Voor- en vroegschoolse educatie (vve)

Beleidsontwikkelingen

Hier vindt u actuele ontwikkelingen in het beleid voor het bestrijden van onderwijsachterstanden, waarbij vooral wordt ingegaan op voorschoolse educatie.

Nieuwe criteria verdeling budget bestrijden onderwijsachterstanden

Basisscholen en gemeenten kregen voorheen extra financiering voor het bestrijden van onderwijsachterstanden voor leerlingen van wie de ouders een laag opleidingsniveau hebben. Vanaf 2019  zijn er meer criteria in de omgeving van kinderen op basis waarvan de financiële middelen worden verdeeld, zoals het land van herkomst en verblijfsduur van de moeder.  

Hoger budget voorschoolse educatie

In het regeerakkoord is afgesproken dat kinderen met het risico op een onderwijsachterstand in de toekomst meer uren voorschoolse educatie krijgen. Het aantal uren voorschoolse educatie gaat, waarschijnlijk vanaf 2020, van 10 uur naar 16 uur per week ofwel 960 uur in 1,5 jaar. Daar is extra budget voor beschikbaar. Het totale budget voor vve stijgt hiermee naar 486 miljoen euro per jaar.

Kwaliteitsverbetering voorschoolse educatie door inzet hbo’ers

Het kabinet wil de kwaliteit van de voorschoolse educatie verbeteren door meer hbo’ers in te zetten. Gedacht wordt aan 160 uur pedagogisch beleidsmedewerker per groep waar voorschoolse educatie wordt gegeven (ve-groep).  Deze pedagogisch beleidsmedewerker kan worden ingezet in de groep, als coach of voor het pedagogisch beleid van de voorschoolse educatie. De beoogde inwerkingtreding is 1 januari 2022.

Motie VVE-voorschools verplicht voor asielzoekerskinderen

Op woensdag 13 maart heeft de Tweede Kamer de volgende motie aangenomen.

De Kamer constateert dat:

  • meer dan de helft van de schoolgaande kinderen met een achterstand een migratieachtergrond heeft;
  • jonge kinderen met een indicatie voor voorschoolse educatie om uiteenlopende redenen toch niet altijd hier naar toe worden gestuurd door hun ouders;
  • achterstanden, waaronder taalachterstanden, moeilijk in te halen zijn en een vergroot risico vormen op een toekomst aan de zijlijn van de samenleving.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om uit te zoeken of en hoe er in het nieuwe inburgeringsstelsel verplicht kan worden opgenomen dat kinderen van inburgeraars naar de voorschoolse opvang gaan.  Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gaat hiermee aan de slag.

Vragen?

Hilde Kalthoff is contactpersoon.

Foto Hilde  Kalthoff

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies