Verbinding onderwijs en jeugdhulp

Jeugdwet

Met de Jeugdwet is de gemeente verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg voor jeugd. De gemeente voert op grond van de Jeugdwet een samenhangend beleid dat zij eens in de vier jaar vastlegt in een plan. Dit gemeentelijk jeugdplan beschrijft onder meer de:

  • visie van de gemeente
  • uitvoering van het beleid, waaronder regels over de toekenning van individuele voorzieningen
  • wijze van beoordeling en de afweging van een toekenning
  • beoogde uitkomsten
  • kwaliteitseisen
  • medezeggenschap van kinderen en opvoeders bij de uitvoering van jeugdhulp.

Het gemeentelijk jeugdplan moet zich richten op onder andere preventie en vroege signalering, en het versterken van het opvoedkundig klimaat in gezinnen, buurten en scholen (zie Jeugdwet artikel 2.1). Hiervoor is afstemming met het onderwijs noodzakelijk. De gemeenten zijn daarom verplicht hun jeugdplan af te stemmen met het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband van de scholen in het primair en voortgezet onderwijs in de betreffende gemeente (zie Jeugdwet, artikel 2.2). Afstemming met het middelbaar beroepsonderwijs over het jeugdplan is niet wettelijk verplicht, maar wel wenselijk. Als professionals dit nodig vinden, moet de gemeente afstemmen met jeugdhulp en onderwijs over individuele behandeling en ondersteuning. Dit geldt voor primair, voortgezet én middelbaar beroepsonderwijs (zie Jeugdwet artikel 2.7).

Bekostiging

Vanaf 2016 geeft het Rijk elke gemeente een basisbedrag per jeugdige voor de financiering van alle ondersteuning, hulp en zorg. Volgens een objectief verdeelmodel krijgen sommige gemeenten extra budget op basis van bepaalde risico- en beschermende factoren, zoals armoede of psychische problematiek bij ouders.

Dyslexiezorg onder de Jeugdwet

De zorg voor kinderen tot 13 jaar met ernstig enkelvoudige dyslexie (EED), dyslexiezorg, valt ook onder de Jeugdwet. Gemeenten hebben daarmee de taak om deze dyslexiezorg te organiseren en te financieren. Enkelvoudig betekent dat het kind naast dyslexie geen ggz-stoornis, beperking of andere taal- of leerstoornis heeft die belemmerend is voor dyslexieonderzoek en/of -behandeling. Voor het behandelen van EED is een goede samenwerking en samenhang nodig tussen de ondersteuning op school en de zorg door de geestelijke gezondheidszorg (ggz).

Vragen?

Wendy Kunst is contactpersoon.

Foto Wendy  Kunst

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies