• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Praktijkvoorbeeld

Forensische pleegzorg - Amsterdam

Forensische pleegzorg is ontwikkeld vanuit Spirit, waar kennis over pleegzorg is gecombineerd met forensische expertise van de inmiddels gesloten justitiële jeugdinrichting Amsterbaken. Forensische pleegzorg is een alternatief voor voorlopige hechtenis. De jongeren worden voor de duur van drie maanden onder strikte voorwaarden opgevangen in een speciaal opgeleid en begeleid pleeggezin. Bij de jongeren die in aanmerking komen voor forensische pleegzorg zijn er zorgen over de thuissituatie en de vriendenkeuze en is er sprake van gedragsproblemen of psychische problematiek. Een wordt individuele of systeembehandeling ingezet, die doorloopt wanneer een jongere weer naar huis gaat. De basisattitude van de pleegouders is ondersteunend.

Doelen

Doelen van het pilotproject forensische pleegzorg zijn bij te dragen aan positieve gedragsbeïnvloeding, recidivevermindering en het voorkomen van detentieschade bij de jongere. Met detentieschade wordt het doorzetten van delinquent gedrag of recidive, het omgaan met 'foute' vrienden en het meemaken van agressie-incidenten bedoeld. De tijdelijke uithuisplaatsing in een veilig pleeggezin kan verder rust brengen in de dikwijls verstoorde relatie tussen ouders en kind. Aan het einde van de plaatsing zou de jongere gemotiveerder moeten zijn voor verdere begeleiding of behandeling.

Doelgroep

In de pilot gelden de volgende indicatiecriteria:

  • De jongere zit in de leeftijdscategorie 12 tot en met 16 jaar.
  • De jongere functioneert goed in het onderwijs.
  • De jongere beschikt over dagbesteding.
  • De ouders en de jongere zijn gemotiveerd voor plaatsing.
  • De jongere is verdacht van een delict waarvoor preventieve hechtenis is toegestaan.
  • De jongere is 'first offender' of heeft meer delicten gepleegd maar staat 'aan het begin van criminele carrière'.
  • De inschatting is dat het gedrag met een kortdurende intensieve interventie gestabiliseerd of bijgestuurd kan worden.
  • Er zijn problemen in de thuissituatie.
  • De jonge heeft beperkte cognitieve capaciteiten of psychische problematiek.

Aanpak

Aanleiding

Jaarlijks worden er ongeveer 1.600 jongeren opgenomen in een justitiële jeugdinrichting. De jongeren worden verdacht van een delict, zijn veroordeeld voor een gepleegd delict of hebben de maatregel Plaatsing In Jeugdinrichting (PIJ) opgelegd gekregen. Doel van verblijf in een justitiële inrichting is niet alleen vergelding, maar het bevorderen van de ontwikkeling van de jongere.
De kans op recidive – het terugvallen in delinquent gedrag – is voor jongeren in een justitiële inrichting tweeënhalf keer zo groot als voor jongeren in een pleegezin. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat hierbij gedragsbeïnvloeding van delinquente jongeren onderling een belangrijke rol speelt. Met name de jongste (12 tot 16 jaar) en de minst intelligente jongeren zijn vatbaar voor negatieve gedragsbeïnvloeding in een groep deviante leeftijdsgenoten. Forensische pleegzorg biedt deze groep jongeren – onder strikte voorwaarden – een weg uit de criminaliteit zonder plaatsing in een justitiële jeugdinrichting. Met een individuele aanpak wordt op effectieve wijze aan hun toekomst gewerkt. Het gezin en de school van de jongeren worden daarbij betrokken, en met positieve vrienden wordt gezocht naar een geschikte vrijetijdsbesteding voor hen. Zo kunnen de jongeren hun gedrag veranderen, en wordt voorkomen dat ze afglijden, wat de kans op recidive vermindert.

Opzet

Het programma van de jongeren bestaat uit een aantal vaste onderdelen zoals onderwijs en begeleiding bij vrijetijdsbesteding. Verder zal het behandelprogramma voor elke jongere worden aangevuld met interventies die aansluiten op zijn problematiek. Aangezien de duur van de opvang in het pleeggezin over het algemeen kort zal zijn, worden de begeleiding en behandeling na afloop voortgezet.
Het is van belang dat de jongere de behandelomgeving als veilig ervaart. Wanneer jongeren zich gesteund voelen door de hulpverleners en zich veilig voelen binnen de behandelsetting, groeit de motivatie voor behandeling en de kans op positieve uitkomsten. Het is daarom van belang dat de basisattitude van de pleegouders steunend is. Om dit te bereiken is gekozen voor Mentalization-Based Treatment (MBT) als basis voor de bejegening in de behandeling en in het gezin. MBT bevordert het mentaliserend vermogen van de cliënten. Om het veiligheidsgevoel van de jongere te vergroten, krijgen niet alleen de pleegouders, maar ook de overige betrokkenen bij het project een training in MBT.

Betrokken partijen

Bij het pilotproject Forensische pleegzorg is Spirit, organisatie voor jeugd- en opvoedhulp, betrokken. Eerder werd samengewerkt met Amsterbaken; vanwege de sluiting daarvan wordt nu aansluiting gezocht met andere organisaties.

Randvoorwaarden

Implementatie

Met de sluiting van Amsterbaken wordt aansluiting gezocht met justitiële jeugdinrichting Teylingereind en gespecialiseerde jeugdzorgorganisatie Intermetzo.

De rapportage met de evaluatie van het project wordt in het eerste kwartaal van 2016 naar het ministerie van Veiligheid en Justitie verzonden. De pilotfase is 1 januari 2016 afgerond. Momenteel wordt bekeken welke aanpassingen er gedaan moeten worden om het project te verbeteren.

Financiën

Het project werd het eerste jaar gefinancierd door het ministerie van Veiligheid en Justitie. Voor 2016 is er financiering door de gemeente Amsterdam.

Bestuurlijk draagvlak

Voor het slagen van het project is samenwerking met ketenpartners van cruciaal belang.

Evaluatie

Opzet evaluatie

Een evaluatieonderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam, dit wordt na het eerste kwartaal van 2016 afgerond.

Meer informatie

EenVandaag besteedde in september 2015 in een televisie- en een radio-uitzending aandacht aan forensisch pleegzorg.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.