• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Verbinding onderwijs en jeugdhulp

Samenstelling van de monitor

De monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp bestaat uit contextgegevens en informatie over samenwerking en tevredenheid.

Contextgegevens

De monitor brengt relevante contextcijfers uit landelijke bestanden bij elkaar. Deze gegevens komen voornamelijk van CBS en DUO. Het gaat om informatie op het snijvlak van onderwijs en jeugdhulp, relevant voor zowel gemeenten als samenwerkingsverbanden passend onderwijs. De monitor presenteert cijfers per gemeente, samenwerkingsverband en landelijk over bijvoorbeeld:

  • bevolkingsprognose, leerlingprognose 
  • aandeel jeugd, schoolgaande jeugd, jeugdigen in de verschillende schooltypen 
  • jeugdhulpgebruik  
  • achterstandsleerlingen, kinderen in armoede, kinderen in eenoudergezinnen 
  • participatie van kinderen en jongeren zoals thuiszitters, voortijdig schoolverlaters en jeugdwerkeloosheid.

Informatie over samenwerking en tevredenheid

De monitor verzamelt kwalitatieve informatie over samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Dit gebeurt middels een vragenlijst die periodiek uitgezet wordt onder drie groepen respondenten uit de eigen regio. De vragen richten zich op samenwerking (werkwijze, proces, afspraken), zicht op samenhang in hulp en tevredenheid over samenwerking. De volgende groepen vullen de vragenlijst in:

  • beleidsmedewerkers gemeente en samenwerkingsverbanden
  • professionals in onderwijs en jeugdhulp 
  • ouders en jongeren.

De resultaten uit de vragenlijsten zijn op regioniveau, afgezet tegen de resultaten uit alle deelnemende regio's.

Vragenlijsten

Monitor op maat

Wilt u de monitor voor de regio op maat laten maken? Laat dan sommige thema's weg in de lijst of voeg enkele vragen toe die belangrijk zijn voor de regio.

Lees verder:

Vragen?

Wendy Kunst is contactpersoon.

Foto Wendy  Kunst

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.