Mensenhandel - slachtoffers loverboys

Melding en registratie van slachtoffers van loverboys

Een meer waarheidsgetrouw beeld van de problematiek komt alleen tot stand als de gehele keten vermoedelijke slachtoffers bij CoMensha meldt, dit is cruciaal om de problematiek de noodzakelijke aandacht geven (in tijd en middelen) op regionaal en landelijk niveau om het effectief te kunnen aanpakken.

Het is belangrijk dat alle slachtoffers (ook vermoedelijke) van loverboys gemeld en geregistreerd worden bij CoMensha. Dat is het landelijke Coördinatiecentrum Mensenhandel in Nederland. Registratie laat zien hoe veel slachtoffers er zijn en hoe zij tot slachtoffer gemaakt worden. Dit is belangrijk om het probleem in beeld te brengen, lokaal en landelijk. Zo kunnen slachtoffers en daders eerder herkend worden en kan de hulp aan slachtoffers worden verbeterd. Ook de publieke opinie en politieke agenda vragen om een helder beeld van dit type criminaliteit Voor beleidsmakers van gemeenten biedt het melden inzicht in de mensenhandel problematiek in hun gemeente/hun regio. Dit schept een belangrijke basis van waaruit gericht preventie- en interventiebeleid kan worden opgesteld.

Commissie Azough heeft actiepunten opgesteld om de meldingsbereidheid door jeugdzorgorganisaties te vergroten. Het lijkt er op dat er nog in weinig gevallen wordt gemeld. Professionals ervaren een hoge drempel voor het vragen van toestemming, krijgen geen toestemming of zien geen belang voor hun individuele cliënt.

Wat kun je als professionals doen?

Professionals spelen een belangrijke rol in het melden van slachtoffers. Heeft u te maken met iemand die slachtoffer is van loverboys? Lees dan in de handreiking hoe u een vermoedelijk slachtoffer van een loverboy kunt melden bij CoMensha. U leest wat een melding inhoudt en hoe het zit met het krijgen van toestemming van de ouders en het slachtoffer. Bij melding is een schriftelijke toestemmingsverklaring nodig. Slachtoffers ouder dan 16 jaar vullen deze zelf in. Bij slachtoffers jonger dan 16 jaar wordt de verklaring ingevuld door de ouders of voogd van het slachtoffer. Om ouders en jeugdigen te informeren over wat een melding bij CoMensha inhoudt zijn twee folders gemaakt.

Werkt u in het onderwijs of een wijkteam? Registreer dan in elk geval intern, in een incidentenregistratie of leerlingvolgsysteem het vermoedelijke slachtofferschap van de jeugdige. En meld je vermoedens of signalen ook bij een meldpunt of zorgtafel, zie ook de pagina Melden en samenwerken in de keten. Zij dragen zorg voor de melding bij CoMensha.

Waarom is melden belangrijk?

Een melding geeft inzicht in wie de slachtoffers van loverboys en mensenhandel zijn. Dit is belangrijk om de aard en omvang van mensenhandel in beeld te brengen, en om de problemen te kunnen aanpakken. Ook de publieke opinie en politieke agenda vragen om een helder beeld van dit type criminaliteit. Inzicht in de aard en omvang van de problematiek is essentieel voor:

  • Effectieve signalering: hoe kunnen we slachtoffers herkennen?
  • Effectieve opvang: hoe moet de opvang worden ingericht om slachtoffers op te vangen
  • Specialistische hulpverlening: hoe sluiten we aan bij de doelgroep? 
  • Gerichte preventie: welke groepen zijn kwetsbaar en waar moet de preventie zich op richten
  • Efficiëntere opsporing: wat is de werkwijze van de mensenhandelaren? 
  • Weloverwogen beleid: welke keuzes maken we op landelijk en lokaal bestuurlijk niveau en binnen de politie, het Openbaar Ministerie en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)?
Vragen?

Anne Addink is contactpersoon.

Foto Anne  Addink

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies