• WERKEN AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR
Praktijkvoorbeeld

ThuisBest - Ossendrecht

ThuisBest is een intensieve ambulante interventie die een kortdurend klinisch verblijf bij Almata combineert met Multisysteemtherapie (MST). Voor de jongere is vanaf de start duidelijk dat hij zo snel mogelijk weer thuis gaat wonen. Voor ouders is duidelijk dat zij snel weer, met begeleiding, de zorg voor hun kind moeten dragen.

Het zorgtraject ThuisBest is gericht op gezinnen die geen gebruik kunnen maken van het reguliere MST-aanbod omdat de situatie thuis zo dreigend is dat een machtiging gesloten jeugdhulp en een tijdelijke uithuisplaatsing onvermijdelijk zijn.

Doelen

ThuisBest heeft als doelstelling om jongeren een realistisch perspectief te bieden op een zo stabiel mogelijke leefsituatie waarbij het verblijf in de JeugdzorgPlus-instelling geen dag te lang duurt. De betrokkenheid van de jongeren, het gezin, het sociale netwerk en het lokale veld rond het gezin staat centraal.

De specifieke doelen van ThuisBest zijn:

 • De verblijfsduur binnen de gesloten jeugdhulp wordt beperkt, van gemiddeld negen maanden naar twee maanden.
 • De effectiviteit van de gesloten behandeling wordt vergroot.
 • Een plek binnen de gesloten jeugdzorg kan meermaals worden gebruikt, waardoor de krimp van het aantal 'bedden' niet leidt tot een krimp van het zorgaanbod.
 • Gezinnen met complexe problematiek worden geholpen middels intensieve ambulante zorg en beperkte gesloten jeugdhulp, met als doel dat jongere thuis kan blijven wonen.
 • Ouders nemen hun verantwoordelijkheid voor het gedrag van hun kind, waardoor de jongere thuis kan blijven wonen, niet recidiveert en adequate dagbesteding heeft.

Doelgroep

De doelgroep van ThuisBest zijn gezinnen die geen gebruik kunnen maken van het reguliere MST-aanbod omdat de situatie thuis zo dreigend is dat een machtiging gesloten jeugdhulp en een tijdelijke uithuisplaatsing onvermijdelijk zijn.

Inclusiecriteria zijn:

 • De jongere is 12 tot 18 jaar oud.
 • De jongere vertoont ernstig antisociaal gedrag (zoals agressief gedrag, spijbelen, delictgedrag, druggebruik, weglopen en omgang met verkeerde vrienden) op minstens twee levensgebieden. Naast openlijk antisociaal gedrag vertonen de jongeren vaak heimelijk antisociaal gedrag (zoals liegen en bedriegen). Bovendien kan sprake zijn van internaliserende problematiek.
 • De hulp vindt plaats binnen het gedwongen kader van een ondertoezichtstelling of een jeugdreclasseringsmaatregel of binnen een vrijwillig kader als de opvoedbelasting te groot is voor de opvoeders. Er is een machtiging gesloten jeugdhulp.
 • De verantwoordelijke opvoeders willen gedurende de behandeling de verantwoordelijkheid dragen, zodat de veiligheid van de jongere en zijn omgeving gewaarborgd is. Het is niet nodig dat de jongere zelf gemotiveerd is voor behandeling.
 • Veelal zijn de aangemelde jongeren geclassificeerd met een oppositioneel-opstandige gedragsstoornis, een gedragsstoornis, ouder-kindrelatieproblemen, ADHD, een antisociale persoonlijkheidsstoornis of mengvormen van deze problemen.

Exclusiecriteria zijn:

 • suïcidaal, gewelddadig of psychotisch gedrag waarvoor een opname nodig is;
 • een stoornis in het autismespectrum;
 • de jongere woont zelfstandig;
 • jongeren met psychiatrische problemen zoals een psychose of een depressie;
 • het ontbreken van een machtiging gesloten jeugdhulp.

Aanpak

Samenwerking

ThuisBest is een gezamenlijk product van Stichting Jeugdzorg Sint Joseph Almata, de Viersprong en Prisma. Deze organisaties werken samen aan de verdere ontwikkeling en verspreiding van ThuisBest. De doelen van de samenwerking zijn:

 • effectiviteit van behandeling vergroten;
 • de verblijfsduur van jongeren binnen de gesloten jeugdhulp zo lang als nodig en zo kort als mogelijk houden;
 • meer jongeren behandelen zonder stijging van kosten;
 • een nieuw aanbod creëren in de regio Zuid;
 • onderzoek doen naar dit specifieke traject.

Opzet

Het traject omvat vier fasen:

 • fase 1, de indicatiefase;
 • fase 2, de residentiële fase, waarin de jongere zes weken binnen Almata verblijft en een programma volgt dat gericht is op de terugkeer naar huis;
 • fase 3, de ambulante fase, waarin het gezin thuis MST krijgt, met als doel dat het gezinssysteem zonder zware hulp kan functioneren;
 • fase 4, de nazorgfase, waarin de behandeling wordt geborgd en overgedragen aan het gezin en het professionele netwerk.

Al voor de indicatiefase wordt met de verwijzer een inschatting gemaakt van waarom de reguliere MST voor de jongere niet toereikend is en wat de toegevoegde waarde is van ThuisBest. Na de indicatie verblijft de jongere maximaal zes weken in de gesloten jeugdzorg bij Almata. Hier begint de behandeling en wordt de jongere voorbereid op terugkeer in het gezin. De jongere volgt bij Almata een intensief en gestructureerd dagprogramma, eventueel aangevuld met training of therapie. Onderwijs is een geïntegreerd en groot deel van het dagprogramma.
De ThuisBest-trajectbegeleider bespreekt bij aanvang van het traject met de school van herkomst de terugkeer van de jongere of zoekt een nieuwe school na de gesloten plaatsing. Als onderwijs geen optie is, zoekt de trajectbegeleider naar een stage, werk of een andere zinvolle dagbesteding. Als het logistiek haalbaar en gewenst is kan Almata-onderwijs voor bepaalde jongeren ook onderwijs bieden wanneer zij weer thuis verblijven.

Tijdens de plaatsing bereidt de ThuisBest-trajectbegeleider het gezin voor op de terugkeer en stelt hij daarvoor voorwaarden. Het doel is de jongere na globaal zes weken weer te laten terugkeren naar huis, maar het is mogelijk om de terugkeer uit te stellen.

De MST-behandeling begint meteen bij plaatsing. Binnen MST worden vooral interventies ingezet die gericht zijn op de ouders en andere sleutelfiguren, maar er wordt ook gewerkt aan het vergroten van vaardigheden van de jongere, het functioneren op school en de omgang met prosociale leeftijdgenoten.
Na terugkeer verblijft de jongeren de eerste vier weken thuis via een verlofregeling. Daarna wordt de machtiging geschorst. Het blijft echter mogelijk om de jongere voor een 'time out' terug te plaatsen bij Almata.

Randvoorwaarden

Financiën

De drie partners hebben in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd hoeveel uren zij investeren in het project. Jaarlijks wordt bekeken of de investeringen redelijk verdeeld zijn over de organisaties. De verdere kosten zitten voornamelijk in het onderzoek naar ThuisBest en de totstandkoming van de handleiding over het verblijf bij Almata. Via subsidies wordt geprobeerd het onderzoek te financieren.

Deskundigheid

Tijdens de gesloten behandeling bij Almata zijn de volgende personen verantwoordelijk voor de invulling van de behandeling:

 • De gedragswetenschapper is verantwoordelijk voor het opstellen, de inhoudelijke uitvoering en tussentijdse evaluaties van het behandelplan. De gedragswetenschapper is eindverantwoordelijke voor de behandeling en heeft de beslissende stem over de voortgang van het traject en de inzet van een 'time out' tijdens de ambulante fase.
 • De ThuisBest-trajectbegeleider is coördinator van het gehele traject van de jongere, van indicatie tot nazorg. De trajectbegeleider faciliteert en monitort de inzet van de verschillende trajectonderdelen. Hij is uitvoerend verantwoordelijk voor de invulling van een zinvolle dagbesteding van de jongere en overlegt met de school van herkomst. Indien nodig zoekt de trajectbegeleider vóór de jongere terugkeert naar huis een ander school, stage of werkplek. De trajectbegeleider begeleidt ook de ouders tijdens de residentiële fase.
 • De ThuisBest-mentor draagt zorg voor specifieke programmadelen in het traject die afwijken van het programma binnen de leefgroep. Hij vervult de mentortaak en houdt controle op de uitvoer van de doelen van de residentiele fase.
 • Pedagogisch medewerkers zijn verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van de jongere in de dagelijkse routine van de leefgroep.

Alle disciplines zijn op hbo-niveau of universitair geschoold en hebben daarnaast de basisopleiding van MST-Nederland gevolgd. Verder zijn er meerdere plenaire bijeenkomsten geweest om de expertise te verdiepen.

Bestuurlijk draagvlak

Er is een stuurgroep waarin de bestuurders van de verschillende organisaties zitting hebben. De voorzitters van de projectgroepen rapporteren regelmatig aan de bestuurders.

Evaluatie

Op 1 maart 2015 zijn de resultaten van de eerste 29 behandelingen geëvalueerd. 79 procent van de jongeren woonde thuis en 76 procent had een zinvolle dagbesteding. 93 procent had niet gerecidiveerd. De gemiddelde behandelduur bedroeg 146 dagen. 76 procent van de behandelingen was in wederzijds overleg afgerond. Geen van de behandelingen was wegens gebrek aan motivatie beëindigd.

Hoewel het hier gaat om een zware doelgroep van uithuisgeplaatste jongeren, zijn alle gezinnen gemotiveerd genoeg om de behandeling af te ronden. Ondanks de gesloten plaatsing is de behandelduur vergelijkbaar met reguliere MST-trajecten. De eerste resultaten zijn dus veelbelovend.

De jongeren geven de behandeling een cijfer tussen 7 en 9, met een gemiddelde van 7,9. Ze zijn dus behoorlijk tevreden over ThuisBest. Met name zijn ze blij dat mét hen gesproken wordt en niet alleen over hen.

Medewerkers zijn enthousiast en tonen betrokkenheid bij het project. Medewerkers bij Almata denken eerder aan ThuisBest, of een korter durende opname, dan in eerdere jaren. MST-medewerkers denken aan ThuisBest als alternatief wanneer het lastig blijkt in een gezin resultaten te behalen.

Succesfactoren

 • De nauwe samenwerking tussen de drie partijen zorgt ervoor dat jongeren niet langer dan nodig is in residentiële zorg verblijven.
 • Door de MST-trajecten bij ouders thuis krijgen ouders voldoende handvatten om de zorg voor hun kind te kunnen blijven dragen.
 • Er is sprake van één kind, één gezin, één plan. Zowel ouders als jongeren krijgen binnen ThuisBest intensieve ondersteuning.

Faalfactoren en knelpunten

 • Door de transitie zijn de financieringsstromen veranderd. De inzet van hulp is afhankelijk van het contract met de betreffende gemeente. Zo is vaak voor MST binnen ThuisBest een extra beschikking nodig, naast de gesloten plaatsing.
 • De instroom van jongeren binnen het zorgtraject fluctueert, waardoor het moeilijk is om een methodisch zorgprogramma te ontwikkelen binnen een leefgroep.
 • Het is belangrijk dat de machtiging gesloten jeugdhulp doorloopt tot en met de ambulante fase; bij voorkeur een periode van ongeveer zeven maanden. Het is mogelijk dat rechters er moeite mee hebben een machtiging uit te spreken waarbij het plan is de tenuitvoerlegging voor het grootste deel te schorsen.
 • Binnen de rechtspraak is er een ontwikkeling gaande dat machtigingen voor een kortere periode of onder voorwaarden worden afgegeven.
 • Jongeren kunnen soms niet na zes weken naar huis doordat de dagbesteding niet is geregeld, waardoor ze scholing binnen Almata moeten volgen.

Geplande vervolgstappen

In juni 2016 is een grootschalig onderzoek gestart naar gezinsgericht werken in de gesloten jeugdzorg, gesubsidieerd door ZonMw. Het zorgtraject ThuisBest maakt hier deel van uit. Dit onderzoek heeft als doel de effectiviteit van zorgtrajecten als ThuisBest aan te tonen en zo mogelijk te vergroten

Verdere acties zijn:

 • beschrijving van een handboek of methodiek;
 • onderzoek naar effecten ThuisBest op langere termijn.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.