Monitoring

Outcome via de CBS-route

Het harmoniseren van outcome-indicatoren is een manier om de administratieve belasting van jeugdhulpaanbieders niet onnodig te laten oplopen. Tegelijkertijd merken we dat niet alleen het verzamelen van de gegevens lasten met zich meebrengt, maar ook de aanlevering van de gegevens aan de financierende gemeenten of regio's. Om deze last te verminderen, verkennen jeugdhulpaanbieders en gemeenten met het Nederlands Jeugdinstituut hoe de gegevens over outcome kunnen worden meegeleverd met de Beleidsinformatie Jeugd. Dat is informatie over de duur en aard van jeugdhulptrajecten die jeugdhulpaanbieders leveren aan het CBS. Het CBS voegt die gegevens samen op het niveau van gemeenten en jeugdhulpregio's en koppelt de gegevens zo terug aan de jeugdhulpaanbieder. Die kan de informatie vervolgens intern en met de financier bespreken in het kwaliteitsgesprek.

Gedetailleerde informatie over outcome-indicatoren vindt u in de publicatie Harmonisatie outcome in jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering – nadere uitwerking.

Outcome in Zicht

Twee van de geharmoniseerde outcome-indicatoren zijn afleidbaar uit de Beleidsinformatie Jeugd: uitval en herhaald beroep. Op 1 juli 2018 zijn twee outcome-indicatoren toegevoegd aan de Beleidsinformatie Jeugd: het rapportcijfer dat cliënten geven voor het nut van de dienstverlening en de mate waarin ze vinden dat ze na de hulp zelfstandig verder kunnen.

Op pilotbasis kunnen jeugdhulpaanbieders ook de laatste twee indicatoren aanleveren: de realisatie van overeengekomen doelen en de afname van problematiek of toename van zelfredzaamheid en participatie. Jeugdhulpaanbieders, gemeenten en regio's, brancheorganisaties, de VNG en het Nederlands Jeugdinstituut bedenken samen oplossingen voor de problemen die ze hierbij tegenkomen. Ook kijken ze hoe outcome goed is in te zetten in het kwaliteitsgesprek. De bevindingen van die proefproject worden beschreven in het groeidocument Aan het werk met Outcome in Zicht.

Vragen die daarin onder andere aan de orde komen, zijn:

  • Hoe is de privacy van cliënten gewaarborgd?
  • Hoe kan de aangeleverde informatie worden benut in het interne kwaliteitsgesprek, tussen professional en cliënt en tussen professionals onderling, en in het externe kwaliteitsgesprek, tussen jeugdhulpaanbieders en de financier?
  • Wat zijn de belangrijkste do's en don'ts om perverse prikkels te voorkomen?
  • Is het wenselijk om samengestelde trajecten en arrangementen aan te bieden, met betrokkenheid van verschillende soorten jeugdhulpaanbieders?
Vragen?

Afke Donker is contactpersoon.

Foto Afke  Donker

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies