Transformatie jeugdhulp

Academische werkplaatsen

ZonMW financiert twaalf regionale academische werkplaatsen die zich bezighouden met het verbeteren van de jeugdhulp en vraagstukken rondom transformatie. Binnen de academische werkplaatsen delen gemeenten, praktijkinstellingen, universiteiten en hogescholen, ouders en jongeren hun kennis. Het is de bedoeling de op deze manier samengebrachte kennis toegankelijk te maken voor alle gemeenten.

De financiering van ZonMW loopt van 2015 tot en met 2020. Betrokken partijen zorgen voor co-financiering. Maar belangrijker nog: er wordt gebouwd aan een duurzame samenwerking tussen de partijen, zodat de werkplaatsen een rol kunnen blijven spelen in de verbetering van de kwaliteit van de jeugdhulp in Nederland.

De twaalf academische werkplaatsen

Er zijn in alle delen van het land werkplaatsen, en iedere werkplaats behandelt een eigen hoofdonderwerp.

C4Youth 2.0 (Groningen) 
Onderzoek naar de doelen van de stelherziening jeugd ‘Versterking basisondersteuning’, ‘Doorontwikkeling expertpool’ en het ‘Monitoren van de resultaten met prestatie-indicatoren’. Én samenwerken aan verbetering.

KeTJA (Amsterdam)
Ondersteuning van het werk van Ouder- en Kindteams (OKT’s) en andere professionals en vrijwilligers die opvoeders en kinderen helpen met opvoeden en opgroeien in Amsterdam. 

Academische Werkplaats Jeugd Twente
Versterking van zorg voor kinderen in armoede. En de samenwerking benutten voor andere groepen kinderen die in risicosituaties opgroeien.

Academische Werkplaats Risicojeugd (bovenregionaal)
Gerichte zorg aan jongeren met ernstige gedragsproblemen, uitval op alle leefgebieden en met (risico op) justitiecontacten, én aan hun gezinnen. Om zodoende bij te dragen aan een gunstiger toekomstperspectief voor zowel henzelf als de maatschappij.

AWTJ Utrecht (Utrecht stad)
Verbetering en vernieuwing van zorg en ondersteuning voor jeugdigen en gezinnen, zodat alle jeugdigen gezond en veilig kunnen opgroeien. Door het uitvoeren van drie projecten van het Utrecht Model - Gewoon opvoeden, Basiszorg en Aanvullende zorg.

AWTJ Friesland
Stimuleren een gesprek tussen gezinnen, professionals, beleidsmakers en wetenschappers met inzet van dialoogtafelmethodiek. Door écht met elkaar in gesprek te gaan en van elkaar te leren, de hulp verbeteren.

Samen op school (Flevoland en IJsselland)
Samenwerking tussen gezin, school en jeugdhulp ten behoeve van een ononderbroken schoolloopbaan, het voorkómen van (zwaardere) vormen van ondersteuning en het bieden van effectievere hulpverlening waar deze nodig is.

AW SAMEN (Hollands Midden, Holland-Rijnland en Haaglanden)
Een van de projecten binnen het netwerk SAMEN is Gezin aan Zet. Daarbinnen worden jeugdteams ondersteund bij het versterken van de regie van gezinnen door de ontwikkeling van onder andere de zelfevaluatiecyclus om het zelflerend en zelfsturend vermogen van jeugdteams te versterken. 

Academische Werkplaats Jeugd Noord-Brabant
Verbetering toegang tot de jeugdzorg, onderdeel van de brede missie om de betekenis van de transformatie tav jeugd en hun omgeving, professioneel handelen en zorgstructuren te onderzoeken.

AW Kindermishandeling: Samen voor het veilig opgroeien! (Zuid-Kennemerland, IJmond, Haarlemmermeer)
Een leeromgeving voor álle professionals in de jeugdhulp met jongeren en ouders als partners om goed te kunnen schakelen tussen (opvoed)ondersteuning en risicogestuurde zorg.

ST-RAW (stadsregio Rijnmond)
Kennisontwikkeling op de transformatie in de jeugdhulpketen met als uitgangspunt de versterking van de eigen kracht van individuen en gezinnen.

Inside out: transformatie en outcome, verhalen achter de cijfers (Nijmegen)
Gemeenten helpen om beter te sturen op resultaten door adequate effectmeting en onderzoek naar werkzame factoren en methoden

Meer informatie

Vragen?

Iryna Batyreva is contactpersoon.

Foto Iryna  Batyreva

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies