Kinderopvang

Proceskwaliteit

Individuele pedagogisch medewerkers hebben een niet te onderschatten invloed op een positieve ontwikkeling van kinderen. Van hen wordt in een sterke basis steeds meer opvoedexpertise gevraagd.

Door hun pedagogische kwaliteit te versterken kunnen zij hun nieuwe rol beter waar maken. Meer handelingsbekwaamheid, meer pedagogische competenties: dat is het idee. Duidelijke pedagogische kaders, beroepscompetentieprofielen, pedagogisch-didactische deskundigheid en continue aandacht voor scholing van medewerkers maken hierbij het verschil.

Bij het versterken van de pedagogische kwaliteit zijn pedagogische kaders een goed hulpmiddel. Zij helpen professionals in de opvang bij het vormgeven van hun pedagogische werkwijze. De kaders zijn goed bruikbaar in opleidingen, interne en externe teamdiscussies, lessen en lesmateriaal. De kaders beschrijven welke kennis over de ontwikkeling van kinderen noodzakelijk is om hun ontwikkeling te stimuleren. Het gaat om:

 • Veiligheid en welbevinden
 • Autonomie en participatie (alleen 4-13 jaar)
 • Spelen en vrije tijd (alleen 4-13 jaar)
 • Leren en ontwikkelen
 • Relaties in de groep (alleen 4-13 jaar)
 • Samenwerken met ouders

De pedagogische middelen om hier op in te spelen zijn onder andere:

 • Communicatie
 • Dagritme hanteren
 • Spelbegeleiding
 • Inrichten
 • Kinderparticipatie (alleen 4-13 jaar)
 • Organiseren van de groep

Er zijn nu vier landelijke pedagogische kaders:

 • Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar (Singer & Kleerekoper 2009)
 • Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar (Schreuder e.a. 2011)
 • Pedagogisch kader diversiteit (Van Keulen & Singer 2012)
 • Pedagogisch kader gastouderopvang (Boogaard e.a. 2013)

Op de website van voorheen stichting BKK vindt u de pedagogische kaders. Het is van belang scherp te krijgen hoe u als basisvoorziening met deze kaders kunt werken en hoe de inhoud aansluit bij uw pedagogische visie.

Beroepscompetentieprofielen kinderopvang

Een beroepscompetentieprofiel of functiecompetentieprofiel beschrijft de competenties die van beroepskrachten verwacht worden. Er bestaan sinds 2011 twee van deze profielen voor de kinderopvang: voor pedagogisch medewerkers in de opvang van kinderen van tot 0-4 jaar en van 4-13 jaar. Zij staan in de CAO Kinderopvang.

De profielen onderscheiden een aantal kerntaken zoals:

 • Zorg dragen voor lichamelijk en emotioneel welbevinden en veiligheid
 • Steunen en stimuleren van autonomie en participatie
 • Steunen en stimuleren van spelen, ontwikkeling en vrije tijdsbesteding
 • Begeleiden van gedrag en relaties in de groep
 • Samenwerken met ouders, collega's en omgeving realiseren
 • De kwaliteit van het eigen werk ontwikkelen

De profielen sluiten aan op de pedagogische kaders. Voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) worden nog extra eisen gesteld. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 'startbekwaam' en 'vakbekwaam'. Aan een vakbekwame pedagogisch medewerker worden meer eisen gesteld. In een sterke basis wordt gestreefd naar een optimale mix tussen start- en vakbekwame medewerkers, zodat er altijd voldoende expertise en ervaring aanwezig is.

Meer informatie

 • Calibris (2011) Kwalificatiedossier pedagogisch werk
 • Kwaliteitsagenda kinderopvang 2013, Den Haag, Ministerie van SZW
 • Strik, A. en J. Schoenmaker (2014), Interactievaardigheden. Een kindvolgende benadering. Amsterdam, Reed Business.
Vragen?

Els Geeris is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies