Verbinding onderwijs en jeugdhulp

Jeugdwet

Met de Jeugdwet is de gemeente verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg voor jeugd. De gemeente voert op grond van de Jeugdwet een samenhangend beleid dat zij periodiek vastlegt in een beleidsplan. Dit gemeentelijke beleidsplan beschrijft onder meer de (Jeugdwet artikel 2.2):

  • visie en doelstellingen van het beleid
  • uitvoering van het beleid in samenhang met preventie, kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering
  • beoogde resultaten
  • outcomecriteria

Het beleidsplan dient de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren beleid inzake preventie, jeugdhulp, de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering te bevatten. Het beleidsplan wordt, voor zover het de afstemming van en effectieve samenwerking met het onderwijs betreft, niet vastgesteld dan nadat over een concept van het plan op overeenstemming gericht overleg heeft plaatsgevonden met het samenwerkingsverband van de scholen in het primair en voortgezet onderwijs.

Bij het treffen van een individuele voorziening dient de gemeente zo nodig in overleg te treden met het bevoegd gezag van de betreffende school.  Dit geldt voor primair, voortgezet én middelbaar beroepsonderwijs (zie Jeugdwet artikel 2.7).

Bekostiging

Vanaf 2016 geeft het Rijk elke gemeente een basisbedrag per jeugdige voor de financiering van alle ondersteuning, hulp en zorg. Volgens een objectief verdeelmodel krijgen sommige gemeenten extra budget op basis van bepaalde risico- en beschermende factoren, zoals armoede of psychische problematiek bij ouders.

Dyslexiezorg onder de Jeugdwet

De zorg voor kinderen tot 13 jaar met ernstig enkelvoudige dyslexie (EED), dyslexiezorg, valt ook onder de Jeugdwet. Gemeenten hebben daarmee de taak om deze dyslexiezorg te organiseren en te financieren. Enkelvoudig betekent dat het kind naast dyslexie geen ggz-stoornis, beperking of andere taal- of leerstoornis heeft die belemmerend is voor dyslexieonderzoek en/of -behandeling. Voor het behandelen van EED is een goede samenwerking en samenhang nodig tussen de ondersteuning op school en de zorg door de geestelijke gezondheidszorg (ggz).

Vragen?

Wendy Kunst is contactpersoon.

Foto Wendy  Kunst

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies