Kinder- en jongerenwerk

Wat is kinder- en jongerenwerk

Professionals in het kinder- en jongerenwerk nemen een stevige positie in binnen de pedagogische infrastructuur van een wijk of buurt. Wat doet een kinder- en jongerenwerker in de wijk of buurt?

Kinderwerkers en jongerenwerkers spreken de taal van kinderen en jongeren en van de buurt, stimuleren hun persoonlijke én sociale ontwikkeling, behartigen hun belangen en geven grenzen aan. Kinder- en jongerenwerk is daarmee een instrument om de kwetsbare jongeren de kans te geven op te groeien tot betrokken, actieve en zelfstandige volwassenen.

De term kinder- en jongerenwerk

De term kinder- en jongerenwerkers worden in een aantal gemeenten niet meer gebruikt. De medewerkers van de welzijnsstichting 
gebruiken dan een overkoepelende term voor hun functie, zoals sociaal werker, sociaal makelaar (jeugd), wijkwerker (met expertise jongerenwerk). Ook komt de nadruk steeds meer te liggen op vraaggericht werken in plaats van aanbodgericht werken.

Doelgroepen

Kinderwerk richt zich op kinderen van 4 tot en met 12 jaar; jongerenwerk op jongeren vanaf 10 jaar tot circa 23 jaar. In de steden gaat dit vooral, maar niet uitsluitend, om jongeren in kwetsbare posities. In landelijke gebieden richt het jongerenwerk zich meestal op alle jongeren.

Voor meiden bestaat er, meestal in grote steden, ook meidenwerk. Dit omdat jongerenwerkers veel meiden niet bereiken. Ook mogen sommige meiden van hun ouders niet deelnemen aan de activiteiten omdat deze voor zowel jongens als meiden zijn. Door aparte activiteiten voor meiden te organiseren, kunnen jongerenwerkers een betere vertrouwensband opbouwen. Tegelijkertijd kan zo gewerkt worden aan de empowerment en het zelfvertrouwen van de doelgroep.

Sociale en talentontwikkeling

Kinder- en jongerenwerkers organiseren veelzijdige activiteiten: van een speurtocht tot een straatvoetbaltoernooi, van voorlichting over drugs en alcohol tot jamsessies. De rode draad is altijd de persoonlijke vorming van de jeugd. Daarom is het kinder- en jongerenwerk gericht op het: 

  • stimuleren van talentontwikkeling;
  • functioneren als rolmodel;  
  • helpen opbouwen van een sociaal netwerk ;
  • helpen aanpakken van persoonlijke of sociale problemen; 
  • vinden van positieve vormen van vrijetijdsbesteding; 
  • bevorderen van actieve participatie in de samenleving;
  • het vinden van een toekomstperspectief.

Kinderen en jongeren moeten de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen. Waarbij er minder nadruk moet komen op wat zij niet kunnen of wat er fout gaat. Daarnaast spelen kinder- en jongerenwerkers een prominente rol bij het voorkomen van problemen, zoals schooluitval, werkloosheid, overlast, uitsluiting en radicalisering.

Vertrouwensband met kinderen en jongeren

Kinder- en jongerenwerkers kennen de kinderen en jongeren, de ouders en de scholen en weten aan te sluiten bij de leefwereld van de jeugd. De kracht van het kinder- en jongerenwerk is dat de professionals in staat zijn om kwetsbare jongeren te bereiken en langdurige relaties met hen aan te gaan.

Kinder- en jongerenwerk valt onder de Jeugdwet, is de verantwoordelijkheid van gemeenten en is verankerd in het lokale jeugd- en sociaal beleid.

 

Vragen?

Johan Kruip is contactpersoon.

Foto Johan  Kruip

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies