijen over de wijze van gegevenslevering.

Nieuwe kwaliteitseisen voorschoolse educatie

De kwaliteitseisen in het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie zijn in 2017 aangescherpt om de (educatieve) kwaliteit te verhogen:

 • Invoering van een (verhoogde) taaleis van ten minste niveau 3F voor beroepskrachten voorschoolse educatie op de onderdelen Mondelinge taalvaardigheid en Lezen.
 • Opnemen van voorschoolse educatie in het pedagogisch beleidsplan, dat bovendien moet worden geëvalueerd. 
 • Aanscherping van de eisen met betrekking tot:
  Een module voorschoolse educatie van minimaal 12 dagdelen.
  Het bewijs van scholing voorschoolse educatie.
  Het opleidingsplan beroepskrachten voorschoolse educatie.

Let op: in de brief aan de Tweede kamer d.d. 7 maart staat vermeld dat het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie met terugwerkende kracht wordt aangepast om het mogelijk te maken dat onder voorwaarden een pedagogisch medewerker die nog bezig is met een training of opleiding om als beroepskracht voorschoolse educatie werkzaam te mogen zijn, formatief in te zetten op een ve-groep. Er moet dan wel al een beroepskracht zijn die voldoet aan alle eisen van ve.

Beleid op voorschoolse educatie in het pedagogisch beleidsplan
Voorgeschreven wordt dat in het pedagogisch beleidsplan een apart onderdeel moet worden opgenomen over voorschoolse educatie, in het geval het een houder van een locatie met voorschoolse educatie betreft. Hierin moet in elk geval worden beschreven hoe wordt gewerkt aan:

 • Het vormgeven aan het voorschools educatief aanbod.
 • Het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.
 • Het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop aanpassen van het aanbod van vve.
 • Het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen.
 • Het op passende wijze inrichten van de ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en het beschikbaar stellen van passend materiaal voor voorschoolse educatie.
 • Het vormgeven van een doorlopende leer- en ontwikkellijn van voor- naar vroegschool.

Door het beleid op voorschoolse educatie een verplicht onderdeel te maken van het pedagogisch plan en te eisen dat dit onderdeel jaarlijks worden geëvalueerd door de houder, en naar aanleiding daarvan zo nodig wordt aangepast, heeft de GGD-inspecteur de mogelijkheid om een signaal af te geven aan de Inspectie van het Onderwijs wanneer er twijfel is over de kwaliteit van de uitvoering van de voorschoolse educatie en nader onderzoek hiernaar wenselijk wordt geacht. Geregeld wordt bovendien dat het plan aantoonbaar moet worden uitgevoerd. Dat is noodzakelijk om een papieren werkelijkheid te vermijden.

Module voorschoolse educatie van minimaal 12 dagdelen
Om de kwaliteit van de kennis en vaardigheden op het gebied van voorschoolse educatie beter te borgen, wordt geregeld dat voor toetredende beroepskrachten voorschoolse educatie geldt dat zij als onderdeel van de beroepsopleiding een specifieke scholing op het gebied van voorschoolse educatie moeten hebben gevolgd in de vorm van een keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie.

Dit keuzedeel bestaat uit minimaal 12 dagdelen en voorziet in ieder geval in het bijbrengen van kennis en vaardigheden van voorschoolse educatie op de volgende terreinen:

 • Het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie.
 • Het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.
 • Het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop aanpassen van het aanbod van voorschoolse educatie.
 • Het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen.
 • Wanneer in een opleiding deze onderwerpen reeds geborgd zijn in het kwalificatiedossier, is geen extra keuzedeel vereist.

Opleidingsplan 
De houder van een kindercentrum of peuterspeelzaal waar vve wordt aangeboden, moet een opleidingsplan vaststellen. Dit opleidingsplan moet in ieder geval aansluiten bij de vve-specifieke kennis en vaardigheden, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van het Besluit. De houder moet kunnen uitleggen aan de toezichthouder hoe het opleidingsplan aansluit bij de kennis en vaardigheden waarover de beroepskrachten vve al beschikken en hoe deze worden onderhouden en verder ontwikkeld. Het opleidingsplan moet jaarlijks worden geëvalueerd en wanneer nodig hierop worden bijgesteld. Op deze wijze wordt structureel en cyclisch vormgegeven aan de bij- en nascholing.

Vragen?

Hilde Kalthoff is contactpersoon.

Foto Hilde Kalthoff

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.