• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Praktijkvoorbeeld

InVerbinding – Midden-Nederland

In het samenwerkingsproject InVerbinding worden complexe problemen die voorheen residentieel behandeld werden, zoveel mogelijk ambulant opgepakt. InVerbinding combineert integrale, outreachende zorg met informele zorg. InVerbinding is gericht op jongeren met complexe problemen en hun gezin, bij wie uithuisplaatsing dreigt. De jongere krijgt hulp van een intersectoraal expertteam, met leden uit de verslavingszorg, de zorg voor mensen met een lichte verstandelijke beperking, de geestelijke gezondheidszorg en jeugd- en opvoedhulp. Het team werkt volgens de ideeën van Functional Assertive Community Treatment (FACT-jeugd), in combinatie met informele steun van een mentor uit het netwerk van de jongere, de Jouw Ingebrachte Mentor (JIM).

Doel

Het doel van InVerbinding is het voorkomen van uithuisplaatsing.

Doelgroep

InVerbinding is gericht op jongeren van 12 tot 23 jaar met complexe problemen en hun gezin, bij wie eerdere hulpverlening onvoldoende resultaat bewerkstelligde en bij wie uithuisplaatsing dreigt. In mei 2014 opereerde InVerbinding in bijna 75 procent van de gevallen binnen een vrijwillig kader. Bij 20 procent was sprake van een ondertoezichtstelling (OTS) en bij ongeveer 5 procent van de casussen was de jeugdreclassering betrokken.

Aanpak

Aanleiding

De initiatiefnemers wilden een effectief alternatief bieden voor residentiële zorg, waarbij meer gebruik wordt gemaakt van het netwerk van de cliënt en kosten voor verblijf worden bespaard.

Opzet

De hulp  van InVerbinding wordt op twee manieren aangeboden: ambulant (InVerbindingThuis) en residentieel (InVerbindingGroep). InVerbindingGroep kan als onderdeel van de ambulante aanpak worden ingezet. Zo ontstaat er één behandelvisie en blijft de focus liggen op terugkeer naar huis. Door de samenwerking met informele mentoren (JIM's) zoals familieleden, vrienden, kennissen of buren nemen professionals meer de rol aan van regisseur in plaats van hulpverlener. Die andere rol helpt voorkomen dat onnodig zware zorg wordt ingezet.
De JIM is iemand van wie de jongere denkt dat die hem kan ondersteunen en helpen. De JIM denkt en doet mee tijdens de behandeling en fungeert daar waar nodig als representant van de jongere. Hij is een vertrouwenspersoon voor de jongere en een adviseur voor ouders en professionals.

InVerbinding is actief in de regio's FoodValley, Eemland, Utrecht en Gooi & Vechtstreek, waar wijkgerichte zorg in ontwikkeling is. De wijkgerichte teams kunnen het expertteam consulteren bij complexe casuïstiek, waarbij het wijkteam de hulp blijft uitvoeren. Blijkt dat laatste niet haalbaar, dan voeren de specialisten van InVerbinding een deel van de behandeling uit, in nauw overleg met de wijkgerichte zorg.

Betrokken partijen

InVerbinding is een initiatief van Youké, Altrecht, Reinaerde, Amerpoort, Jellinek Gooi & Vechtstreek en Victas.

Randvoorwaarden

Deskundigheid en capaciteit

Voor samenwerking met JIM's bij deze complexe doelgroep is expertise in systeemgericht werken noodzakelijk. Daarnaast is residentiële behandelcapaciteit wenselijk, zodat een residentiële module kan worden in geïndiceerd met behoud van de reeds ingezette outreachende behandeling. De residentiële behandelmodule biedt ook de mogelijkheid om andere behandelingen of diagnostiek en observatie in te zetten die het beste in een residentiële omgeving kunnen beginnen, bijvoorbeeld intensieve traumabehandeling, of diagnosemiddelen die niet ambulant beschikbaar zijn, zoals 24-uursobservatie.

Evaluatie

Effectmeting

Bij cliënten van InVerbinding worden standaard de CAP-J, de STEP en de Exit-vragenlijst afgenomen. De CAP-J en STEP zijn eerder afgenomen bij een residentiële populatie van een deelnemende zorgaanbieder. Op deze manier wordt globaal duidelijk of er sprake is van een zelfde doelgroep die met een andere werkwijze wordt geholpen. Verder wordt in beeld gebracht in welke mate de beoogde doelen gerealiseerd worden.
Daarnaast is er een kwalitatief onderzoek uitgevoerd onder een kleine steekproef van cliënten, ouders, JIM's en professionals om de ervaringen en de mate van tevredenheid in kaart te brengen. De resultaten tonen dat de JIM-aanpak een alternatief kan bieden voor een residentiële behandeling, doordat gezinnen hun sociale netwerk beter benutten.

Ervaringen met InVerbinding

Interview met Suzanne de Ruig, systeemtherapeut, en Ellen van der Vlist, teamhoofd InVerbinding-team Veenendaal

De Ruig en Van der Vlist maken deel uit van het eerste InVerbinding-team in Nederland. Van der Vlist werkt ook nog voor een organisatie voor jeugd- en opvoedhulp. In het InVerbinding-team zitten vertegenwoordigers van jeugd- en opvoedhulp, ggz, verslavingszorg en de zorg voor mensen met een lichte verstandelijke beperking.
Van der Vlist voelt zich meer 'InVerbinding-teamlid' dan medewerker van haar organisatie voor jeugd- en opvoedhulp. 'Ik werk wel vanuit mijn eigen expertise, maar de JIM-werkwijze past gewoon het beste bij me.' Die werkwijze schijnt ook door in haar andere werk. 'Soms verbaas ik me erover dat we bepaalde kinderen op de leefgroep krijgen, ik denk dan: daar hadden ze gewoon InVerbinding moeten inzetten!'
Volgens De Ruig is de kracht van InVerbinding dat dit team 'echt sámen dingen oplost'. Wanneer een teamlid ergens problemen mee heeft, denkt het hele team mee, iedereen vanuit de eigen expertise. Ook wordt er kritisch gekeken naar de werkwijze en vindt er veel reflectie plaats op de manier waarop alle teamleden werken. 'Vooral in het begin was dat nodig en belangrijk, want iedereen had een andere werk- en denkwijze vanuit zijn organisatie. Die laat je niet zomaar los.'
Daarbij is wel nodig dat een paar mensen 'koploper' zijn en de rest van het team motiveren. Bij InVerbinding werkt het goed dat dit een onafhankelijke persoon is, die niet aan een andere organisatie verbonden is maar speciaal is aangesteld als programmaleider van InVerbinding. De Ruig: 'Dan kun je ook eigenwijs zijn, en al je aandacht richten op het goed functioneren van het team. Voor de organisaties is dan vooral belangrijk dat wij als team de doelen behalen en dat de aanpak resultaat biedt. Nou, dat is bewezen; het aantal residentiële plaatsen is met 40 procent gedaald, en in 90 procent van de aangemelde gezinnen in het eerste jaar is een uithuisplaatsing voorkomen, waarvan 80 procent in samenwerking met een JIM. Bewijs leveren dat hetgeen waar je in gelooft ook echt werkt, is dus belangrijk.'

Kenmerken van InVerbinding-teamleden

  • ze hebben geen last van een 'hulpverlenings-ego': ze zetten hun ego opzij, doen een stapje terug en laten het gezin het werk doen
  • ze kunnen kritisch kijken naar en reflecteren op hun eigen positie als hulpverlener en hun collega's
  • ze kunnen feedback geven aan hun collega's
  • ze creëren gelijkwaardigheid: iedereen heeft zijn eigen expertises, maar betrokkenen zijn allemaal 'teamlid van InVerbinding'
  • ze hebben een positieve instelling: ze zijn enthousiast en motiveren elkaar, bijvoorbeeld door motto's te bedenken voor het team
  • ze zijn eigenwijs en geloven in het werk dat ze doen

Interview met meneer Jansen, Jouw Ingebrachte Mentor (JIM)

Meneer Jansen (fictieve naam) heeft twee rollen in het leven van zijn kleinkind: 'opa' en 'JIM'. De JIM is een vertrouwenspersoon voor de cliënt, zegt Jansen. 'Toen InVerbinding in het gezin van mijn dochter kwam, omdat er hulp voor mijn kleinzoon nodig was, hebben ze mij als JIM aangesteld. Dit had mijn kleinzoon gekozen, en zij hebben als een van de weinigen naar hem geluisterd.'
Kort voor het interview twijfelde Jansen of hij wel zou komen, vanwege tegenslagen in de privésfeer. 'Maar ik vind het zo belangrijk dat er goede hulp wordt geboden, en ik ben zo enthousiast dat InVerbinding er is, dat ik toch gekomen ben.'
'Zij doen het heel anders dan ik gewend ben van jeugdzorg. Ik heb al heel wat hulpverlening over de vloer zien komen bij mijn dochter, en allemaal deden ze alsof ze het beter wisten dan wij als gezin.' Bij InVerbinding was het meteen anders, vertelt hij. 'Zij gaan zitten en luisteren naar je verhaal. Dan zeggen ze: oké, en wat kunnen we aan deze problemen doen?' Een vertrouwensband is volgens hem belangrijk. In de eerste plaats de mogelijkheid dat een kind een vertrouwenspersoon krijgt, een JIM. In de tweede plaats dat er vertrouwen is tussen de professional van InVerbinding en het gezin. 'Je moet ook gewoon een klik hebben.'
Eigenlijk had hij niet zo direct door dat er een heel team achter de hulpverlening zat, blijkt uit het gesprek. 'Ik heb maar twee personen van InVerbinding gezien, en dat is voor mij ook genoeg.' Indirect heeft hij het wel gemerkt. Wanneer er andere hulp nodig was, of iets geregeld moest worden door de InVerbinding-hulpverlener, gebeurde dat veel sneller dan ze gewend waren met de hulpverlening.
Inmiddels is de hulp van InVerbinding niet meer nodig in het gezin, en is de hulp 'afgesloten'. Uithuisplaatsing van de kleinzoon is voorkomen. 'Maar voor mijn gevoel is de hulp nooit helemaal afgesloten hier; de deur blijft altijd op een kiertje staan. Dus als ik InVerbinding in een crisissituatie echt nodig heb, dan weet ik dat ik bij hen terecht kan.'

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.