Transformatie jeugdhulp

Blok 4: Input kwaliteit

Hoe werken we samen aan de kwaliteit van activiteiten en voorzieningen?

Voorzieningen in het brede jeugdveld zijn primair verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun aanbod, of het nu gaat om preventief aanbod of meer gespecialiseerde jeugdzorg. Maar als gemeente bent u ook bezig met het verbeteren van de kwaliteit. Blok 4 gaat over hoe u dit aanpakt.

Wie is verantwoordelijk?

Goede kwaliteit van het aanbod draagt bij aan het behalen van het beste resultaat. De primaire verantwoordelijkheid voor goede kwaliteit ligt bij de professionele instellingen, zoals de welzijnsorganisatie of de jeugdhulpaanbieder.

Sinds de decentralisatie is de gemeente eindverantwoordelijk voor de beschikbaarheid en de kwaliteit van de jeugdhulp. Als gemeente kunt u sturen op kwaliteit in uw rol van werkgever en van opdrachtgever. Welke rol dit ook is, u doet dit in partnerschap met de verschillende voorzieningen. Het helpt als u allebei vragen stelt over de kwaliteit. Aan uzelf én aan elkaar.

Gemeente als werkgever van het lokale team

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de toepassing van de wettelijke kwaliteitseisen voor professionals die bij uw gemeente werken. Bijvoorbeeld de professionals die werken in het wijk- of jeugdteam. Denk aan de norm van de verantwoorde werktoedeling en de toepassing van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. U dient de kwaliteitseisen te kennen, toe te passen en toe te zien op de naleving ervan. Bovendien moeten de professionals toegerust zijn om hun taken goed uit te voeren. Ze moeten ruimte hebben om te leren en zich te ontwikkelen en kennis hebben van wat werkt.

Stel uzelf de volgende vragen:

 • Hebben onze professionals de juiste beroepsregistratie?
 • In hoeverre zijn en voelen de professionals zich vakbekwaam om hun taken uit te oefenen?
 • In hoeverre investeert onze gemeente in de vakbekwaamheid van professionals?
 • Stelt onze gemeente professionals voldoende in staat om te werken volgens hun beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen?
 • Hoe zorgen we als gemeente dat professionals de ruimte krijgen om te experimenteren, te delen, te leren en te reflecteren?
 • Hebben professionals in het lokale team zicht op de meest voorkomende vragen en problemen van kinderen en opvoeders? Hebben zij daarbij zicht op wat werkt en zijn ze daarvoor toegerust?
 • Worden de effecten van de inzet structureel in beeld gebracht? En worden de uitkomsten van de effectmetingen structureel gemonitord en gebruikt om het aanbod te verbeteren?

Gemeente als opdrachtgever

In het brede jeugdveld heeft u als gemeente verschillende rollen. U bent opdrachtgever van, of heeft een subsidierelatie met, preventieve of voorliggende voorzieningen. Als opdrachtgever of inkoper van jeugdhulp bent u wettelijk verplicht om u ervan te verzekeren dat een gecontracteerde jeugdhulpaanbieder voldoet aan de wettelijke eisen.

U zorgt er als facilitator voor dat preventieve voorzieningen en jeugdhulpaanbieders kunnen investeren in de kwaliteit van hun aanbod. Zo heeft u als gemeente ook een rol in de professionalisering van het jeugdveld. Samen met uw partners kunt u beschikbare kennis over wat werkt met elkaar delen.

Denk bijvoorbeeld aan de volgende vragen in het gesprek:

 • Heeft de voorziening of aanbieder de beroepsregistratie van zijn professionals op orde?
 • Wat heeft de voorziening of aanbieder van de gemeente nodig om kwaliteit te waarborgen?
 • Krijgt de aanbieder voldoende ruimte van u als gemeente om te professionaliseren en te innoveren?
 • In hoeverre stelt de voorziening of aanbieder professionals in staat om te werken volgens hun beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen? Hoe zorgt de voorziening of aanbieder ervoor dat de professionals ruimte krijgen om te experimenteren, te delen, te leren en te reflecteren?
 • Kan de voorziening of aanbieder onderbouwen hoe het aanbod bijdraagt aan het maatschappelijk resultaat?
 • Heeft de voorziening of aanbieder zicht op wat werkt bij een aanpak? En zorgt hij ervoor dat interventies worden ingezet waarvan de aanbieder weet dat ze effectief zijn?
 • Hoe zorgt de voorziening of aanbieder dat hij zicht heeft op de effectiviteit van zijn diensten? Worden de uitkomsten van de effectmetingen structureel gemonitord? Gebruikt de voorziening of aanbieder zijn monitoring om het aanbod continu te verbeteren?
 • Is de jeugdhulpaanbieder deelnemer aan een breder samenwerkingsverband voor kwaliteit en onderzoek? Zoals het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdhulp Nederland (SEJN) of een academische werkplaats?

Verzamel veelvoorkomende vragen

Zet eens op een rij wat de meest voorkomende vragen van opvoeders en jongeren zijn in uw gemeente. Ga met uw partners in gesprek: zijn de professionals van het onderwijs, de lokale teams en de gespecialiseerde zorg voldoende toegerust om daar een antwoord op te geven?

Stel eisen

U kunt in de contractvoorwaarden eisen opnemen over de kwaliteit. Voorkom wel dat dit leidt tot extra bureaucratie en bedenk samen met uw jeugdhulpaanbieders wat het moet opleveren.

De praktijk in Groningen

In de provincie Groningen is in de 23 gemeenten, samen met het Regionaal Inkooporgaan Groninger Gemeenten, in 2016 een gezamenlijk referentiekader ontwikkeld over de toegang tot jeugdzorg. Er waren zorgen over de zorgtoewijzing, de casusregie en veiligheid. Het referentiekader geeft nu houvast aan lokale teams. Er ontstaat meer zicht op de kwaliteit van de toegang. Hierdoor kunnen de gemeenten in Groningen van en met elkaar leren.

Meer informatie over kwaliteit en professionalisering

Vragen?

Marloes Driedonks is contactpersoon.

Foto Marloes Driedonks

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies