Pleegzorg

Ouders, pleegouders en professionals

Een goede samenwerkingsrelatie tussen ouders, kind, pleegouders, het netwerk en betrokken professionals is essentieel voor de ontwikkeling van het kind in het pleeggezin en de stabiliteit van de plaatsing. In pleegzorg wordt vaak een zorgteam samengesteld waarbinnen afstemming over het pleegkind plaatsvindt. In het zorgteam zijn alle direct betrokkenen bij het pleegkind vertegenwoordigd: ouders, pleegouders, gezinsvoogd, pleegzorgbegeleider en hulpverleners. Wederzijdse acceptatie, gedeelde doelen en duidelijke afspraken hebben een positieve invloed op de ontwikkeling van het kind. Een goede samenwerking is in de pleegzorgpraktijk echter niet vanzelfsprekend.

Participatie van ouders

Het effect van participatie van ouders op het welzijn van het kind kan per situatie verschillend zijn. Er zijn veel factoren van invloed op de mate van participatie van ouders. En die participatie heeft invloed op het welzijn van het kind. Het is dan ook van belang hiermee rekening te houden in de begeleiding van pleegkinderen, ouders en pleegouders. Contacten met de ouders blijken belangrijk te zijn voor het kind omdat het kind, ondanks een soms moeizame relatie met de ouders, in veel gevallen nog steeds loyaal is aan hen. Beslissingen over bezoek moeten zorgvuldig en op individuele basis worden gemaakt. De afspraken moeten worden bewaakt. Bezoeken kunnen de ontwikkeling immers bevorderen, maar stressvolle, mislukte of onduidelijke bezoeken kunnen juist schadelijk zijn voor de ontwikkeling.

Samenwerking tussen ouders en pleegouders

Een goede samenwerking tussen ouders en pleegouders is voor het slagen van de pleegzorgplaatsing en het welzijn van het pleegkind essentieel. Ouders, pleegouders en de pleegzorgbegeleider hebben een rol in het tot stand brengen van een constructieve samenwerking tussen ouders en pleegouders.
Pleegouders hebben behoefte aan ondersteuning bij de omgang met de ouders. Dit onderstreept het belang van duidelijke, vanuit de hulpverlening gestuurde afspraken, waarin rollen, verwachtingen en grenzen van de betrokkenen duidelijk benoemd worden. Pleegouders verwachten dat pleegzorgbegeleiders hierbij een bemiddelende en faciliterende rol spelen.

Het sociale netwerk betrekken

Het sociale netwerk van pleegkinderen is ingewikkelder dan dat van andere kinderen. Zij hebben namelijk te maken met hun eigen netwerk, dat van hun ouders, het netwerk van hun pleegouders en in meer of mindere mate ook een professioneel netwerk dat hen, hun ouders of hun pleegouders begeleidt. Voor een geslaagde plaatsing en een gezonde ontwikkeling is het belangrijk dat deze verschillende netwerken voor het kind een ongedeelde wereld vormen. Een goede samenwerking tussen alle partijen is daarvoor essentieel.

Coördinatie

De pleegzorgbegeleider heeft een belangrijke regierol om de samenwerking tussen de betrokken partijen te stroomlijnen. De pleegzorgbegeleider monitort of de samenwerking en de ingezette hulp de gewenste resultaten opleveren, of de gewenste ontwikkeling van het kind is geborgd en of er een gezonde balans is tussen draagkracht en draaglast van pleegouders.

Review en factsheet

De informatie op deze pagina is gebaseerd op de wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp. Een uitgebreide samenvatting daarvan kunt u lezen in de review Ouders, pleegouders en professionals: posities en samenwerking. De factsheet Ouders, pleegouders en professionals: posities en samenwerking geeft een praktische vertaling van deze kennis voor de beroepspraktijk.

Praktijkvoorbeeld

In de praktijk wordt gewerkt met methodieken om de samenwerking ouders, pleegouders, pleegzorgbegeleiders, gezinsvoogden en anderen te verbeteren. Een voorbeeld is de TRAP.

Vragen?

Yamuna Ditters is contactpersoon.

Foto Yamuna  Ditters

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies