• WERKEN AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR
Verbinding onderwijs en jeugdhulp

Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp

Samenwerking. Het is makkelijker gezegd dan gedaan. Want waar begin je? En waarin werk je wel samen en waarin niet? Het Nederlands Jeugdinstituut ondersteunt bij samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp.

Samen aan het stuur voor de leerling!

'De allermooiste dag van het jaar is de laatste dag: wie is er geslaagd? Dat is zo mooi. Daar doe je het voor.' Aan het woord is Marie José Post, teamleider op een school. Samen met Esther Bakker (zorgcoördinator) vertelt zij in deze korte film wat de kern is van samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp, zoals met een speciale klas waar meer begeleiding is. 'Samenwerking is vooral veel contact hebben met elkaar. Er moet balans zijn tussen ouders, school en leerling.'

Bent u vanuit uw gemeente of samenwerkingsverband passend onderwijs verantwoordelijk voor de afstemming tussen passend onderwijs en jeugdhulp? En wilt u de effecten van uw beleid meten en waar nodig bijsturen? De monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp helpt daarbij. Om te sturen op de effectiviteit van samenwerking is het belangrijk om die te kunnen meten. Wat levert de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp op voor kinderen en gezinnen en voor gemeenten, scholen en jeugdhulpinstellingen?

Sturen op verbinding

Het Nederlands Jeugdinstituut ontwikkelde in opdracht van de ministeries van OCW en VWS een praktisch meet- en sturingsinstrument voor samenwerkingsverbanden en gemeenten: de monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp. Deze monitor geeft gemeenten, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, jeugdhulpinstellingen en scholen inzicht in de effectiviteit van de samenwerking. Hiermee voedt de monitor het gesprek tussen samenwerkingsverband en gemeente in het op overeenstemming gericht overleg (OOGO). De monitor brengt relevante contextcijfers uit landelijke bestanden bij elkaar. Deze gegevens komen voornamelijk van CBS en DUO.

De monitor presenteert cijfers per gemeente, samenwerkingsverband en landelijk over bijvoorbeeld:

 • bevolkingsprognose, leerlingprognose 
 • aandeel jeugd, schoolgaande jeugd, jeugdigen in de verschillende schooltypen 
 • jeugdhulpgebruik  
 • achterstandsleerlingen, kinderen in armoede, kinderen in eenoudergezinnen 
 • thuiszitters, voortijdig schoolverlaters en jeugdwerkeloosheid 

Digitale omgeving

Het digitale instrument is landelijk beschikbaar en wordt op termijn onderdeel van de verantwoordingssystemen van de PO-Raad en de VO-raad en de VNG. Zo vinden samenwerkingsverbanden en gemeenten de informatie uiteindelijk op één plek en verminderen we de bevragingslast.

Informatie over samenwerking en tevredenheid

De monitor verzamelt kwalitatieve informatie over samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Dit gebeurt middels een vragenlijst die periodiek uitgezet wordt onder drie groepen respondenten uit de eigen regio. De vragen richten zich op samenwerking (werkwijze, proces, afspraken), zicht op samenhang in hulp en tevredenheid over samenwerking. De volgende groepen vullen de vragenlijst in:

 • beleidsmedewerkers gemeente en samenwerkingsverbanden
 • professionals in onderwijs en jeugdhulp 
 • ouders en jongeren

De resultaten uit de vragenlijsten zijn op regioniveau, afgezet tegen de resultaten uit alle deelnemende regio's.

Vragenlijsten

Monitor op maat

Wilt u de monitor voor de regio op maat laten maken? Laat dan sommige thema's weg in de lijst of voeg enkele vragen toe die belangrijk zijn voor de regio.

De monitor is vanaf de zomer van 2015 landelijk beschikbaar. Regio’s melden zich aan om deel te nemen. Voorwaarde voor deelname is dat zowel de samenwerkingsverbanden passend onderwijs in het primair en voortgezet onderwijs en de gemeenten in de regio willen meewerken aan de monitor.

Investering

Uit de ervaringen met de pilotregio’s blijkt dat de monitor meerwaarde heeft als de invulling ervan aansluit op de lokale ambities en is ingebed in de lokale werkstructuren. Daarvoor moeten samenwerkingsverbanden en gemeenten keuzes maken bij de implementatie van de monitor. Ze moeten antwoord geven op vragen als:

 • Wat willen we bereiken? Waar gaat het precies om?
 • Hoe krijgen we dit voor elkaar en waaraan meten we straks het succes af?
 • Wie bij het samenwerkingsverband en bij de gemeente voelt zich eigenaar van de monitor en hoe vertalen we uitkomsten naar verbetervoorstellen?

Daarnaast moeten intern begeleiders in het primair onderwijs, zorgcoördinatoren in het voortgezet onderwijs en jeugdhulpmedewerkers verbonden aan scholen vragenlijsten beantwoorden. Hiervoor is draagvlak nodig binnen het samenwerkingsverband en de gemeente. Deelname aan de monitor vergt dus enige tijd.

De kosten

De deelname aan de monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp is kosteloos dankzij een landelijke subsidie van de ministeries van VWS en OCW. We zijn in overleg met de ministeries, de PO- en VO-Raad en de VNG over financiering op de lange termijn.

Ondersteuning bij deelname

Het Nederlands Jeugdinstituut kan werk uit handen nemen. Wij:

 • Leveren standaarddocumenten om bestuurders en uitvoerders van de gemeenten en scholen in de regio te informeren over de monitor.
 • Helpen de regio door tijdens een bijeenkomst mee te bepalen wat de doelen en ambities zijn voor het gebruik van de monitor.
 • Ondersteunen bij het uitzetten van vragenlijsten.
 • Stellen een handzaam rapport op met analyse van de vragenlijsten voor zowel bestuurders als professionals.
 • Organiseren een bijeenkomst voor het terugkoppelen van de uitkomsten van vragenlijsten en het bespreken van verbeteracties.

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan de monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp? Meld u zich dan aan via het formulier Monitor AOJ. We gaan ervan uit dat bij uw aanmelding zowel binnen de samenwerkingsverbanden als bij gemeenten voldoende draagvlak is voor deelname. Na uw aanmelding nemen wij telefonisch contact met u op om verdere afspraken te maken.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met Sandra van Wersch, projectleider Monitor AOJ, S.vanWersch@nji.nl, (030) 230 66 22.

Vragen?

Wendy Kunst is contactpersoon.

Foto Wendy Kunst

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies