• WERKEN AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR
Monitoring

Outcome-indicatoren

Outcome-indicatoren zijn de praktische vertaling van wat een aanbieder of gemeente als resultaat wil behalen. Deze indicatoren richten zich niet op productie (zoveel cliënten behandeld), waarover informatie via het berichtenverkeer beschikbaar is, maar meer op wat behandelaars uiteindelijk beogen te bereiken, het resultaat van de hulp. Van gemeenten wordt verwacht dat zij hier met aanbieders over in gesprek gaan. Hoe u dat aanpakt ziet u in de animatie Werken met outcome-indicatoren.

Harmonisatie

Het is handig wanneer aanbieders en financiers de beoogde resultaten van hulp op een vergelijkbare manier opvatten. Daarom hebben de VNG en het NJi het initiatief genomen om tot een harmonisatie te komen van de indicatoren uitval, doelrealisatie en tevredenheid van cliënten. Dat maakt het voor gemeenten en jeugdhulpaanbieders gemakkelijker om het gesprek te voeren over het vergelijken van resultaten tussen aanbieders. Bovendien hoeven aanbieders zo niet voor alle gemeenten waar zij voor werken andere informatie aan te leveren.

Voor deze harmonisatie heeft een werkgroep de werkwijzen in kaart gebracht die op dat moment werden gebruikt. In deze werkgroep waren behalve de VNG en het NJi de volgende brancheorganisaties vertegenwoordigd:

 • Jeugdzorg Nederland
 • GGZ-Nederland
 • Vereniging OBC's
 • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
 • Sociaal Werk Nederland
 • Actiz

Deze werkgroep heeft gewerkt aan een voorstel voor afstemming van outcome-indicatoren. Doel is om over een set van instrumenten te beschikken die meer vergelijkbaar is binnen de jeugdhulp als totaal, en die tegelijk de mogelijkheid biedt om op onderdelen te differentiëren, als de doelgroep en de doelen van de hulp dat vereisen.

In  de pilots Outcome in Zicht heeft het Nederlands Jeugdinstituut geïnventariseerd hoe jeugdhulpaanbieders op dit moment monitoren. Veel aanbieders besteden al aandacht aan het meten van de outcome en benutten deze gegevens in hun kwaliteitscyclus. Dat verschilt echter per doelgroep, type hulp, branche of professie. Daardoor zijn er nu veel verschillende instrumenten die ongeveer hetzelfde meten. Deze situatie geeft de nodige registratielast, zeker als er combinaties van hulpvormen nodig zijn uit verschillende branches. Ook is het voor gemeenten niet goed mogelijk aanbieders met elkaar te vergelijken, terwijl ze daar wel behoefte aan hebben.

Geharmoniseerde set indicatoren

In 2015 is een eerste opzet van een geharmoniseerde set overeengekomen. Het gaat om de volgende indicatoren:

 • Uitval
 • Tevredenheid
 • Doelrealisatie:
  • In hoeverre kan de cliënt zonder hulp verder?
  • Is er na beëindiging geen nieuwe start van hulp?
  • Zijn de overeengekomen doelen gerealiseerd (GAS)?
  • Neemt de problematiek af en/of zelfredzaamheid/participatie toe (ROM)?

Meer informatie over deze set vindt u in Harmonisatie outcome in jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

De VNG, het NJi en de brancheorganisaties in de sector hebben deze opzet in 2016 nader uitgewerkt en bestuurlijk vastgesteld. Deze uitwerking vormt het uitgangspunt voor de brede implementatie. De uitwerking is te vinden in Harmonisatie outcome in jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering – nadere uitwerking.

Twee van de outcome-indicatoren - cliënttevredenheid en in hoeverre de cliënt zonder hulp verder kan – zijn per 1 juli toegevoegd aan de beleidsinformatie jeugd die jeugdhulpaanbieders twee keer per jaar leveren aan het CBS. Twee andere indicatoren - uitval en nieuwe start – waren al opgenomen in de beleidsinformatie. Jeugdhulpaanbieders kunnen via de CBS-route in één keer de gegevens leveren en vervolgens de spiegelrapportages delen met alle financiers. De aansluiting van de laatste twee indicatoren - overeengekomen doelen en de afname van problematiek - is onderdeel van pilots.
Meer informatie over de vragen die tijdens dit traject aan de orde komen, en de mogelijke oplossingen, leest u in het groeidocument Aan het werk met Outcome in Zicht dat wij met regelmaat zullen aanvullen met nieuwe informatie.

Meer informatie

In de volgende publicaties leest u meer over de opbrengst van dit traject tot nu toe:

Vragen?

Daphne Kann-Weedage is contactpersoon.

Foto Daphne Kann-Weedage

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.