• WERKEN AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR
Monitoring

Matching vraag en aanbod

Gemeenten streven ernaar om alle kinderen gezond en veilig op te laten groeien en aandacht te geven aan de talenten van elk kind. Tegelijkertijd hebben gemeenten ook (in navolging van de landelijke bezuiniging) de bezuinigingsdoelstellingen. Om ervoor te zorgen dat gemeenten hun burgers meer en betere ondersteuning kunnen geven (transformatie) voor minder budget, ontwikkelde het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) een meetinstrument: 'Matching van vraag en aanbod'.

Wat is Matching van vraag en aanbod?

Het Nederlands Jeugdinstituut verricht samen met de gemeente/regio samen een nulmeting voor jeugdhulpgebruik en de hulpbehoefte, om de vraagontwikkeling bij burgers te kunnen volgen. Ook krijgt de gemeente inzicht in hoe deze zorgvraag en behoefte samenhangt met het aanbod van haar aanbieders. Wat zijn de grootste problemen in de gemeente/regio, wat bieden de jeugdhulpaanbieders, en waar zitten nog gaten? Hoe kan het aanbod zo worden ingericht dat er vroeg wordt ingegrepen met lichte hulp? En wat vraagt dit van de inkoop?

Het beoogde resultaat van dit onderzoek is:

 • Inzicht in zorggebruik, zorgbehoefte en de match met het huidige zorgaanbod.
 • Advies voor inkoop en beleid over aanpassing van het zorgaanbod op basis van de onderzoeksresultaten.
 • Advies over implementatie van de veranderingen in het stelsel.

Hierbij wordt het model van de 'Kwaliteitscyclus voor jeugdbeleid' gevolgd (Tom Van Yperen, 2013).
Meer over dit model lees u in de oratie Met kennis oogsten.  

Rol Nederlands Jeugdinstituut

Wat het Nederlands Jeugdinstituut doet:

 • Het uitzetten van vragenlijsten onder aanbieders van jeugdhulp in de gemeente of regio.
 • Het analyseren van gegevens.
 • Het inhoudelijk organiseren van twee workshops met aanbieders, inkoop en beleidsmedewerkers van de gemeente.
 • Het opstellen van rapportages en advies.

Rol gemeente of regio

Wat dit van de gemeente of regio vraagt:

 • Het aanleveren van contactgegevens van gecontracteerde jeugdhulporganisaties, scholen en gemeentelijke gezondheidsdienst.
 • Het aanleveren van financiële gegevens van de gemeente omtrent inkoop en budgetten.
 • Het logistiek organiseren van de twee workshops.

Investering

Op basis van bovenstaande taakverdeling kost het onderzoek rond de 25.000 euro. Afhankelijk van welke informatie beschikbaar is en welke expertise de gemeente zelf in huis heeft, kan de prijs variëren. Afhankelijk van uw situatie ontvangt u een op maat gemaakte offerte.

Wat levert het gemeenten op?

Voor de betreffende gemeente of regio worden vanuit de Missie jeugdbeleid en het Maatschappelijk resultaat uit het schema in kaart gebracht wat de ambities en doelstellingen zijn en wat er nu daarop al gemeten wordt met bijvoorbeeld de eigen jeugdmonitor.

Het onderdeel Activiteiten van burgers en voorzieningen uit het schema bestaat uit de output: hoeveel jeugdigen ontvingen er hulp, hoe staat het met de verhouding eerstelijns en tweedelijns? En hoe staat dit in verhouding tot wat we verwachten op basis van demografische kenmerken en verwachte problematiek in de gemeente?

Kwaliteit input laat zien hoe het staat de kwaliteit van werkers en het aanbod in de regio. Zijn medewerkers geregistreerd, zijn organisaties gecertificeerd, is het aanbod effectief ? Ook kijken we naar het type aanbod: is dit vooral gericht op preventie of behandeling, en wordt het dichtbij huis of op locatie van een hulpverlener georganiseerd?

Outcome voorzieningen gaat tot slot over de vraag of organisaties meten op tevredenheid, probleemafname en doelrealisatie.

Een zesde blok wordt gevormd door de Cruciale verbeteracties.

Op basis van de rapportage geeft het Nederlands Jeugdinstituut de gemeente of  regio advies over hoe de inkopers en beleidsmedewerkers kunnen sturen op het stellen van kwaliteitseisen aan de input en het meten van outcome. Ook kan het Nederlands Jeugdinstituut ondersteunen bij het implementeren van deze veranderingen, zodat burgers echt merken dat ze betere hulp krijgen.

Vragen?

Daphne Kann-Weedage is contactpersoon.

Foto Daphne Kann-Weedage

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.