Integrale jeugdhulp

Vormen van integrale jeugdhulp

De afgelopen jaren zijn jeugdhulpinstellingen begonnen om integrale jeugdhulp aan te bieden, soms op casusniveau en in veel gevallen op doelgroepniveau. Zo combineren verschillende disciplines hun expertise.

Jeugdpsychiatrie en jeugd- en opvoedhulp

De Vliegende Brigade, een team van jeugdpsychiatrische instelling de Bascule in Amsterdam, gaat naar de woongroepen van jeugdhulpaanbieder Spirit om kinderen te behandelen en medewerkers te coachen. Dit team bestaat uit een kinder- en jeugdpsychiater, een basispsycholoog, een gz-psycholoog, een orthopedagoog en een gz-psycholoog van Lijn 5, een instelling gericht op jeugd met een lichte verstandelijke beperking. De teamleden 'vliegen' van groep tot groep om kinderen te behandelen en pedagogisch medewerkers te adviseren.

Integrale residentiële jeugdhulp

De Rotterdamse ggz-instelling Yulius en jeugdhulpinstelling Horizon bieden integrale jeugdhulp in de residentiële jeugdhulp aan kinderen tussen 8 en 14 jaar met autisme en ernstige gedragsstoornissen. De kinderen krijgen een integrale, intensieve behandeling van drie tot zes maanden, voor psychiatrische en gedragsproblemen op school, thuis en in hun vrije tijd. De zorg is gericht op terugkeer naar een zo normaal mogelijk leven thuis, zo nodig met steun van het wijkteam en ambulante hulpverlening.
Yulius en Horizon beschikken over twee behandelgroepen voor integrale zorg met elk tien kinderen. Pedagogisch medewerkers van beide instellingen begeleiden de groepen. Daarnaast bestaat het team uit een gedragswetenschapper van Horizon, een psychiater van Yulius en een systeemtherapeut van Horizon of Yulius.

Integrale jeugdhulp in het onderwijs

School2Care in Amsterdam is een geïntegreerd onderwijs-zorgprogramma voor jongeren van 12 tot 18 jaar die niet of nauwelijks naar school gaan. School2Care biedt hen een alternatief voor een residentiële of justitiële plaatsing. Ze krijgen intensieve ondersteuning op alle leefgebieden. School2Care is ontwikkeld door Spirit, Altra, Esprit Scholen en het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam.
Coaches helpen de leerlingen om hun schoolloopbaan te vervolgen en hebben veelvuldig contact met ouders en betrokken hulpverlening. Elk team van coaches krijgt ondersteuning van twee pedagogisch medewerkers voor de groepsbegeleiding, een gedragswetenschapper voor het uitzetten van de onderwijsleerlijn en de hulpverleningslijn, een intern begeleider voor ondersteuning bij het onderwijskundig programma, een supervisor met focus op de veiligheid en het groepsklimaat, en een schooldirecteur. Daarnaast is er een gz-psycholoog verbonden aan School2Care voor diagnostiek, advies en behandeling.

Integrale jeugdhulp in het kader van veiligheid

Het Organisatienetwerk Kindermishandeling is een samenwerkingsverband van 35 instellingen op het terrein van zorg, welzijn en veiligheid in Gelderland. Het biedt hulp aan mishandelde kinderen en hun ouders. Het gaat om gezinnen met complexe problemen. In het organisatienetwerk is alle expertise gebundeld. Per gezin wordt een samenhangende analyse gemaakt en een aanpak gekozen, met als uitgangspunt één gezin, één analyse, één plan, één regisseur.

Basiszorg en specialistische hulp

Basiszorg is lichte hulp die het wijkteam, het Centrum voor Jeugd en Gezin of de huisarts biedt aan kinderen en gezinnen. Als deze lichte hulp niet voldoende is om de situatie van het gezin te verbeteren is er specialistische jeugdhulp nodig. Het is belangrijk dat de hulp doorloopt zonder onderbreking. Als er iets misgaat in de jeugdhulp, is dat vaak terug te voeren op bijvoorbeeld een lange wachtlijst, wisseling van hulpverlener of onzorgvuldige overdracht. Als professionals in de basiszorg en de specialistische zorg samenwerken, wordt de overgang tussen beiden vormen van jeugdhulp soepeler. De expertises vullen elkaar aan, waardoor op- en afschalen tussen beiden zorgvormen beter mogelijk wordt en de overdracht soepeler verloopt. Denk bijvoorbeeld aan basiszorg met aanvullende expertise vanuit de jeugd-ggz, of andersom.

Integraal werken in de wijk

Integraal samenwerken in de wijk is een van de grootste veranderingen in de transformatie, zowel voor professionals als voor beleidsmakers in het sociale domein. Movisie, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, het Trimbos-instituut en de Werkplaatsen Sociaal Domein bundelen samen met het Nederlands Jeugdinstituut hun krachten om kennis en expertise over integraal werken te ontwikkelen en te verspreiden. Uit dit initiatief komen regelmatig publicaties voort met concrete handvatten voor zowel professionals als beleidmakers.

Vragen?

Jitty Runia is contactpersoon.

Foto Jitty  Runia

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies