• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Jeugdbescherming

Inzetten van hulp

De jeugdbeschermer is bevoegd om jeugdhulp in te zetten. Deze hulp wordt ingezet in lijn met het gemeentelijke beleid en het beschikbare aanbod binnen de gemeente. De gecertificeerde instelling heeft hierover afspraken gemaakt met de gemeenten in hun werkgebied, zie artikel 3.5 Jeugdwet. Als er gespecialiseerde hulp nodig is, zoekt de jeugdbeschermer met de gemeente naar een oplossing.

Uithuisplaatsing bij ondertoezichtstelling

Het werk van de gezinsvoogd is er in de eerste plaats op gericht kinderen thuis te laten blijven wonen, indien nodig met ondersteuning van jeugdhulp. Als het belang van het kind dit vraagt, kan de gezinsvoogd echter tot het oordeel komen dat een uithuisplaatsing de enige oplossing is. Hij neemt hierbij de beroepsrichtlijn uithuisplaatsing in acht.

Jeugdhulp in de vorm van een uithuisplaatsing mag door de gezinsvoogd alleen ingezet worden met toestemming van de kinderrechter. Bij voogdij is de gecertificeerde instelling zelf bevoegd om uit huis te plaatsen.

Familiegroepsplan

Het doel van de ondertoezichtstelling (OTS) is ouders zoveel mogelijk te ondersteunen bij het zelf verzorgen en opvoeden van hun kind. Artikel 4.1.2 van de Jeugdwet verplicht daarom dat de gezinsvoogd de ouders de gelegenheid biedt tot het opstellen van een familiegroepsplan: een eigen plan van het netwerk. Lees meer in dossier Familiegroepsplan over familiegroepsplan in de jeugdbescherming

Hulpverleningsplan

Een hulpverleningsplan is het plan dat de gecertificeerde instelling op grond van artikel 4.1.3 van de Jeugdwet moet opstellen als er geen familiegroepsplan wordt opgesteld.

Er zijn geen algemene regels voor de vorm van dit plan. Deze is mede afhankelijk van de door de gecertificeerde instelling gehanteerde methode. Ook het hulpverleningsplan wordt zoveel als mogelijk is in nauwe samenwerking met ouders opgesteld.

Toestemmingsvereiste bij hulp

De rijksoverheid heeft een handreiking gemaakt over het toestemmingsvereiste van ouders bij hulp aan minderjarigen. De brochure richt zich specifiek op hulp aan minderjarigen in verband met kindermishandeling en is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn in de (geestelijke) gezondheidszorg en jeugdhulpverlening.
Handreiking Toestemmingsvereiste voor hulp bij kindermishandeling

Vragen?

Harry van den Bosch is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.