Pleegzorg

Continuïteit bevorderen

Het doel van langdurige pleegzorg is het bieden van een stabiele leef- en opvoedingssituatie. Deze stabiliteit blijkt echter voor een aanzienlijke groep pleegkinderen niet te worden gerealiseerd. Omdat pleegkinderen vaak worden verplaatst, maken ze meerdere malen een verandering van leef- en opvoedingsomgeving mee. Continuïteit en voorspelbaarheid zijn belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Daarom moeten overplaatsingen zoveel mogelijk worden voorkomen.

Negatieve gevolgen voor het pleegkind

Wanneer een plaatsing voortijdig wordt beëindigd, wordt gesproken van een 'breakdown'. Verplaatsingen en 'breakdowns' kunnen negatieve gevolgen hebben voor de ontwikkeling van het pleegkind. Zo is er een samenhang tussen het aantal verplaatsingen en de toename van gedragsproblemen bij pleegkinderen. 'Breakdowns' blijken ook geassocieerd te zijn met een toenemend wantrouwen tegenover nieuwe opvoeders.

Voortijdige afbreking voorkomen

Er is weinig literatuur beschikbaar over wat werkt bij het voorkomen van een breakdown. Duidelijk is wel dat drie aspecten een rol spelen: risicofactoren, matching en monitoring.

Pleegzorgmedewerkers moeten de risicofactoren voor een breakdown tijdig signaleren. Drie belangrijke risicofactoren zijn:

  • Leeftijd - hoe ouder het pleegkind bij plaatsing, hoe groter het risico op een breakdown.
  • Probleemgedrag bij aanvang van de plaatsing en gedurende het verblijf.
  • Veel verplaatsingen in het verleden.

Een zorgvuldige matching van pleegkinderen en pleeggezinnen is belangrijk. Daarbij moet een nauwkeurige analyse worden gemaakt van de hulpvraag van het kind en de kwaliteiten van het gezin. Tijdens de plaatsing is monitoring nodig van het gedrag van het kind en de draagkracht van het gezin. Er kan dan tijdig extra begeleiding en ondersteuning geboden worden.
De Monitor Pleegzorg (opvoedingsvariant) helpt pleegzorgbegeleiders om de ontwikkeling van een pleegkind te volgen en risico's op een voortijdige afbreking van de plaatsing in beeld te brengen. Op basis van de monitor kan een pleegzorgbegeleider met alle betrokkenen afspraken maken over de doelen en de begeleiding van kind, pleegouders en ouders.

Actieonderzoek continuïteit pleegzorg

Om pleegouders te behouden en breakdown te voorkomen hebben tien pleegzorgorganisaties van eind 2018 tot eind 2020 een actieonderzoek gedaan. Elke pleegzorgorganisatie werkte aan een eigen actieplan. Al snel waren er overeenkomsten zichtbaar in de aanpak, zoals het verbeteren van communicatie en de inzet van tijdelijke, praktische ondersteuning voor pleeggezinnen door pedagogisch medewerkers, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers.

In een online magazine komen de uitkomsten van het actieonderzoek aan bod, aan de hand van concrete verhalen uit de praktijk. Het magazine bevat interviews, korte video's, reportages en lijstjes met tips en aandachtspunten.
Het onderzoek Waarom stoppen pleegouders? geeft inzicht in de redenen waarom pleegouders stoppen en wat verbeterpunten zijn.

Review en factsheet

De informatie op deze pagina is gebaseerd op de wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp. Een uitgebreide samenvatting daarvan kunt u lezen in de review Continuïteit van pleegzorg . De factsheet Continuïteit van pleegzorg geeft een praktische vertaling van deze kennis voor de beroepspraktijk.

Vragen?

Yamuna Ditters is contactpersoon.

Foto Yamuna  Ditters

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies