Professionalisering

Ontwikkelingen

Verschillende programma's leveren een bijdrage aan de professionalisering van de jeugdhulp en jeugdbescherming. Hier volgt een overzicht van enkele relevante programma's.

Samenwerkingsplatform vakmanschap jeugdprofessionals

Het samenwerkingsplatform zorgt ervoor dat ontwikkelingen en acties op het gebied van vakmanschap overzichtelijk bij elkaar worden gebracht. Via het samenwerkingsplatform kunnen professionals elkaar ontmoeten en samen werken en leren. Het Nederlands Jeugdinstituut werkt met anderen aan dit samenwerkingsplatform.

Wat doet het samenwerkingsplatform?

 • In maart 2020 is de LinkedIngroep Netwerk Jeugdprofessionals gestart van en voor betrokken, bevlogen jeugdprofessionals die een bijdrage willen leveren aan het verbeteren van de zorg voor de jeugd. In deze periode van de coronacrisis willen we elkaar vinden als collega jeugdprofessionals over wat ons bezighoudt in ons werk en zowel knelpunten als innovatieve oplossingen online met elkaar delen. Informatie die we in deze LinkedIngroep met elkaar delen is bijvoorbeeld hoe we in tijden van corona ons werk doen. De jeugdzorgmedewerkers van Pactum en OG Heldringstichting vertellen in deze vlog op YouTube hoe zij het aanpakken.
 • We werken op dit moment aan de professionaliseringsopgaven “meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien”.
 • We maken een meerjarenagenda vakmanschap: vakmanschap is maatwerk.
 • We faciliteren het leren in de jeugdregio’s, samen met het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ).
 • We ondersteunen de beweging “Werken in een wijkteam: een prachtig vak!” met als doel het vakmanschap en de beroepstrots van wijkteammedewerkers te versterken.
 • We maken inspiratiesessies mogelijk waarin deelnemers vraagstukken over (gedeeld) vakmanschap tussen wijkteams, jeugdhulp en jeugdbescherming verkennen en bespreken.
 • Samen met vijf organisaties onderzoeken we hoe zij hun lerende praktijk vormgeven; we brengen hun opgaven, leervormen en benodigde randvoorwaarden in kaart.

Het Samenwerkingsplatform Vakmanschap Jeugdprofessionals is onderdeel van ‘Actielijn 6: Investeren in vakmanschap’ van het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd.

Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

De richtlijnen zijn er om professionals te ondersteunen in hun dagelijks werk. In een richtlijn staan aanbevelingen voor het handelen van professionals, gebaseerd op kennis vanuit wetenschap, praktijk en cliëntervaringen.

Het gebruik van richtlijnen krijgt ook veel aandacht in het programma. Uiteindelijk gaat het er om dat kinderen en ouders kunnen profiteren van de kennis en ervaring in de richtlijnen. Om het gebruik van richtlijnen in de praktijk te stimuleren en faciliteren, zijn vanuit het programma allerlei tools ontwikkeld. Verder is er een netwerk van aanjagers actief, om de invoering en het gebruik van richtlijnen in organisaties voor jeugdhulp en jeugdbescherming te faciliteren.

Inmiddels zijn er veertien richtlijnen ontwikkeld voor de jeugdhulp en jeugdbescherming, over thema's als Ernstige gedragsproblemen, Pleegzorg, Kindermishandeling, Stemmingsproblemen en meer. De richtlijnen voor de jeugdhulp en jeugdbescherming zijn te vinden op RichtlijnenJeugdhulp.nl.

Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming

Het doel van dit programma (2015-2018) was de professionalisering van jeugdhulp en jeugdbescherming te bevorderen. Hieronder valt:

 • het gezamenlijk vormgeven aan beroepsregistratie van professionals op hbo- en wo-functies
 • het bevorderen van de beroepsontwikkeling
 • het doorontwikkelen van de norm van de verantwoorde werktoedeling
 • het uitvoeren van een werkagenda professionalisering.

In het Plan van Aanpak 2015-2018 van het Programma Professionalisering Jeugdhulp staan activiteiten die ondernomen zijn voor verdere professionalisering van de jeugdhulp en jeugdbescherming.

In de Jeugdwet staat dat bepaalde beroepen geregistreerd moeten worden in het Kwaliteitsregister Jeugd of in het BIG-register. In het Kwaliteitskader Jeugd is uitgewerkt wat dat in de praktijk betekent. De volgende hulpmiddelen van het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming bieden meer informatie:

Meer informatie over het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming is te vinden op de website www.professionaliseringjeugdhulp.nl. Hier staat ook een overzicht van de producten die dit programma heeft opgeleverd.

Het programma bouwde deels voort op het Actie- en Implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg, dat in 2014 is afgesloten. Meer over het professionaliseringsproces in de jeugdzorg is te vinden in het eindrapport Jeugdzorg versterkt door professionalisering en beroepsregistratie. Terugblik op een succesvolle kwaliteitsimpuls.

Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening

Doel van het Actieprogramma Professionalisering Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening is om de sociaal werker te helpen met het uitvoeren van het werk. Ook is het actieprogramma erop gericht de beroepsorganisaties te verbeteren en te vernieuwen. Meer over dit programma vindt u op Professionalisereninwelzijn.nl.

Pedagogische basisvoorzieningen

U leest meer over de professionalisering van pedagogische basisvoorzieningen in de dossiers Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, Kinder- en jongerenwerk en Voor- en vroegschoolse educatie(vve).

Vragen?

Pauline van Viegen is contactpersoon.

Foto Pauline van Viegen

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies