• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Praktijkvoorbeeld

Growing Through Voluntary Work - regio Zuid-Holland Noord

In het project Growing Through Voluntary Work werken Nederlandse jongeren gedurende twee weken als vrijwilliger op een biologische boerderij in Turkije. Jongeren met problemen op school of werk ontwikkelen vaardigheden die hen kunnen helpen wanneer ze weer terug zijn in Nederland. Het vrijwilligerswerk op de boerderij maakt jongeren bewust van hun eigen en de Turkse cultuur, en van de waarden van het biologische bedrijf en het boerenleven, dat compleet verschilt van hun eigen leefwereld. Internationale uitwisselingen en projecten zijn sinds 2009 een integraal onderdeel van het hulpverleningsproces van jeugdzorgorganisatie Cardea.

Doel

Jeugdzorgorganisatie Cardea heeft een traditie opgebouwd van internationale jongerenuitwisselingen en vrijwilligersprojecten. Sinds 2009 organiseert Cardea projecten met subsidie van Erasmus+. In deze projecten draait het om 'ervaringsleren', niet om formeel leren. De projecten zijn onderdeel van het hulpverleningsproces.

Doelgroep

Cardea werkt met jongeren met sociale-emotionele en gedragsproblemen. Alle jongeren (vanaf 16 jaar) in dit project hebben moeilijkheden op school of zijn werkloos. Zij missen basisvaardigheden zoals op tijd komen, op tijd opstaan en zichzelf motiveren voor werken of studeren, of zijn juist overassertief en opstandig. Alle deelnemers ontvangen begeleiding van Cardea.

Aanpak

Aanleiding

Cardea zocht mogelijkheden om jongeren te laten leren via gezamenlijke activiteiten. Dit was mogelijk met behulp van de subsidie van Erasmus+ (voorheen Youth in Action). Tijdens een verblijf in het buitenland kunnen jongeren in een heel korte tijd heel veel leren. Dat werkt vaak veel beter dan alleen over de problemen te praten. De jongeren doen allerlei gezamenlijke activiteiten, er gebeurt van alles in de groep, en daarbij worden ze met zichzelf geconfronteerd.

Omdat Cardea met kwetsbare jongeren werkt, moest zij zorgvuldig te werk gaan bij het selecteren van een partner in het buitenland. In 2009 zijn de eerste afspraken gemaakt over de samenwerking tussen Cardea en de Turkse partnerorganisatie. Er is een constructieve samenwerking opgebouwd. In 2011 en 2012 zijn de eerste jongeren naar Turkije geweest en hebben daar zeer positieve ervaringen opgedaan. Ook de partnerorganisatie in Turkije was positief, daarom is besloten het project voort te zetten.

Opzet

De deelnemende jongeren volgen voor vertrek een training in vier sessies. Daarin krijgen zij informatie over het programma, de taal, de cultuur en de verschillen met hun leefwereld, en worden zij voorbereid op het werk dat zij gaan doen. Jongeren die in voorgaande jaren hebben meegedaan, vertellen hun ervaringen. Samen met hun hulpverlener maken de jongeren een plan met persoonlijke doelen die zij tijdens het project willen bereiken en geven zij aan hoe zij hieraan gaan werken. Medewerkers van Cardea bespreken vooraf met de jongeren wat hun verwachtingen zijn, en welke relatie het project heeft met hun hulpverleningsplan. Tijdens en na de jongerenuitwisseling vindt er een evaluatie plaats. Wat heeft de jongere geleerd? Hoe kan de jongere deze ervaring gebruiken in zijn of haar dagelijkse leven?

Inhoud

In Turkije werken de jongeren samen met de mensen van de boerderij waar zij verblijven. Ze moeten vijf dagen per week werken, vijf uur per dag. Hun taken zijn verbonden aan de dagelijkse bezigheden op de boerderij: op het land werken, olijven en groenten plukken, schoonmaken, koken, timmerwerk.
Doordat de jongeren met de Turkse mensen samenwerken en -leven, zijn zij gedwongen om met hen te communiceren. Hierdoor kunnen zij een dialoog starten over hun culturen en achtergronden. Door mensen te ontmoeten uit andere culturen groeit bij de jongeren hun culturele bewustzijn en hun identiteit. De jongeren leren in een niet-formele leeromgeving andere culturen kennen, en komen in aanraking met andere ideeën. Dit stimuleert de ontwikkeling van tolerantie, begrip en respect voor andermans denken en gedrag, en voor diversiteit.

Samenhang

Dit jongerenproject hangt samen met andere projecten van Cardea. Naast de vrijwilligersprojecten organiseert Cardea ook jongerenuitwisselingen. Tijdens een jongerenuitwisseling trekken Nederlandse jongeren aan de hand van een thema een week lang op met jongeren uit andere Europese landen. In 2009 was er bijvoorbeeld een uitwisseling in Leiden met jongeren uit vier verschillende landen. Het thema was 'respect', en de jongeren bedachten zelf een optreden daarover en voerden dat uit op een locatie in de stad. In 2011 was er een uitwisseling naar Finland, jongeren maakten daar in de natuur hun eigen droomfoto.

Cardea betrekt jongeren ook bij haar organisatie door hen actief te laten participeren in de jongerenraad en cliëntenraad. Voor jongeren biedt participeren in de jongerenraad vooral een platform om te leren. Voor Cardea is de jongerenraad een belangrijke invulling van haar participatiebeleid.
De jongerenraad vergadert iedere twee weken en heeft werkgroepen voor diverse onderwerpen. Daarnaast verzorgt de jongerenraad voor nieuwe medewerkers van Cardea trainingen over bejegening. De jongeren leren medewerkers hoe ze aangesproken willen worden en wat ze belangrijk vinden (Bron: Jaarverslag Cardea 2012). Een aantal Cardea-jongeren neemt deel aan de landelijke jongerenraad.

Betrokken partijen

In Growing Through Voluntary Work werkt Cardea, jeugd- en opvoedhulporganisatie in de regio Zuid-Holland Noord, samen met haar partner in Turkije: de biologische boerderij als onderdeel van de Bugday Association for the support of Ecological living. De missie van Bugday is om bewustwording en gevoeligheid te creëren voor het ecologische leven bij zowel individuen als in de maatschappij.

Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs, jeugd en sport. Erasmus+ loopt van 2014 tot en met 2020 en heeft als doel bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren en het verbeteren van hun kansen op de arbeidsmarkt.

Randvoorwaarden

Financiën

Growing Through Voluntary Work krijgt sinds 2010 subsidie vanuit het Europese subsidieprogramma Erasmus+.

De totale aanvraag bij Erasmus+ voor dit project bedraagt 13.539,40 euro. Dit bedrag is opgebouwd uit onder andere kosten van de voorbereiding, reiskosten, projectkosten en extra begeleidingskosten.

Deskundigheid

Per project gaan er twee hulpverleners met de jongeren mee naar Turkije voor ondersteuning en begeleiding. Zij zijn werkzaam bij Cardea, en helpen de jongeren om aan hun persoonlijke doelen te werken. Ze bieden ondersteuning op het gebied van sociale vaardigheden, werkcompetenties, emotionele ontwikkeling, omgaan met gedragsproblemen, groepsdynamica en omgaan met interculturele leerervaringen.
Ook de Turkse medewerkers hebben taken. De boer is de projectleider en de lokale coördinator van de Bugday Association helpt in het contact tussen de boer en de jongeren.
De jongeren kunnen altijd hun persoonlijke hulpverlener in Nederland bellen of mailen. De hulpverleners die mee zijn naar Turkije hebben een 24/7-achterwacht (unitmanager of psycholoog) in Nederland voor noodgevallen.

Draagvlak

Sinds 2009 is Cardea betrokken bij projecten in Europa. Doordat jongeren enthousiast terugkomen en in een korte periode veel vaardigheden hebben opgedaan, worden medewerkers enthousiast. Dit creëert een draagvlak voor komende projecten. Nu de Jeugdzorg een hele transitie doormaakt, zal ook gekeken moeten worden hoe deze projecten kunnen blijven bestaan.

Kwaliteitsbewaking

In Turkije is er dagelijks een reflectiemoment met de groep en de hulpverlener. Daarnaast zijn er individuele reflectiemomenten en terug in Nederland is er een evaluatie over het gehele project, inclusief alle persoonlijke doelen en een vertaling van het geleerde naar het dagelijks leven: wat heeft de jongere geleerd, en hoe kan hij of zij deze ervaring gebruiken in het dagelijkse leven?

Jongeren die hebben meegedaan aan het project kunnen een Youthpass-certificaat krijgen alles zij wat zij geleerd hebben beschrijven in een document voor de EU. Deze beschrijving is een selfassesment van de leerervaring, verdeeld over acht sleutelcompetenties. Dit Youthpass-certificaat is een officieel EU-document en is te gebruiken voor toekomstige stages, sollicitaties en werkervaringsplekken.

Evaluatie

Opzet evaluatie

Na elk project vindt er een evaluatie plaats met de begeleiders die zijn mee geweest. Hun aanbevelingen worden meegenomen in een volgend project. Cardea heeft een werkgroep voor internationale projecten, die de grote lijnen uitzet voor projecten en uitwisselingen in het buitenland. De werkgroep baseert zich onder meer op de uitkomsten van de projectevaluaties.

Wat vinden uitvoerders en doelgroep?

Voor de meeste vrijwilligers en deelnemende jongeren is dit een eerste buitenlandse ervaring. Uit de ervaringen van de vele internationale jongerenuitwisselingsprojecten blijkt dat dit een levenslange impact heeft op de jongeren, met name op hun interculturele competentie, tolerantie van verschillen, hun openheid ten opzichte van het buitenland, hun zelfvertrouwen en hun motivatie voor school of werk.

Volgens een deelnemer (vrijwillige jongere) was het ook fijn dat als ze ergens mee zaten, zij daar direct met hun begeleider over konden praten. Daardoor bleven zij bezig met het leerproces. Volgens deze deelnemer werkt het ook veel beter om iets meteen in praktijk te brengen.

Succesfactoren

Doordat het project in het buitenland plaatsvindt, kunnen de jongeren niet terugvallen op hun gebruikelijke handelingen. De jongeren moeten een weg vinden in een nieuwe situatie, en kunnen niet vluchten naar bijvoorbeeld 'foute' vrienden of drugsgebruik. Zij moeten nieuwe vaardigheden ontwikkelen in een nieuwe situatie waar ze niet even uit kunnen stappen. Door dit hele proces professioneel te begeleiden komt een jongere echt een stap verder.

Faalfactoren en knelpunten

Heel belangrijk is de eerste fase dat een jongere terug is in Nederland. Hoe zet hij of zij de nieuwe vaardigheden in zijn/haar leven in? Belangrijk is een goede overdracht van de begeleider die mee was naar Turkije naar de reguliere hulpverlener van de jongere.
De transitie in de jeugdzorg die op dit moment plaatsvindt, maakt het onzeker of en hoe internationale projecten zoals Cardea die aanbiedt kunnen blijven bestaan.

Geplande vervolgstappen

In 2014 vinden er twee vrijwilligersprojecten plaats. Eenmaal in Portugal, in samenwerking met een nieuwe partner, en in het najaar weer op de boerderij in Turkije. Verder is er een jongerenuitwisseling gepland in de zomer. Dit is een vervolg op een uitwisseling in 2012 in Nederland die zal plaatsvinden in Groot-Brittannië.

Meer info

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.