Professionalisering

Beroepsvorming

Door beroepsvorming versterken beroepskrachten de positie van hun beroep en maken zij hun deskundigheid en vakmanschap voor anderen inzichtelijk. Competentieprofielen zijn hierbij een hulpmiddel.

Competentieprofielen

In een competentieprofiel staan de taken en competenties van een professional beschreven. Vaak zijn competentieprofielen opgebouwd uit algemene, vakspecifieke en themacompetenties.

Een competentieprofiel helpt bij het professionaliseren van de sector omdat

 • het zorgt voor meer erkenning van de deskundigheid van een professional en het beroep
 • het duidelijk maakt wat de taken van een professional zijn en waar ze op aangesproken kunnen worden
 • de professional zelf aan de hand van een competentieprofiel het eigen functioneren kan toetsen
 • het zorgt voor een duidelijker identiteit van de professional wanneer het is erkend door beroepsverenigingen en werkgevers
 • werkgevers het kunnen gebruiken bij de werving van een professional en bij loopbaanontwikkeling
 • het opleidingsinstituten duidelijk maakt voor welk werk ze toekomstige professionals moeten opleiden.

Voorbeelden van competentieprofielen

Hieronder vindt u enkele competentieprofielen uit diverse branches.

Ontwikkeling hbo-competentieprofiel

Er is een competentieprofiel voor hbo-professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming in ontwikkeling. Per 1 januari 2018 kunnen hbo-professionals op wie de norm van de verantwoorde werktoedeling van toepassing is zich registreren. Het nieuw te ontwikkelen competentieprofiel dient hierbij als basis voor:

 • het opstellen van (her)registratie-eisen en daarmee het borgen van vakbekwaamheid
 • het actualiseren van opleidingsprofielen
 • input voor bij- en nascholing en voor EVC-procedures
 • de afweging die werkgevers maken over welke professional zij voor welke taak inzetten
 • ondersteuning van beroepsverenigingen bij het ontwikkelen van beroepsbesef en beroepsidentiteit bij professionals.

De partners in het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming voeren het project gezamenlijk uit. 

Vragen?

Pauline van Viegen is contactpersoon.

Foto Pauline van Viegen

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies