Integrale kindcentra en brede scholen

Initiatieven

De Taskforce pleit voor samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang omdat dit positief moet uitpakken voor ontwikkeling van kinderen, de arbeidsparticipatie van ouders en de gezamenlijke inzet van personeel. Zo schept de samenwerking de mogelijkheid om een doorgaande ontwikkellijn voor ieder kind te creëren waarbij gekeken wordt naar de specifieke behoeften en daarop afgestemd kan worden. In het advies beschrijft de Taskforce vijf verschillende samenwerkingsmodellen met oplopende intensiteit in samenwerking cq integraliteit.

De Taskforce adviseert tevens samen te werken in interprofessionele teams. Dit kan meerwaarde voor kinderen hebben omdat het gemakkelijker wordt om in de dagelijkse en vertrouwde omgeving van het kind te differentiëren en te personaliseren, al naar gelang de ontwikkelbehoeften van het kind. De professionals heb je immers in huis!

Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang

Jeugdhulpverleners zijn toegerust om problemen in de ontwikkeling tijdig te signaleren, om kinderen de ondersteuning te bieden die zij nodig hebben en om daarover constructief het gesprek te voeren met ouders. Dit maakt vroegsignalering mogelijk, waardoor op jongere leeftijd sneller interventies kunnen worden ingezet en op de lange termijn een verschuiving kan ontstaan van curatieve zorg naar preventie. Ook het team van leerkrachten en pedagogisch medewerkers wordt ontzorgd door de laagdrempelige aanwezigheid van professionals op het gebied van jeugdhulp en gezinszorg, die ook laagdrempelig beschikbaar zijn voor ouders.

Breed draagvlak voor het idee van IKC's

Het idee van een breed aanbod voor de jeugd past in de gedachte van een sterke basis en pedagogische kracht in de wijk. Hoewel er vanuit het Rijk nog geen specifiek beleid is op het gebied van Integrale kindcentra (IKC) en brede scholen is er wél een breed draagvlak voor integrale basisvoorzieningen voor alle kinderen van 0-12 jaar.

Op dit moment belemmeren verschillende wet- en regelgeving echter het verdere integreren van onderwijs en opvang. De PO-raad, de  toenmalige MOgroep (sinds juni 2016 Sociaal Werk Nederland) en Brancheorganisatie Kinderopvang presenteerden daarom in 2015 het actieplan Geef kinderen de ruimte. Tien voorstellen om kinderopvang, onderwijs, jeugdhulp, welzijn en andere partijen op lokaal niveau te laten experimenteren met IKC's.

Kindcentra 2020

Ook Kindcentra 2020 maakt zich sterk voor complete voorzieningen voor ontwikkeling en educatie. Het is een initiatief van een kopgroep van bestuurders uit het primair onderwijs (het Pettelaar Overleg), de kopgroep kinderopvang, de kopgroep Wethouders voor kindcentra en Het Kinderopvangfonds. Deze partijen hebben een gezamenlijke visie geformuleerd op de toekomst van kindvoorzieningen voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar: Kindcentra 2020, ontwikkel de toekomst. Het achterliggende idee: IKC's voor kinderen van 0 tot 12 jaar zijn de basis voor integraal jeugdbeleid. Nieuwe wet- en regelgeving moet dit mogelijk maken.

In aansluiting op het gedachtengoed van Kindcentra 2002 zijn enkele organisaties een werkplaats gestart waarin integrale kindcentra kennis, ervaringen en ideeën uitwisselen: de Werkplaats Kindcentra.

IKC-lab

De Fontys Hogeschool in Den Bosch heeft een IKC-lab gestart waar studenten van de hbo-opleidingen PMK (Pedagogisch Manager Kinderopvang) en Pabo en de mbo-opleidingen Onderwijsassistent en Pedagogisch Werk samen stage lopen bij een IKC. Ze werken als één team en bespreken hoe zij het beste samen kunnen werken binnen het IKC. Ze leren om te gaan met inhoudelijke en procedurele aspecten van die samenwerking en kunnen een inspiratiebron zijn voor de medewerkers van het IKC.

Vragen?

Hilde Kalthoff is contactpersoon.

Foto Hilde  Kalthoff

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies