• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Verbinding onderwijs en jeugdhulp

Deelnemen aan de monitor

De monitor is vanaf de zomer van 2015 landelijk beschikbaar. Regio’s melden zich aan om deel te nemen. Voorwaarde voor deelname is dat zowel de samenwerkingsverbanden passend onderwijs in het primair en voortgezet onderwijs en de gemeenten in de regio willen meewerken aan de monitor.

Investering

Uit de ervaringen met de pilotregio’s blijkt dat de monitor meerwaarde heeft als de invulling ervan aansluit op de lokale ambities en is ingebed in de lokale werkstructuren. Daarvoor moeten samenwerkingsverbanden en gemeenten keuzes maken bij de implementatie van de monitor. Ze moeten antwoord geven op vragen als:

  • Wat willen we bereiken? Waar gaat het precies om?
  • Hoe krijgen we dit voor elkaar en waaraan meten we straks het succes af?
  • Wie bij het samenwerkingsverband en bij de gemeente voelt zich eigenaar van de monitor en hoe vertalen we uitkomsten naar verbetervoorstellen?

Daarnaast moeten intern begeleiders in het primair onderwijs, zorgcoördinatoren in het voortgezet onderwijs en jeugdhulpmedewerkers verbonden aan scholen vragenlijsten beantwoorden. Hiervoor is draagvlak nodig binnen het samenwerkingsverband en de gemeente. Deelname aan de monitor vergt dus enige tijd.

De kosten

De deelname aan de monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp is kosteloos dankzij een landelijke subsidie van de ministeries van VWS en OCW. We zijn in overleg met de ministeries, de PO- en VO-Raad en de VNG over financiering op de lange termijn.

Lees de flyer met meer informatie over de monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp 

Lees verder:

Vragen?

Wendy Kunst is contactpersoon.

Foto Wendy  Kunst

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.