Transformatie jeugdhulp

Blok 3: Activiteiten

Welke activiteiten en resultaten dragen bij aan het maatschappelijk resultaat?

Als uw maatschappelijk resultaat helder is geformuleerd, volgt blok 3. U bepaalt met elkaar welke activiteiten en voorzieningen nodig zijn om dit resultaat te behalen. 

Wie voeren deze activiteiten uit?

Bewoners, voorzieningen en maatschappelijke partners bieden allemaal activiteiten die een bijdrage kunnen leveren aan het resultaat. Burgerinitiatieven, preventieve aanpak en interventies, basisvoorzieningen, eerstelijnsvoorzieningen en jeugdhulpvoorzieningen voor intensieve hulp leveren samen een bijdrage aan het realiseren van de maatschappelijke resultaten. Door met verschillende spelers stil te staan bij hun concrete inzet en bijdrage ontstaat er overzicht en inzicht in wat nodig is en wat er mogelijk is.

Burgers Aanpak Maatschappelijke partners
Voorbeeld
Vrijwilligers die schoolverlaters begeleiden.
Participatieraad/jongerenraad
Wijkteam, preventieve programma's, CJG, jgz, specialistische jeugdhulp, ambulante jeugdhulp, pleegzorg, jeugdbescherming Huisartsen, kinderopvang, onderwijs, politie, bedrijfsleven
Rol gemeente
Als gemeente faciliteert u de keuzes van uw burgers. U creëert de randvoorwaarden om burgers te kunnen laten participeren U bent opdrachtgever en heeft een meer sturende rol. U maakt inkoop- en subsidieafspraken en kunt eisen stellen aan kwaliteit U bent geen financier. Uw rol is wisselend. Ga in gesprek met maatschappelijke partners om duidelijk te krijgen wat ieders verwachtingen en rollen zijn

Welke activiteiten dragen bij aan het maatschappelijk resultaat?

Begin met een analyse van het huidige aanbod. Gebruik de maatschappelijke resultaten als kapstok bij het maken van de inventarisatie. Dit zorgt voor een gerichte inventarisatie. In een gezamenlijke sessie van gemeenten, professionals en inwoners worden praktijk- en ervaringskennis bij elkaar gebracht over wat werkt bij de aanpak van een maatschappelijk resultaat. Maak gebruik van concrete formuleringen zoals:

  • We doen..., zodat...'
  • 'Om... te bereiken, is deze activiteit nodig.'

Zes vragen bij de analyse van het huidige aanbod

  1. Sluit het voorveld aan bij wat nodig is? Welk aanbod ontbreekt nog? Waar zitten de dubbelingen en wat lijkt weinig bij te dragen aan het beoogde resultaat? Waar moeten we mee stoppen en welk aanbod moeten we verder ontwikkelen?
  2. Is het huidige aanbod divers genoeg? Is het bijvoorbeeld gericht op verschillende leeftijdsgroepen? Is er individueel- en groepsaanbod? Is er aanbod voor verschillende doelen, problemen en risico- en beschermende factoren?
  3. Is het huidige aanbod samenhangend genoeg? Welke partners werken samen aan welk maatschappelijk resultaat, van preventieve naar intensieve zorg?
  4. Is het aanbod preventief genoeg? Kan het jeugdveld veranderingen in werking stellen en 'het voorveld' zo versterken? Denk aan meer lichte hulp en ondersteuning door de lokale teams. Is een verschuiving van residentiële zorg naar ambulante trajecten mogelijk?
  5. Zijn de randvoorwaarden op orde?
  6. Wat draagt iedere speler bij aan de realisatie van het maatschappelijke resultaat?

Het belang van beschermende factoren

Beschermende factoren dragen bij aan een positieve ontwikkeling van kinderen en jongeren en bieden tegenwicht aan risico's waaraan zij worden blootgesteld. Van belang is dat er binnen het gezin, op school en in de wijk of gemeenschap aandacht is voor deze factoren.

Jeugdbeleid is vaak vooral gericht op het aanpakken van risicofactoren en problemen. Het besef groeit dat een sterkere oriëntatie op het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen en jongeren juist bijdraagt aan een positief jeugdbeleid. Lees hier meer over in Top tien beschermende factoren.

Uit de praktijk: Gesprek over welk aanbod nodig is

In de analyse van de 'staat van de jeugd' van een gemeente blijkt dat relatief weinig kinderen overgewicht hebben. Dit leidt tot discussie. Is het huidige preventieve aanbod hiervoor dan nog wel nodig? In gesprek met elkaar, komen de gemeente en maatschappelijke partners tot het inzicht dat het huidige preventieve aanbod bijdraagt aan de hele transformatieopdracht, niet alleen aan het verminderen van overgewicht. Ook draagt het bij aan de ambitie om kinderen in de gemeente gezond te laten opgroeien. Stoppen met dit preventieve aanbod kan betekenen dat weer meer kinderen en jongeren te maken krijgen met overgewicht.

Uit de praktijk: Wijkprogrammering in Rotterdam

Door beschermende factoren in de wijk te versterken en risicofactoren te verminderen probeert de gemeente Rotterdam samen met partners zoveel mogelijk impact te hebben op de maatschappelijke resultaten. Deze factoren zijn 'de knoppen' waaraan uitvoerende partners in de wijk gaan draaien. Gebiedsadviseurs van de gemeente gaan in gesprek met partners over het aanbod in de wijk. Welk aanbod is nodig om bepaalde beschermende factoren in de wijk te versterken en risicofactoren te verminderen? En draagt het aanbod bij aan een meer preventief jeugdbeleid?

Gebruik de Preventiematrix

De Preventiematrix Jeugd is een handig hulpmiddel om inzicht, overzicht en samenhang te krijgen in uw preventieve aanbod. Ook kunt u hiermee analyseren of het aanbod aansluit bij de ambities die de gemeente heeft.

Uit de analyse van het preventieaanbod van een gemeente werd duidelijk dat er voor multiprobleemgezinnen vooral werd ingezet op geïndiceerde preventie en nauwelijks op universele preventie. Ter plekke ontstaat discussie: is het wenselijk om dit te veranderen en hoe kun je dit op een andere manier organiseren?

Vragen?

Marloes Driedonks is contactpersoon.

Foto Marloes  Driedonks

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies