Inkoop jeugdhulp door gemeenten

Hoe kopen gemeenten jeugdhulp in?

Onderstaande kaart van Nederland geeft voor zeven zorgvormen van jeugdhulp een beeld van de overeenkomsten die gemeenten met aanbieders hebben afgesloten. Het gaat om overeenkomsten die per 1 januari 2018 gelden. De overeenkomsten kunnen op dat moment al langer lopen. U kunt per zorgvorm bekijken welke instrumenten, procedures en vormen van bekostiging gemeenten gehanteerd hebben om tot een overeenkomst te komen.

  • Ambulant: dyslexie
  • Ambulant: ggz overig
  • Ambulant: overig
  • Daghulp
  • Gedwongen kader
  • Verblijf Pleegzorg
  • Verblijf Residentieel
Open House
Overheidsopdracht
Subsidie
Dynamisch Aankoopsysteem
Niet van toepassing
Onbekend

Let op: Voor de instrumenten ’overheidsopdracht’ en ‘Open House’ is relevant dat gemeenten vaak aangeven dat ze een ‘overheidsopdracht’ hanteren (binnen de ruimere regels voor sociale en andere specifieke diensten), terwijl de werkwijze vanuit juridisch oogpunt als Open House wordt gekwalificeerd. Deze kaart geeft weer hoe gemeenten het instrument zelf noemen. Lees hierover meer in paragraaf 2.3 van de monitor.

Open House
Gemeente sluit overeenkomst af met alle partijen die voldoen aan gestelde voorwaarden en die de hulp willen leveren tegen het tarief dat de gemeente heeft vastgesteld. Essentieel is dat burgers zelf hun aanbieder kiezen.

Overheidsopdracht
Overeenkomst tussen gemeente en één of meer geselecteerde aanbieders 'onder bezwarende titel'. De aanbieder belooft gecontracteerde hulp te leveren en de gemeente belooft te betalen.

Subsidie
Gemeente subsidieert het uitvoeren van bepaalde activiteiten. Als subsidieaanvrager activiteit niet uitvoert, kan gemeente subsidie intrekken, maar de activiteit blijft onuitgevoerd. Gemeente mag bij subsidie slechts beperkt eisen stellen.

Dynamisch aankoopsysteem
De gemeente doorloopt een procedure om doorlopend raamovereenkomsten te sluiten voor gangbare aankopen. De raamovereenkomst heeft standaard voorwaarden, eisen en tarieven voor alle partijen. Binnen de raamovereenkomst gunt de gemeente individuele opdrachten.

Productiebekostiging
Resultaatbekostiging
Populatiebekostiging
Meerdere bekostingsvormen
Niet van toepassing
Onbekend

Productiebekostiging
Ook wel inspanningsgerichte bekostiging of ‘PxQ’–bekostiging (= Price x Quantity; prijs maal kwantiteit). Gemeente betaalt de aanbieder het gecontracteerd tarief per uur of dag van geleverde inspanning. De gerealiseerde productie staat centraal.

Resultaatbekostiging
De vergoeding is gekoppeld aan de resultaten voor de cliënt. Met hoeveel inspanning dat resultaat bereikt wordt, is niet relevant. Meestal is de vergoeding een vooraf afgesproken bedrag per traject.

Populatiebekostiging
Vorm van resultaatgerichte bekostiging op het niveau van de populatie van een bepaald gebied, bijvoorbeeld een stadsdeel of een gemeente. De gemeente betaalt de aanbieder(s) een vast bedrag om hulp te leveren aan de gehele populatie van dat gebied.

Zeeuws model
Dialooggericht
Meervoudig onderhands (MVO)
Klassieke aanbesteding
Prestatie-inkoop
Dynamisch Aankoopsysteem
Niet van toepassing
Onbekend

Zeeuws model
De gemeente stelt programma van eisen op met bijvoorbeeld tarieven en kwaliteitseisen. De gemeente publiceert de opdracht. De procedure kent minimale administratieve lasten. Burgers kunnen vervolgens kiezen uit alle gecontracteerde aanbieders.

Dialooggericht
Gemeente en aanbieders leggen eerst spelregels vast voor het komen tot een overeenkomst. Vervolgens gaan ze in dialoog over kwaliteitseisen en voorwaarden voor uitvoering. Deze informatie verwerkt de gemeente in de uitvoeringsovereenkomst. De gemeente sluit een overeenkomst met aanbieders die voldoen aan de voorwaarden.

Meervoudig onderhands
Gemeente kiest zelf meerdere partijen en verzoekt deze partijen om een offerte in te dienen. De aanbieder(s) die de beste offerte(s) indienen winnen de opdracht.

Klassieke aanbesteding
Deze selectieve openbare aanbesteding leidt tot het gunnen van een overeenkomst aan een beperkt aantal zorgaanbieders. De gemeente bepaalt aan de hand van gunningscriteria welke zorgaanbieder(s) het beste is of zijn.

Prestatie-inkoop
Gemeente specificeert de opdracht functioneel, vraagt aanbieders hun expertise aan te tonen door het uitvragen van te verwachten risico’s en kansen en toetst het criterium kwaliteit mede op basis van interviews met sleutelfunctionarissen van de aanbieders.

Dynamisch aankoopsysteem
De gemeente doorloopt een procedure om doorlopend raamovereenkomsten te sluiten voor gangbare aankopen. De raamovereenkomst heeft standaard voorwaarden, eisen en tarieven voor alle partijen. Binnen de raamovereenkomst gunt de gemeente individuele opdrachten.

Bron:
Monitor Gemeentelijke zorginkoop 2018

Dit overzicht is tot stand gekomen in samenwerking met Public Procurement Research Centre.

Vragen?

Marloes Driedonks is contactpersoon.

Foto Marloes  Driedonks

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies