Preventief jeugdbeleid

In vier stappen meer grip op uw preventief jeugdbeleid

Door het versterken van het normale leven met aandacht voor preventie kunt u als gemeente meer dan ooit bijdragen aan een positieve ontwikkeling van kinderen en jongeren. Krijg in 4 stappen meer grip op uw preventief jeugdbeleid.

Voor de eerst 2 stappen kunt u gebruikmaken van de preventiematrix Jeugd. Hiermee kunt u het preventieaanbod op lokaal niveau inventariseren. De Preventiematrix Jeugd is ontwikkeld door verschillende kennisinstituten uit het sociale domein. De matrix kan wensen, behoeften en speerpunten zichtbaar maken en als uitgangspunt dienen voor uw toekomstige lokale preventief jeugdbeleid aan de hand van vier stappen:

1) Bepalen top 12 lokale ‘gewenste situaties’ en ‘problemen of vraagstukken’

In de matrix zijn de bij het NJi bekende ‘meest voorkomende problemen rond jeugd’ voor gemeenten genoemd. Op basis van cijfers over uw gemeente kunt u een eigen top 12 ‘gewenste situaties’ en ‘problemen of vraagstukken’ maken en nog beter afstemmen op uw lokale situatie.

2) Inventariseren huidig preventieaanbod

Er wordt hierbij gekeken naar de verschillende preventieniveaus uit de piramide. Hoe staat het met de kwaliteit van uw basisvoorzieningen? Welk aanbod is er al en wie zijn daarbij uw partners? Welk overlap is er en waar zijn nog witte vlekken? Deze inventarisatie kan de gemeente doen in samenwerking met stakeholders.

Preventiematrix Jeugd

Preventiematrix

Daarna kunt u de focus leggen op:

3) Gezamenlijke ambitie en aanpak

Op basis van de uitkomst van de preventiematrix kunt u bepalen wat de gezamenlijke ambities zijn van de stakeholders op het gebied van preventie en van daaruit een gezamenlijke aanpak bepalen.

4) Regie houden op jeugdbeleid

Als u eenmaal uw gezamenlijke ambities heeft bepaald en uw jeugdbeleid daarop heeft vorm gegeven, kunt u de focus leggen op vragen als: Wat kunnen we zeggen over de effectiviteit van de interventies in het huidige aanbod? Hoe kunnen we dit beter gaan meten? Wat voor aanbod ontbreekt er nog? Hoe sterk zijn onze partnerships met lokale partners? Wat kunnen we leren vanuit de wetenschap of uit de praktijk van andere gemeenten?

Op basis van bovenstaande stappen heeft u overzicht in bestaande beschikbare interventies en inzicht in wat er nodig is in de toekomst.  Daarbij is het natuurlijk belangrijk om ook de burgers uit uw gemeente te betrekken. 

Preventie

Goede preventie kan zorgen voor een gezonde, veilige en kansrijke opvoed- en opgroeiomgeving van jeugdigen. Denk hierbij aan:

  • Het bevorderen van het normale leven en de positieve ontwikkeling van kinderen
  • Het gericht nemen van beschermende maatregelen
  • Belemmerende of risicovolle factoren voorkomen, signaleren, verkleinen en waar nodig bestrijden.

Spreek dezelfde taal

Voor een succesvol en werkbaar preventief jeugdbeleid helpt het wanneer gemeenten, zorgaanbieders en stakeholders allereerst dezelfde ‘taal’ spreken. Met het gebruik van de preventie-piramide (zie figuur 1), kunt u een eerste ordening aanbrengen in het hele brede begrip ‘preventie’.

Zo kunt u preventie indelen naar doelgroep (collectieve of universele preventie, selectieve preventie en geïndiceerde preventie) en op basis van verschillende domeinen van preventie voor de jeugd (gezondheid, veiligheid en kansrijk opgroeien). Deze indeling komt terug in de Preventiematrix Jeugd , als hulpmiddel voor een lokale inventarisatie van het preventieaanbod.

Preventiepiramide

De preventiematrix en huidig preventiedossier zijn nog voortdurend in ontwikkeling, Dit doen wij samen met gemeenten en onze samenwerkingspartners. Laat het ons weten als u daaraan wilt meewerken via Mariëlle Balledux.

Vragen?

Marielle Balledux is contactpersoon.

Foto Marielle  Balledux

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies