Voor- en vroegschoolse educatie (vve)

Beleidsontwikkelingen

Hier vindt u actuele ontwikkelingen in het beleid voor het bestrijden van onderwijsachterstanden, waarbij vooral wordt ingegaan op voorschoolse educatie.

Voorschoolse educatie naar 16 uur

Vanaf 1 augustus 2020 dienen gemeenten een minimaal aanbod te realiseren van 16 uur voorschoolse educatie per week, oftewel 960 uur per jaar. Nu is dat nog minimaal 10 uur per week. Oberon en Sardes maakten in opdracht van het Ministerie van OCW een handreiking voor gemeenten handvatten om samen met de voorschoolse aanbieders de uitbreiding van VE-uren voor te bereiden. 

Nieuw onderzoek naar voorschoolse educatie

De Universiteit Utrecht onderzoekt met subsidie van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) of urenuitbreiding bij de voorschoolse educatie ook daadwerkelijk de kansengelijkheid vergroot. Een consortium van Sardes, Oberon en Cebeon monitort in opdracht van Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) de implementatie en besteding van de urenuitbreiding van voorschoolse educatie en de urennorm per 1 januari 2022 voor de inzet van een hbo’er in de voorschoolse educatie.

Checklist gemeenten: bevorderen integratie jonge vluchtelingenkinderen

Het Consortium Vluchtelingenpeuters publiceerde een checklist voor gemeenten over het bevorderen van de integratie van jonge vluchtelingenkinderen (0-4) via de kinderopvang. Hoe kun je als gemeente de deelname van jonge vluchtelingenkinderen aan voorschoolse voorzieningen bevorderen? De checklist beschrijft acht punten waarop gemeenten hun beleid kunnen nalopen.

Kwaliteitsverbetering voorschoolse educatie door inzet hbo’ers

Het kabinet wil de kwaliteit van de voorschoolse educatie verbeteren door meer hbo’ers in te zetten. Gedacht wordt aan 160 uur pedagogisch beleidsmedewerker per groep waar voorschoolse educatie wordt gegeven (ve-groep). Deze pedagogisch beleidsmedewerker kan worden ingezet in de groep, als coach of voor het pedagogisch beleid van de voorschoolse educatie. De beoogde inwerkingtreding is 1 januari 2022.

Motie voorschoolse educatie 

In maart 2019 zijn de volgende moties van de Tweede Kamer over voorschoolse educatie aangenomen:

 • Voorschoolse educatie voor asielzoekerskinderen
  De Tweede Kamer verzoekt de regering om uit te zoeken of en hoe er in het nieuwe inburgeringsstelsel verplicht kan worden opgenomen dat kinderen van inburgeraars naar de voorschoolse opvang gaan. 
 • Voldoende hbo-opleidingen voor werk in de voorschoolse educatie
  De Kamer verzoekt de regering, in overleg te treden met hbo-instellingen met als doel dat er voldoende opleidingen zijn die opleiden voor het werk in de voorschoolse educatie.
 • Meer aandacht in de opleiding voor peuters met een beperking.
  De Kamer verzoekt de regering, met de relevante opleidingen te overleggen met als doel dat er in de opleiding meer aandacht komt voor peuters met een beperking.
 • Mate van ouderbetrokkenheid meenemen bij de beoordeling van educatieve kwaliteit
  De Kamer verzoekt de regering, bij het beoordelen van de effectiviteit voor het verhogen van de educatieve kwaliteit ook de mate van ouderbetrokkenheid te betrekken.

Vragen?

Hilde Kalthoff is contactpersoon.

Foto Hilde Kalthoff

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies