Praktijkvoorbeeld

Optimale samenwerking tussen professionals in de uitvoering

'Belangrijk bij het afschaalproces is vertrouwen in partners. Dit ontstaat wanneer ook het voorveld de kennis heeft om met kwetsbare jongeren te werken. Hiervoor is kennisoverdracht vanuit de specialistische voorzieningen naar het voorveld nodig.'

In de regio FoodValley ontwikkelden jeugdhulpaanbieders en gemeenten een modulair trainingsaanbod. Dit is onderdeel van het programma ‘Versterken Basisstructuur’. Doel van de trainingen: optimale samenwerking tussen professionals in de uitvoering.

Het trainingsaanbod ontstond na een enquête onder professionals in de toegang: zowel uit lokale teams, jeugdhulp als het onderwijs. Met hun kennis en ervaring is de trainingsbehoefte geïnventariseerd. De trainingen zijn twee keer per jaar. Jeugdhulpaanbieders en gemeenten bekostigen ieder de helft.

De doelgroep bestaat uit professionals in het voorliggend veld, zoals medewerkers van lokale teams, het onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen. Trainingen worden gegeven op thema en niet op team. Hierdoor leren professionals elkaars taal spreken en begrijpen. Onderwerpvoorbeelden zijn: autisme, zelfbeschadiging en suïcide, opvoeden in twee culturen, werken met drang en dwang en radicalisering.

De trainingen zijn gericht op vaardigheidsontwikkeling in het werken met jeugdzorgkinderen. Professionals oefenen zoveel mogelijk in een real-life setting en kijken vanuit verschillende taken en verantwoordelijkheden. Zo wordt er echt bijgedragen aan de transformatie. Na de training vullen de professionals een enquête in. Op basis van de uitkomsten wordt het aanbod bijgesteld of aangepast.

Gedeeld opdrachtgeverschap

Doel

Gezamenlijke organisatie en uitvoering, alsmede inkoop van modulaire training om de kwaliteit van de lokale toegang te versterken.

Betrokkenen

Jeugdhulpaanbieders, individuele gemeenten, de jeugdhulpregio als totaal en onderwijs (vertegenwoordigd door de samenwerkingsverbanden).
Verantwoordelijkheden en taken betrokkenen

Gemeenten

In de regio FoodValley bundelen individuele gemeenten zich voor inkoop van bovenlokale zorg. De inkoop en financiering van modulaire training gebeurt op regionaal niveau. Vanaf 2016 bekostigen gemeenten 50 procent van het budget.

Jeugdhulpregio FoodValley

Verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering, alsmede inkoop van modulaire training. Op basis van de evaluatie van voorgaande jaren bepaalt een subwerkgroep het nieuwe aanbod.

Aanbieders bovenlokale jeugdhulp

Tot 2016 betaalden de aanbieders direct mee. Vanaf 2017 wordt er aan deelnemers een eigen bijdrage gevraagd. Daarnaast leveren zij informatie en trainers.

Onderwijs

De reguliere Werkgroep Onderwijs (niet direct verbonden aan de fysieke adviestafel inkoop) adviseert over de trainingsonderwerpen. Ze nemen tevens zelf deel aan de trainingen. Ook onderwijs wordt als belangrijke lokale toegang gezien.

Inkoopkader

Onderwijs

De vijf samenwerkingsverbanden in de regio FoodValley overleggen via de regionale Werkgroep Onderwijs met de gemeenten. Deze werkgroep is (nog) niet structureel verbonden aan het gemeentelijke inkoopproces, maar heeft wel een adviserende rol.

Gemeenten/jeugdhulpregio’s

Voor de inkoop overleggen de gemeenten met grotere en kleinere jeugdhulpinstellingen. FoodValley koopt in via bestuurlijk aanbesteden. Dit is een vorm van relationeel contracteren. Het bestuurlijk aanbesteden wordt met een procesovereenkomst en drie deelovereenkomsten (Ambulant, Veiligheid en Verblijf) geregeld. Het inkoopbeleid is gebaseerd op een transformatieagenda; hierin staan de voor FoodValley zeven belangrijkste thema’s.
Het inkoopproces loopt langs een fysieke en digitale adviestafel. De fysieke adviestafel kent drie percelen: ambulant, veiligheid en residentieel/verblijf. Deelname is op basis van evenredige vertegenwoordiging en niet vrijblijvend (zie de website voor actuele deelname jeugdhulpaanbieders).

Randvoorwaarden

Financieel

In 2014 en 2015 bekostigden gemeenten de modulaire training. Hiervoor is een provinciale subsidie vanuit de Provincie Gelderland ingezet. De modulaire training werd in 2016 gelijkmatig bekostigd door jeugdhulpaanbieders en gemeenten. Onderwijs betaalde niet mee.
De eerste drie jaar is de training gratis voor medewerkers uit de lokale toegang. Vanaf 2017 overwegen een aantal jeugdhulpaanbieders en gemeenten om een bijdrage voor deelname te vragen.

Draagvlak

Voorafgaand aan de modulaire training werd een enquête gehouden over de kwaliteit in de toegang en de trainingsbehoefte van lokale medewerkers.

Kwaliteitsverbetering

Jeugdhulpaanbieders en gemeenten zijn overtuigd dat de kwaliteit in de toegang toeneemt door de inzet van modulaire training.

Kansen en mogelijkheden

  • Uitbouw en ontwikkeling van de modulaire training
  • Onderwijs een rol geven in de trainingskeuze
  • Onderwijs betrekken bij het inkoopbeleid.

Risico’s en knelpunten

Een deelnemersbijdrage werkt drempelverhogend.

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies