Mensenhandel - slachtoffers loverboys

Aanpak door wijk- en gebiedsteams

Kennis en bewustwording

Omdat  mensenhandel en loverboyproblematiek zich niet alleen beperkt tot Randstedelijk gebied, is alertheid bij een brede groep wijk- of gebiedsgerichte (jeugd)professionals belangrijk. Dit begint met structurele aandacht voor een gezonde seksuele ontwikkeling bij alle jeugdigen en vroegtijdig zicht op eventueel seksueel grensoverschrijdend gedrag. Acties op dit terrein moeten in organisatiebeleid zijn benoemd. Daarnaast moeten wijk- of gebiedsgerichte professionals kennis hebben over aard en omvang van mensenhandel en loverboyproblematiek. Ook moeten ze kennis hebben over de instanties die landelijk en in de regio iets kunnen betekenen voor deze doelgroep. Kijk ook op de pagina tools op een rij.

Preventie

Wijk- en gebiedsgerichte (jeugd)professionals hebben zicht op en contact met kwetsbare jongeren, hun gezin en het bredere netwerk. Zij zetten hun kennis over (gezonde en verstoorde) seksuele ontwikkeling en risicogedrag daarbij in. Daarmee dragen zij bij aan het voorkomen van slachtofferschap en/of (de ontwikkeling naar) daderschap.
In diverse gemeenten zijn wijk- en gebiedsgerichte professionals betrokken bij de uitvoering van preventieprogramma’s bij ‘vindplekken’ als scholen en jeugd- en jongerenwerk. De aanwezigheid en zichtbaarheid in de wijk (outreachende werkwijze) op en rond scholen zorgt er voor dat ouders, docenten en jeugdigen zelf sneller met zorgen bij wijk- en gebiedsteams terechtkomen en de professionals in het team zicht krijgen op signalen voor mensenhandel en loverboyproblematiek in de wijk. Een goede samenwerking en contact met de politie in de wijk helpt ook bij het zien van vroege signalen en risicogedrag. Tips leest u in de brochure Hoe zorg je voor goede samenwerking met politie en justitie.

Signalering en melden

Wijk- of gebiedsgerichte (jeugd)professionals hebben een belangrijke rol in het tijdig signaleren van potentieel en (vermoedelijk) slachtofferschap. Ze kunnen hiervoor gebruik maken signalenlijsten en het stappenplan Hoe signaleer je slachtoffers?. Vanwege de complexe en risicovolle problematiek is het raadzaam dat professionals zich bewust zijn van hun grenzen en altijd (én op tijd) specialistische expertise inroepen; bij twijfels rond signalering en zeker bij het inzetten van hulp.

Om zo efficiënt en snel mogelijk te handelen na het signaleren van een vermoedelijk slachtoffer is kennis van de meldroute binnen de gemeente essentieel. Dit kan per gemeente verschillend georganiseerd zijn, maar men dient altijd te handelen naar de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Daarnaast moet de eerstelijns professional weten wie de zorgcoördinatie op zich kan nemen. In de periode tussen het signaleren en starten van hulp is het van belang dat er contact wordt onderhouden met het gezin en het slachtoffer. De eerstelijnsprofessional kan hier in overleg met de zorgcoördinator een rol in vervullen. 

Samenwerking tussen hulp- en strafketen

In de samenwerking met politie kunnen wijk- of gebiedsgerichte professionals gebruikmaken van de brochure Hoe zorg je voor goede samenwerking met politie en justitie. Uit de praktijk blijkt dat een eerste stap voor goede samenwerking draait om het opbouwen van vertrouwen en kennismaken met elkaar. Wijk- of gebiedsgerichte professionals en wijkagenten zullen afspraken moeten maken over hoe en wanneer ze elkaar kunnen ondersteunen. Deze afspraken kunnen worden vastgelegd in een protocol of convenant en kunnen ook deel uitmaken van bredere samenwerkingsafspraken in de regio. Zorg dat u kennis neemt van de lopende samenwerkingsverbanden in de regio en sluit hier waar mogelijk bij aan.

Registratie door CoMensha

Het melden ten behoeve van registratie door CoMensha kunnen wijk- of gebiedsgerichte professionals laten verlopen via Veilig Thuis of lokale meldpunten. Daarnaast is het nuttig om intern incidenten en vermoedens van deze problematiek te registreren en deze anoniem te delen met de gemeente. Op deze manier wordt lokaal de omvang van de problematiek inzichtelijker, waardoor het lokale beleid beter kan aansluiten op wat nodig is.

Opvang, behandeling en nazorg

Wanneer de jongere in een specialistische voorziening, al dan niet buiten de regio, wordt opgevangen, vervullen wijk- of gebiedsgerichte (jeugd)professionals een belangrijke rol door met de ouders en het netwerk in contact te blijven. Hierop aansluitend kunnen ze, in samenwerking met de behandelende organisatie, de ouders en het netwerk van het slachtoffer voorbereiden op de terugkomst van de jeugdige. Ook kunnen ze contact houden en afspraken maken met de wijkagent over de terugkomst van de jeugdige. Tot slot kunnen ze hem of haar vanaf het moment van terugkomst begeleiden in het dagelijks functioneren en hierbij ook vinger aan de pols houden en alert zijn op signalen die kunnen duiden op revictimisatie.

Vragen?

Josine Holdorp is contactpersoon.

Foto Josine  Holdorp

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies