Verbinding onderwijs en jeugdhulp

Advies en tools

Gemeenten en samenwerkingsverbanden hebben met de Jeugdwet en de Wet passend onderwijs een eigen wettelijke opdracht en taken en een eigen toezichtkader van de inspectie. Maar deze wetten zorgen ook voor verbinding: gemeenten en scholen zijn volgens deze wetten verplicht om overleg te voeren over elkaars plannen. Dat doen ze in een op overeenstemming gericht overleg (OOGO). Het delen van en overleggen over elkaars plannen is een manier om de samenwerking verder vorm te geven. De kern zit in de uitvoering van deze plannen, het volgen van resultaten en het versterken van de aanpak waar dat nodig is. Planmatig samenwerken aan kwaliteitsverbetering van hulp en ondersteuning, dat is de kern.Actueel

Verkenning ondersteuningsvragen schoolpopulaties Amsterdam

De gemeente Amsterdam wilde in 2014 een beeld krijgen van de ondersteuningsvraag van verschillende schoolpopulaties en hun gezinnen om op basis daarvan te kunnen bepalen hoeveel formatie, met welke expertise vanuit de jeugdhulp ingezet moet worden om hieraan tegemoet te komen. Het Nederlands Jeugdinstituut voerde hiertoe een verkennend onderzoek uit in het speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs en REC 3 onderwijs. Lees de uitkomst in het rapport.

Verkenning ondersteuningsvragen en -aanbod in Nijmegen

In de regio Nijmegen vindt, in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut, momenteel een zelfde verkenning plaats. De ondersteuningsvragen vanuit de SO/VSO-scholen in de regio worden in kaart gebracht. Vervolgens wordt gekeken in hoeverre de specialistische jeugdhulp, langdurige zorg en extra (onderwijs-) ondersteuning hierop aansluit.

Ontwikkeling monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp

Het Nederlands Jeugdinstituut ontwikkelt in opdracht van de ministeries van VWS en OCW de ‘monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp’. Deze geeft gemeenten, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, jeugdhulpinstellingen en scholen inzicht in de effectiviteit van de samenwerking. Negen regio’s hebben deelgenomen aan een pilot. Dat betekent dat al 25 samenwerkingsverbanden en 66 gemeenten op basis van de monitor in gesprek zijn gegaan over de aansluiting onderwijs-jeugdhulp. Na de zomer volgen er meer.

Vragen?

Wendy Kunst is contactpersoon.

Foto Wendy  Kunst

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies