Verbinding onderwijs en jeugdhulp

Publicaties NJi


 • Een lerend netwerk starten
  Een lerend netwerk starten. Randvoorwaarden, tips en praktijkvoorbeelden
  • Bouzelmad, S. en J. Runia
  • 17 pagina's

  Lees hoe professionals een lerend netwerk kunnen opzetten met hun samenwerkingspartners.


 • Richting geven aan kleinschalig verblijf
  Richting geven aan kleinschalig verblijf. Een plek om zo thuis mogelijk op te groeien
  • Mourits, E., A. Addink
  • 31 pagina's

  Samenvatting van wetenschappelijke en praktijkkennis over kleinschalig verblijf voor kinderen en jongeren die niet thuis kunnen wonen.


 • Sociale veiligheid is van iedereen
  Sociale veiligheid is van iedereen. Samenwerking rond veiligheidsvragen door scholen en partners uit de gemeente
  • Deen, C., C. Dopper
  • 22 pagina's

  Sociale veiligheid is van iedereen. Om een veilige en stevige basis voor de jeugd te creëren, is samenwerken binnen gemeenten en met lokale en regionale partners nodig.


 • Preventiematrix verbinding onderwijs-jeugdhulp
  Preventiematrix verbinding onderwijs-jeugdhulp
  • Nederlands Jeugdinstituut
  • pagina's

 • Verrassend passend
  Verrassend passend. Combinatie onderwijs-jeugd middelen
  • Fafieanie, V., M. van der Grinten
  • 53 pagina's

  Acht voorbeelden van passend onderwijs in de praktijk.


 • Samen staan we sterker
  Samen staan we sterker. Voorbeelden in de samenwerking mbo - jeugdhulp
  • Nederlands Jeugdinstituut; MBO Raad
  • 26 pagina's

  Veertien praktijkvoorbeelden van de samenwerking tussen het mbo en jeugzorg. 


 • Het groeiend jeugdzorggebruik
  Het groeiend jeugdzorggebruik. Duiding en aanpak
  • Yperen, T. van, A. van de Maat, J. Prakken
  • 34 pagina's

  Essay over de oorzaken van en de oplossingen voor de groei van het jeugdzorggebruik in Nederland.


 • De Sterkste Schakels
  De Sterkste Schakels. Wat werkt in de samenwerking tussen jeugdgezondheidszorg, wijkteams en onderwijs?
  • NJi, NCJ, Verwey-Jonker Instituut, ZonMw
  • 67 pagina's

  Werkzame elementen in de samenwerking tussen jeugdgezondheidszorg, wijkteams en onderwijs.


 • Handleiding teamleergesprek (po)
  Handleiding teamleergesprek (po). Kindermishandeling stop je samen
  • Van den Burg, M., Bosdriesz, M. en Dopper, C.
  • 32 pagina's

  De handreiking voor intern begeleiders en aandachtfunctionarissen in het primair onderwijs biedt handvatten voor het voeren van een teamleergesprek over huiselijk geweld en kindermishandeling


 • Kindermishandeling zien en samen aanpakken
  Kindermishandeling zien en samen aanpakken. De verbeterde meldcode in de ondersteuningsroute van het voortgezet onderwijs
  • Bosdriesz, M., Van den Berg, M. en Dopper. C.
  • 12 pagina's

  De verbeterde meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld in de ondersteuningsroute van het voortgezet onderwijs


 • Handleiding teamleergesprek (vo)
  Handleiding teamleergesprek (vo). Kindermishandeling stop je samen
  • Van den Burg, M., Bosdriesz, M. en Dopper, C.
  • 32 pagina's

  De handreiking voor ondersteuningscoördinatoren en aandachtfunctionarissen in het voortgezet onderwijs biedt handvatten voor het voeren van een teamleergesprek over huiselijk geweld en kindermishandeling


 • Schoolgericht werken vanuit de jeugdhulp
  Schoolgericht werken vanuit de jeugdhulp. Tips voor een betere samenwerking
  • Nederlands Jeugdinstituut; Sociaal Werk Nederland; BPSW
  • 2 pagina's

  Impressie van bijeenkomsten over een betere samenwerking tussen school en jeugdhulpprofessionals, met tips voor de praktijk.


 • Sterke netwerken rond kwetsbare jongeren
  Sterke netwerken rond kwetsbare jongeren. Adviezen en praktijkvoorbeelden voor de samenwerking tussen onderwijs en gemeenten
  • Nederlands Jeugdinstituut
  • 25 pagina's

  De handreiking ‘Sterke netwerken rond kwetsbare jongeren’ geeft bestuurlijke adviezen en voorbeelden uit de praktijk die laten zien hoe regionale samenwerking vorm kan krijgen.


 • Kindermishandeling zien en samen aanpakken
  Kindermishandeling zien en samen aanpakken. De verbeterde meldcode in de ondersteuningsroute van het basisonderwijs
  • Dopper, C. en M. Bosdriesz
  • 12 pagina's

  De verbeterde meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld in de ondersteuningsroute van het basisonderwijs


 • Wat professionals moeten weten over privacy bij samenwerking onderwijs en jeugdhulp
  Wat professionals moeten weten over privacy bij samenwerking onderwijs en jeugdhulp
  • Bosdriesz, M. en M. Maessen
  • 8 pagina's

  Bij samenwerking tussen scholen en partners uit de jeugdhulp zijn er veel vragen over bescherming van de privacy, zeker nu de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking is getreden.


 • Handreiking gegevensuitwisseling
  Handreiking gegevensuitwisseling. Voor scholen die samenwerken met externe partners
  • Mirthe Maessen
  • 34 pagina's

  Deze handreiking geeft uitleg over welke informatie welke partijen met elkaar kunnen delen, waarbij privacy niet wordt gezien als een obstakel, maar als een hulpmiddel in de samenwerking met ouders en leerling.


 • Verrassend passend
  Verrassend passend. Passend onderwijs in de praktijk
  • Schouten, E., J. Poell, C. Deen en V. Fafieanie
  • 56 pagina's

  Acht praktijkvoorbeelden van innovatieve samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp, met een nabeschouwing over de werkzame factoren.


 • Quickscan Inzet van zorg in onderwijstijd bij 90 scholen voor speciaal onderwijs
  Quickscan Inzet van zorg in onderwijstijd bij 90 scholen voor speciaal onderwijs
  • Nederlands Jeugdinstituut
  • 11 pagina's

  De uitkomsten van deze Quickscan kunnen benut worden om met betrokkenen uit het veld, zowel vanuit de zorg als vanuit het (speciaal) onderwijs en met gehandicapten- en ouderorganisaties te werken aan een pakket van maatregelen dat in samenhang de financiering en organisatie van de zorg in onderwijstijd vereenvoudigt.


 • Schoolse en bovenschoolse voorzieningen
  Schoolse en bovenschoolse voorzieningen
  • Nederlands Jeugdinstituut
  • 9 pagina's

  Lees het verslag van de bijeenkomst over (boven)schoolse voorzieningen voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte woensdag die het Steunpunt Passend Onderwijs en NJi op 31 oktober 2018 organiseerden.


 • OplossingenLab2
  OplossingenLab2. Zorg en onderwijs voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking: Dat organiseren we samen!
  • Nederlands Jeugdinstituut; LECSO; VGN; VNG
  • 8 pagina's

  Lees het verslag over de tweede bijeenkomst van het OplossingenLab, waarop zo’n honderd medewerkers uit de gehandicaptenzorg en van scholen voor speciaal onderwijs bijeenkwamen om kennis en ervaring uit te wisselen over de manier waarop de zorg in het onderwijs gebracht kan worden, of juist het onderwijs in de zorg.


 • Samen werken aan optimale ondersteuning mbo-studenten
  Samen werken aan optimale ondersteuning mbo-studenten. Inspiratie en tips voor samenwerking tussen mbo en hulpverlening
  • Nederlands Jeugdinstituut
  • 28 pagina's

  Het NJi en onderzoeksbureau KBA Nijmegen beschrijven drie voorbeelden over hoe mbo-instellingen en gemeenten samenwerken om studenten optimaal te ondersteunen, met tips en trucs voor de praktijk. Ook krijgt u aanbevelingen voor onderzoek naar resultaten, effecten en kosten, en handvatten voor gesprek over bestuur en beleid.


 • Samen kom je verder!
  Samen kom je verder! Hoe geven intern begeleiders en jeugdhulpverleners hun samenwerking op school vorm?
  • Nederlands Jeugdinstituut
  • 2 pagina's

  Hoe geven intern begeleiders en jeugdhulpverleners hun samenwerking op school vorm?


 • Fasen van zelfregulatie als indicatoren voor in-, door- en uitstroom van zmolk-leerlingen in onderwijs-zorgarrangementen
  Fasen van zelfregulatie als indicatoren voor in-, door- en uitstroom van zmolk-leerlingen in onderwijs-zorgarrangementen
  • Nederlands Jeugdinstituut
  • 32 pagina's

  In dit document gebruiken we de vier fasen van de ZO! als indicatoren voor deelname aan een onderwijs-zorgarrangement voor zmolk-leerlingen.


 • Onderwijs-zorg­arrangementen voor zmolk’ers visie en basisaanpak
  Onderwijs-zorg­arrangementen voor zmolk’ers visie en basisaanpak
  • Nederlands Jeugdinstituut
  • 40 pagina's

  In deze publicatie is bestaande kennis over, en ervaring in het werken met de doelgroep gebundeld en geïntegreerd tot een basisaanpak.


 • Partnerschap met ouders in onderwijs-zorgarrangementen van zmolk’ers
  Partnerschap met ouders in onderwijs-zorgarrangementen van zmolk’ers
  • Nederlands Jeugdinstituut
  • 16 pagina's

  Deze publicatie gaat over een basisaanpak om met ouders van kinderen met een (licht) verstandelijke beperking en ernstige gedrags- en/of psychiatrische problemen samen te werken.


 • Betere hulp aan mbo-studenten met psychische problemen
  Betere hulp aan mbo-studenten met psychische problemen. Best practices verzameld
  • Nederlands Jeugdinstituut
  • 7 pagina's

  Deze publicatie beschrijft best practices om de mentale gezondheid van mbo-studenten te verbeteren. 


 • OplossingenLab bruist en borrelt
  OplossingenLab bruist en borrelt. Organisatie en financiering van onderwijs-zorgarrangementen
  • Rijt, van der M.
  • 7 pagina's

  De publicatie beschrijft mogelijke oplossingen voor de knelpunten die zich voordoen bij de organisatie en financiering van onderwijs-zorgarrangementen.


 • Bijdragen aan een succesvolle overgang van vo naar ho voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte
  Bijdragen aan een succesvolle overgang van vo naar ho voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte
  • Nederlands Jeugdinstituut; Steunpunt Passend Onderwijs; VO-raad; PO-Raad; Expertisecentrum Handicap + Studie
  • 24 pagina's

  Hoe begeleid je als onderwijsprofessional in het vo leerlingen bij de overstap naar het ho?


 • Gespreksmap
  Gespreksmap. Bij het organiseren van zorg en onderwijs voor kinderen met ernstige verstandelijke/meervoudige beperkingen
  • Nederlands Jeugdinstituut; LESCO
  • 2 pagina's

  Gespreksmap bij het organiseren van zorg en onderwijs voor kinderen met ernstige verstandelijke/meervoudige beperkingen.


 • Op weg naar nog effectievere ondersteuning en hulpverlening voor Rijnmondse mbo-studenten
  Op weg naar nog effectievere ondersteuning en hulpverlening voor Rijnmondse mbo-studenten. Onderzoek naar inrichting samenwerking mbo, hulpverlening en ondersteuning
  • Donker, A; Fafieanie, V; Hublart, P; Wagemans, R
  • 101 pagina's

  Dit onderzoek geeft inzicht in de (jeugd)hulpverlenings- en ondersteuningsbehoeften van mbo-studenten in de RMC regio Rijnmond en hoe deze ondersteuning en (jeugd)hulpverlening optimaal georganiseerd kan worden binnen realistische financiële kaders.


 • Hoe ervaren de samenwerkingsverbanden passend onderwijs de samenwerking met gemeenten en jeugdhulpinstellingen?
  Hoe ervaren de samenwerkingsverbanden passend onderwijs de samenwerking met gemeenten en jeugdhulpinstellingen? Eerste verkenning in een landelijke vragenronde
  • Deen, C; Leeftink, M
  • 18 pagina's

  Hoe ervaren de samenwerkingsverbanden passend onderwijs de samenwerking met gemeenten en jeugdhulpinstellingen?


 • Verrassend Passend 2017
  Verrassend Passend 2017
  • VO-raad, PO-Raad, LECSO, Nederlands Jeugdinstituut
  • 87 pagina's

  In dit boek vertellen medewerkers van samenwerkingsverbanden en scholen (po, vo en (v)so), ouders, gemeenten en medewerkers jeugdzorg openhartig over de manier waarop zij bezig zijn met passend onderwijs.


 • Alle leerlingen binnenboord
  Alle leerlingen binnenboord. Over de impact van passend onderwijs op de schoolse en bovenschoolse voorzieningen
  • Nederlands Jeugdinstituut
  • 16 pagina's

  In dit magazine lees je over de aanpak en methoden in diverse schoolse en bovenschoolse voorzieningen in Nederland.


 • Onderwijs en jeugdhulp in verbinding
  Onderwijs en jeugdhulp in verbinding. Hoe kunnen onderwijs en jeugdhulp elkaar aanvullen voor betere zorg voor jeugd?
  • Nederlands Jeugdinstituut
  • 5 pagina's

  Om de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp te versterken is het belangrijk dat men weet wat de ander te bieden heeft en wat men van elkaar nodig kan hebben.


 • School en wijk in de praktijk: Voortgezet onderwijs en jeugdhulp in Utrecht
  School en wijk in de praktijk: Voortgezet onderwijs en jeugdhulp in Utrecht
  • Nederlands Jeugdinstituut
  • 9 pagina's

  In deze brochure beschrijft het Nederlands Jeugdinstituut de 'kernpartneraanpak' in Utrecht, waar naast de kernteams op de scholen ook een stedelijk vo-team jeugd en gezin is opgezet.


 • Kenniskaart 'Kwaliteit verbinding onderwijs en jeugdhulp'
  Kenniskaart 'Kwaliteit verbinding onderwijs en jeugdhulp'
  • Nederlands Jeugdinstituut
  • 17 pagina's

  De kenniskaart 'Kwaliteit verbinding onderwijs en jeugdhulp' biedt praktische tips en tools voor een sterk jeugd- en onderwijsbeleid.


 • Schoolmaatschappelijk werk: sterk in preventie
  Schoolmaatschappelijk werk: sterk in preventie
  • Nederlands Jeugdinstituut, BPSW, Sociaal Werk Nederland
  • 10 pagina's

  Deze publicatie geeft een sfeerimpressie van de themabijeenkomst die het Nederlands Jeugdinstituut in samenwerking met de BPSW en Sociaal Werk Nederlanden op 18 mei 2017 organiseerde, met daarnaast een uitgebreide beschrijving van vijf voorbeelden uit de praktijk.


 • Richtlijn Fysiek beperkend handelen en/of vrijheidsbeperkende maatregelen binnen het onderwijs
  Richtlijn Fysiek beperkend handelen en/of vrijheidsbeperkende maatregelen binnen het onderwijs
  • LESCO, Stichting School & Veiligheid, Nederlands Jeugdinstituut
  • 11 pagina's

  In deze richtlijn beschrijven we bouwstenen om te komen tot gezamenlijke afspraken. Doel is uiteindelijk dat leerkrachten en overige personeelsleden in de school zich toegerust en handelingsbekwaam voelen in situaties waar de veiligheid van de leerling en/of diens omgeving in het geding is.


 • Samen maken we het verschil voor onze jeugd
  Samen maken we het verschil voor onze jeugd. Hoe verbinden professionals in de regio Helmond-Peelland onderwijs met jeugdhulp?
  • Fieke Crooijmans (Crooijmans Communicatie), Loes van Dommelen, Joop Donkers (Landelijke Werkagenda Onderwijs en Jeugd), Suzanne Hardeman (Nederlands Jeugdinstituut), Marja van Leeuwen (SWV Helmond-Peelland, Bas Wijnen (Nederlands Jeugdinstituut)
  • 22 pagina's

  Hoe verbinden professionals in de regio Helmond-Peelland onderwijs met jeugdhulp?


 • Populatie-analyse in het onderwijs
  Populatie-analyse in het onderwijs
  • Fafieanie, Vincent
  • 12 pagina's

  Een school kan met een populatie-analyse de kenmerken en ondersteuningsbehoeften van jongeren in kaart brengen.


 • Handreiking voor het evalueren van ondersteuning van leerlingen in het voortgezet onderwijs
  Handreiking voor het evalueren van ondersteuning van leerlingen in het voortgezet onderwijs
  • Fafieanie, V., Wienke, D.
  • 16 pagina's

  Deze handreiking helpt scholen vo bij het effectief en doelmatig evalueren en verbeteren van de ondersteuning aan leerlingen.


 • Succesvolle aansluiting vo en jeugdhulp
  Succesvolle aansluiting vo en jeugdhulp
  • Sandra van Wersch
  • 2 pagina's

  Factsheet over de aansluiting tussen voortgezet onderwijs en jeugdhulp op gemeentelijk niveau.


 • Samen zorgen voor passend onderwijs
  Samen zorgen voor passend onderwijs
  • Sandra van Wersch
  • 2 pagina's

  Factsheet over de verbinding van (voortgezet) speciaal onderwijs en jeugdhulp.


 • School en wijk in de praktijk: integraal arrangeren in Oost-Achterhoek
  School en wijk in de praktijk: integraal arrangeren in Oost-Achterhoek
  • Mark Snijder
  • 9 pagina's

  Praktijkvoorbeeld uit de regio Oost-Achterhoek. Oost-Achterhoek organiseert op een integrale manier de hulp en ondersteuning aan kinderen, jongeren en gezinnen, thuis én op school. In dit document laat het Nederlands Jeugdinstituut zien hoe zij dat doen.


 • School en wijk in de praktijk: ondersteuningsteam Oost-Achterhoek
  School en wijk in de praktijk: ondersteuningsteam Oost-Achterhoek. Thuis én op school
  • Mark Snijder
  • 9 pagina's

  Praktijkvoorbeeld uit de regio Oost-Achterhoek. Oost-Achterhoek organiseert op een integrale manier de hulp en ondersteuning aan kinderen, jongeren en gezinnen, thuis én op school. Dit voorbeeld laat de samenwerking zien tussen het Ondersteuningsteam Jeugd en Gezin en het (primair) onderwijs in de regio.


 • Basisaanpak voor zmolk'ers
  Basisaanpak voor zmolk'ers. Checklist
  • Radema, D.
  • 11 pagina's

  Hoe realiseer je passend onderwijs voor leerlingen met een (lichte) verstandelijke beperking en ernstige gedrags- of psychiatrische problematiek; de zogenoemde zmolk’ers1? Binnen het zmolk-pakket van het Nederlands Jeugdinstituut is een publicatie geheel gewijd aan een praktische basisaanpak: ‘Basisaanpak 0nderwijszorgarrangementen voor zmolk’ers: visie en aanpak’.


Samen om het kind
Impressie nieuwe manieren samenwerken scholen, gemeenten en zorginstellingen.

Vragen?

Wendy Kunst is contactpersoon.

Foto Wendy Kunst

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies