• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Monitoring

Aanbod van het Nederlands Jeugdinstituut

Een overzicht van ons aanbod vindt u in onze brochure Monitors voor de jeugdhulp.

Onze monitors

Monitor Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

De monitor aanpak kindermishandeling is een sturingsinstrument voor gemeenten waarmee zij beleidsontwikkelingen kunnen bijhouden, effecten van hun beleid kunnen volgen en waar nodig bijsturen. De monitor biedt de mogelijkheid anoniem kennis te delen en te vergelijken met anderen.
Meer informatie

Monitor Leren Signaleren

Deze monitor brengt in kaart in hoeverre en op welke manier Nederlandse beroepsopleidingen aandacht besteden aan de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Meer informatie 

Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp

De monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp is bedoeld voor gemeenten en samenwerkingsverbanden passend onderwijs die informatie willen over de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp in de eigen regio. De monitor brengt in kaart in hoeverre de betrokken partners momenteel samenwerken en benadrukt daarbij het perspectief van scholen en hulpverlening en de tevredenheid van ouders.
Meer informatie

Matching vraag en aanbod

Het Nederlands Jeugdinstituut verricht samen met de gemeente of een regio een nulmeting voor gebruik van jeugdhulpgebruik en de behoefte aan hulp, om de vraagontwikkeling bij burgers te kunnen volgen. Ook krijgt de gemeente inzicht in hoe deze vraag en behoefte samenhangt met het aanbod van haar aanbieders.
Meer informatie

Outcome in Zicht

Gemeenten zijn wettelijk verplicht aan te geven welke outcome-criteria voor jeugdhulpvoorzieningen zij hanteren. Met deze outcome-criteria kunnen gemeenten sturen op de maatschappelijke resultaten die ze willen bereiken met het jeugdbeleid.
Meer informatie 

Monitor Pleegzorg

De Monitor Pleegzorg is een hulpmiddel voor de pleegzorgbegeleider om de ontwikkeling van het pleegkind en het risico op breakdown te volgen. Er is sprake van een breakdown als de plaatsing van een kind in een pleeggezin voortijdig wordt beëindigd en het kind moet verhuizen.
Meer informatie

Monitor Video-interactiebegeleiding

Het Nederlands Jeugdinstituut onderzoekt de gebruikte instrumenten voor de Video-interactiebegeleiding (VIB) op gebruik en psychometrische kwaliteiten en adviseert over eventuele aanpassing van het bestaande instrument. Daarnaast zal het een advies opstellen voor de verdere optimale benutting van de verzamelde data in het primaire proces op organisatieniveau.
Meer informatie

Modelvragenlijst Cliëntervaring jeugd en ouders

Zeven gemeenten zijn op proef bezig om ervaring op te doen met dit instrument dat de ervaringen van cliënten in kaart brengt. Zij worden daarbij ondersteund door het Nederlands Jeugdinstituut en de Stichting Alexander.
Meer informatie

Monitor Themacompetentie Seksualiteit

Deze monitor brengt in kaart in hoeverre en op welke manier Nederlandse opleidingen aandacht besteden aan de themacompetentie seksualiteit. De monitor is bedoeld voor curriculumverantwoordelijken, opleidingscoördinatoren en/of docenten van zorg-, agogische en pedagogische opleidingen in het mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs.
Meer informatie

Transformatiemonitor

Het NJi werkt aan een monitor die de komende jaren in kaart moet brengen hoe de transformatie van de jeugdhulp verloopt. Deze monitor kan de sector van sturingsinformatie voorzien en meteen een bijdrage leveren aan de evaluatie van de Jeugdwet, die voor 2017 gepland is.
Meer informatie

Vragen?

Daphne Kann-Weedage is contactpersoon.

Foto Daphne  Kann-Weedage

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.