• WERKEN AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR
Praktijkvoorbeeld

Vliegende Brigade - Amsterdam

De Vliegende Brigade is een team van de Bascule (jeugd-ggz), dat bestaat uit basispsychologen en orthopedagogen onder supervisie van een gz-psycholoog en een vaste kinder- en jeugdpsychiater. Dit team werkt samen met de residentiële woongroepen van Spirit (jeugd- en opvoedhulp), door 'in te vliegen' wanneer dat nodig is. Het team ondersteunt en coacht de medewerkers en biedt kinderen en jongeren diagnostiek, therapie en behandeling. De Vliegende Brigade betrekt de omgeving en de woongroep bij haar aanpak, en gaat naar de kinderen toe in plaats van andersom. Deze samenwerking zorgt voor een betere doorstroom naar specialistische jeugd-gzz als dat nodig is.

Doel

Het doel van het project is dat kinderen en jongeren binnen de residentiële woongroepen de juiste psychiatrische ondersteuning krijgen binnen één behandelplan.

Doelgroep

De Vliegende Brigade zet zich in voor kinderen en jongeren van 6 tot 23 jaar die kampen met problemen op meerdere leefgebieden en zijn opgenomen in een residentiële woongroep van Spirit.

Aanpak

Aanleiding

Spirit en de Bascule gaven enkele jaren geleden aan behoefte te hebben aan samenwerking tussen de jeugd-ggz en de jeugdhulp, wat leidde tot het opzetten van enkele orthopsychiatrische groepen. Vanwege een tekort aan financiering konden deze groepen echter niet blijven bestaan, en moest een andere samenwerkingsvorm worden bedacht. Doordat het team van de Vliegende Brigade flexibel coaching en behandeling biedt op de woongroepen kunnen jeugd-ggz en jeugdhulp gekoppeld worden zonder dure vormen van samenwerking. Door in een klein ggz-team dicht bij het kind hulp bieden, en daarnaast ook het team te coachen, wordt efficiënte jeugdhulp geboden. Het aanbod is gecreëerd omdat er veel psychiatrische problematiek bleek te zijn op de residentiële groepen.

Opzet

De Vliegende Brigade bestaat uit een team van behandelaren van Spirit en de Bascule. De orthopedagogen, basispsychologen, gz-psychologen en psychiaters van de Bascule 'vliegen' van groep naar groep om de jeugdigen te behandelen, maar ook om advies te geven aan de pedagogisch medewerkers van Spirit die daar werkzaam zijn. De medewerkers van de Bascule zijn flexibel en zijn indien nodig bereikbaar voor het kind en de collega’s op de groep.

Eens in de paar maanden vindt er overleg plaats om de voortgang van de Vliegende Brigade te bespreken. Hierbij zijn de volgende partijen aanwezig: ggz-behandelaar van de Bascule, de jeugdzorgspecialist van Spirit, beleidsmedewerkers van Spirit en de Bascule en medewerkers van Lijn5.

De Vliegende Brigade heeft de volgende taken:

 • Diagnostiek: De Vliegende Brigade verzorgt verklarende en met name handelingsgerichte kind- en eventuele systeemdiagnostiek, als aanvulling op de basale diagnostiek van Spirit. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om kinderpsychiatrisch onderzoek of klinisch kindonderzoek, verdiepend psychodiagnostisch onderzoek, of gezinsonderzoek.
 • Observatie: De Vliegende Brigade voert observaties uit op de plek waar het kind verblijft, en indien gewenst in het gezin en op de school van het kind. De observaties zijn gericht op zowel het functioneren van het kind als op het handelen van opvoeders en docenten. Aan de hand van duidelijke analyses van het gedrag kan hulp geboden worden bij de aanpak van de kinderen op de groep.
 • Psycho-educatie: De Vliegende Brigade geeft psycho-educatie aan de cliënten (kinderen en ouders) en aan de professionele opvoeders en gedragswetenschappers van Spirit. Daarbij wordt antwoord gezocht op vragen als: wat betekent het gedrag van dit specifieke kind; welke verwachtingen kunnen we hebben; wat zouden realistische doelen zijn; hoe kan dit kind het beste begeleid worden?
 • Training en therapie: De Vliegende Brigade begeleidt cliënten naar het reguliere trainings- of therapieaanbod van de Bascule. Daarnaast verzorgt zij zo nodig de behandeling op de groep.
 • Consultatie: De Vliegende Brigade kan ook door medewerkers van Spirit geconsulteerd worden over andere kinderen dan die waar zij voor op de groep komt. De Brigade biedt hulp bij de aanpak van deze kinderen en handvatten voor de groepsleiding, en voert overleg met de jeugdhulpspecialist. Deze kinderen worden niet ingeschreven bij de Bascule.

De Vliegende Brigade werkt met twee dossiers: een ggz-dossier van de Bascule en een jeugd- en opvoedhulp-dossier van Spirit. Hierdoor blijft de financiering voor beide partijen het makkelijkst. Naar de gezinnen wordt zoveel mogelijk vanuit één plan gecommuniceerd.

Betrokken partijen

De Vliegende Brigade is een initiatief van Spirit (residentiële woongroepen) en de Bascule (jeugd-ggz).

Andere samenwerkingspartners:

 • Lijn5 (neemt sinds kort ook deel aan het teamoverleg waarin de voortgang van de Vliegende Brigade wordt besproken); voor de problematiek van kinderen met een lichte verstandelijke beperking (lvb)
 • jeugdmaatschappelijk werker (voor begeleiding van en contact met ouders); bij terugkeer naar huis wordt vaak ook systeemtherapie, Psychiatrische Intensieve Thuistraining (PIT) of Parent Management Training Oregon (PMTO) ingezet
 • speciaal onderwijs, zoals Altra en School2care; met deze scholen wordt afgestemd, en de Bascule geeft ook groepsbehandeling op school
 • Samen DOEN-teams (verwijzers); bij plaatsingsoverleg zit de verwijzer om tafel met de Bascule en Spirit.

Evaluatie

Succesfactoren

Succesfactoren van de Vliegende Brigade zijn:

 • outreachend werken (de ggz-behandelaren komen op de locatie waar de kinderen en jongeren zitten)
 • flexibiliteit
 • bereikbaarheid
 • leren van elkaars expertise (uitwisseling en uitbreiding van eigen expertise, kennis en kunde als professional)
 • elkaars talenten en 'krachten' benutten in het team (iedereen laten doen waar hij goed in is als professional, elkaar uitleg geven over bezigheden)
 • gezamenlijk doel nastreven (namelijk het welzijn van het kind).

Faalfactoren en knelpunten

De inzet van de Vliegende Brigade heeft nog enkele knelpunten:

 • Doordat de uren per kind verantwoord moeten worden, blijft er soms minder tijd en ruimte over voor coaching op de groep en het proces van samenwerken.
 • Doordat de hulp 'snel en kort' moet, zijn soms nog niet alle doelen behaald als de hulp moet worden afgesloten. Hierdoor wordt het risico op problemen in de volwassenheid groter. Door nu juist wel intensief te behandelen, kunnen bij deze kinderen uiteindelijk problemen in de volwassenheid worden voorkomen.

Ervaringen met de Vliegende Brigade

Interview met Magreet Ooms, ggz-behandelaar van de Vliegende Brigade

Terwijl ze haar tas inpakt voor een volgende afspraak op een van behandelgroepen van Spirit, beantwoordt Magreet Ooms vragen over de Vliegende Brigade. Dit 'vliegen van plek naar plek' is kenmerkend voor het werk van de ggz-behandelaren van de Vliegende Brigade. 'Deze flexibiliteit is zeker een succesfactor binnen de samenwerking', vertelt Ooms. Het proces van samenwerken tussen ggz en jeugdhulp gaat echter niet vanzelf. De eisen die er aan ggz-medewerkers worden gesteld zijn anders dan de eisen vanuit jeugdhulp, maar ook praktische randvoorwaarden zijn anders geregeld. Zo zitten er verschillen in de financiering, verantwoording en dossierinhoud.

'Er is niet altijd genoeg tijd en geld om overkoepelend stil te staan bij deze verschillen en het proces van samenwerken in het algemeen. Daarom is het belangrijk dat je elkaar als collega's serieus neemt, elkaars krachten leert kennen en je samen verantwoordelijk voelt voor het welzijn van de kinderen. Dit betekent ook af en toe die 'arrogante houding' opzij zetten, die uitstraalt dat jij het toch het beste weet vanuit jouw vakgebied, en op zoek gaan naar gelijkenissen en begrip.'

Deze gelijkenissen kunnen zitten in het gezamenlijke belang dat wordt nagestreefd, namelijk het beste voor het kind, maar in het geval van Ooms bijvoorbeeld ook in gezamenlijke ervaringen als pedagogisch medewerker op een groep. 'Doordat ik zelf ook op de groep gewerkt heb, weet ik dat bepaalde behandelmethoden niet automatisch praktisch toepasbaar zijn op de groep. Ik geef dan iets meer uitleg aan de groepsleiding over bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, zodat zij hier in de groep ook kundig in kunnen worden. Daarnaast leer ik van de groepsleiding weer meer over het gedrag van de jongere in de alledaagse opvoeding.'

Om goed te kunnen samenwerken moet je elkaar wel weten te vinden. Dat doet de Vliegende Brigade door ggz-behandelaren te laten 'invliegen' op de behandelgroepen wanneer de kinderen en groepsleiding dit nodig hebben. 'Dit is ook gewoon een kwestie van doen. Elkaar leren kennen in het werk zorgt voor vertrouwen. Samenwerking is meer dan een woord, samen praten is nog niet samen doen.'

Tips voor de samenwerking

 • Respecteer je collega's in hun vakgebied.
 • Ga op zoek naar elkaars kwaliteiten.
 • Zet iedere medewerker van het team in zijn kracht.
 • Voeg alle kennis en kunde samen en ga op zoek naar een gezamenlijk doel.
 • Zorg dat je elkaar weet te vinden.
 • Neem de tijd voor het overkoepelende proces van samenwerken en elkaar leren kennen.

 Interview met Asha, cliënt van de Vliegende Brigade

Asha (fictieve naam) is 16 jaar oud en woont op een leefgroep. Ze  heeft al sinds de basisschoolleeftijd te maken met jeugdzorg, en heeft op verschillende plekken gewoond. 'Ik kwam met jeugdzorg in aanraking doordat ik te maken had met huiselijk geweld thuis. Tijdens de middelbare school uitte mijn verdriet hierover zich in agressie. Er waren veel ruzies thuis tussen mij en mijn moeder, en uiteindelijk werd ik rond mijn 12e uit huis geplaatst.' Asha heeft al op verschillende plekken gewoond: bij haar moeder, bij haar vader, op verschillende crisisopvanglocaties en op verschillende groepen. Er is geprobeerd om terug naar huis te plaatsen, maar dat is niet gelukt. Nu wordt er gekeken naar een gezinshuis, en straks wil Asha op zichzelf leren wonen.

Op dit moment krijgt Asha drie verschillende vormen van hulp: van de leefgroep, van een ggz-behandelaar en van school. 'Ik weet wel dat zij ook met elkaar overleggen over mij, maar ik weet niet precies wanneer ze dat onderling doen.' Haar ggz-behandelaar vertelt haar altijd wanneer zij over bepaalde zaken nog even met andere hulpverleners wil overleggen. 'En er zijn ook nog UVO's uitvoeringsoverleggen, dan zit iedereen van wie je hulp krijgt aan tafel en wordt er gepraat over hoe het gaat en wordt er een plan voor de toekomst gemaakt.'

Bij deze UVO's zitten in het geval van Asha de volgende mensen om tafel: familie (moeder, soms vader en soms broertje), een medewerker van Bureau Jeugdzorg, de mentor van de leefgroep, de mentor van school, de ggz-behandelaar en Asha zelf. 'Ik vind het fijn om daarbij aanwezig te zijn, anders heb je het gevoel dat ze alles achter jouw rug om met elkaar bespreken. Als ze zonder mij regels zouden maken, zou ik dat ook minder makkelijk accepteren. Nu kan ik er zelf ook nog iets van zeggen, en aangeven wat wel en niet werkt bij mij. En dan weet iedereen dat ook meteen, want ze zitten allemaal aan tafel.'

Verder merkt Asha niet echt dat de hulpverleners onderling met elkaar samenwerken, maar zij vindt het wel fijn dat ze elkaar allemaal kennen. 'Het gaat toch over mij, iedereen weet een deel van mij.' En als je al die delen samenvoegt, kennen ze haar dan in z'n geheel? 'Ja precies, zo is het wel.'

Voordelen van samenwerking tussen haar hulpverleners volgens Asha

 • Als iedereen, inclusief ikzelf, met elkaar om tafel zit, kunnen er gezamenlijk afspraken worden gemaakt en accepteer ik dat ook beter.
 • Ik kan de hulp van hulpverleners inschakelen om moeilijke gesprekken te voeren, of om dingen door te geven of uit te leggen aan andere hulpverleners. Het is fijn als ze elkaar allemaal kennen.
 • Iedereen weet een bepaald deel van mij. Samen weten ze meer dan alleen en kunnen ze mij beter helpen.
 • Het lijkt me ook logisch dat ze elkaar allemaal kennen, want ze helpen mij allemaal en moeten dan ook van het bestaan van elkaar weten.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.