• WERKEN AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR
Praktijkvoorbeeld

FACT Jeugd - diverse gemeenten

FACT Jeugd is een traject waarin kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek én hun gezin worden behandeld. Het gaat om gezinnen met meervoudige problemen. FACT is een vorm van behandeling en begeleiding waarbij het kind en zijn omgeving hulp kunnen krijgen op allerlei gebieden. Het FACT-team bestaat uit een of twee persoonlijke begeleiders. Zij werken samen met school, werk en buurt. FACT werkt zowel poliklinisch als ambulant. Dit betekent dat behandeling en begeleiding zowel op een locatie van de zorgorganisatie als thuis, op school, op het werk of op straat kan plaatsvinden.

Doel

Het doel van FACT Jeugd is om psychiatrische problematiek bij kinderen en jongeren te verminderen, om hun ontwikkeling weer op gang te brengen of om te proberen hun leven weer op orde te krijgen. Een opname kan hierdoor worden voorkomen.

Doelgroep

FACT Jeugd is er voor kinderen en jongeren tot 23 jaar en hun gezinnen met complexe problemen op meerdere levensgebieden. Deze kinderen en jongeren hebben te maken met complexe psychiatrische problematiek, met regelmatig ook verslavingsproblematiek, agressie of criminaliteit. Vaak zijn er grote problemen op school. In veel van deze gezinnen heerst moedeloosheid.

Aanpak

Aanleiding

Gezinnen met meervoudige problemen krijgen vaak hulp van verschillende organisaties. Het ene gezinslid wordt geholpen door de jeugdzorg, het andere door de geestelijke gezondheidszorg en weer een ander door de verslavingszorg. Het gevaar is dat de ene organisatie verwijst naar de andere. FACT Jeugd biedt een multidisciplinair zorgaanbod.

Opzet

Start
Er wordt gestart met een kennismakingsgesprek met het kind en mensen uit zijn omgeving. Dit kunnen ouders, begeleiders of verzorgers, vrienden, of mensen van de school of van sportactiviteiten zijn. Tijdens dat gesprek wordt besproken wat de klachten zijn en waar hulp bij nodig is. Als duidelijk is aan welke doelen er gewerkt gaat worden, wordt er een behandelplan opgesteld.

Behandeling
De behandelingen kunnen vanuit het team zelf gegeven worden, maar er wordt ook gebruikgemaakt van behandelingen op de polikliniek. Het team werkt met de volgende (evidence based) behandelmethodes en middelen:

 • cognitieve gedragstherapie
 • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
 • voorlichting
 • psycho-educatie
 • individuele gesprekken
 • motivatietechnieken
 • gezamenlijk crisisplan (Joint Crisis Plan – JCP)
 • individuele therapie
 • gezinsgesprekken en gezinstherapie
 • ondersteuning bij de opvoeding
 • hulp bij dagbesteding: werk, hobby, school
 • hulp bij het vinden van een gezonde leefstijl: dagritme, hygiëne, slaap- en eetpatroon, middelengebruik, et cetera
 • medicatie
 • coaching bij praktische zaken als financiën, zorg, woonplek

Directe omgeving
Er wordt samengewerkt met mensen van de school of de sportclub, familieleden, de wijkagent en andere belangrijke personen zoals andere hulpverleners en medewerkers van maatschappelijke instanties. Bij het samenwerken staan het kind en zijn omgeving centraal. Er vindt regelmatig gezamenlijk overleg plaats over de manier waarop het beste kan worden toegewerkt naar wat het kind nodig heeft en wat de omgeving nodig heeft om de doelen te bereiken. De doelen van het kind en het gezin en hun eigen verantwoordelijkheid staan daarbij altijd centraal. In dit gesprek mag iedereen uitspreken hoe het gaat en of er iets moet veranderen in de begeleiding. De betrokkenen gaan met de nieuwe afspraken aan de slag.

Betrokken partijen

FACT-jeugdteams zijn werkzaam in diverse gemeenten in Nederland. In ieder FACT-jeugdteam zijn in elk geval de volgende disciplines aanwezig: specialisme in kinder- en jeugdpsychiatrie, jeugd-ggz, jeugd- en opvoedhulp, zorg voor mensen met een lichte verstandelijke beperking (lvb) en verslavingszorg. Welke partijen er betrokken zijn is afhankelijk van de regio waarin het FACT-team actief is.

Randvoorwaarden

Deskundigheid

In het FACT-team zijn verschillende mensen aanwezig: een psychiater, een gz-psycholoog of gedragstherapeut, een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige, een maatschappelijk werker, een systeemtherapeut en ambulant werkers.

Evaluatie

Opzet evaluatie
Op dit moment ontbreekt nog hard bewijs voor de effectiviteit van FACT bij kinderen en jongeren. Om op een systematische manier de resultaten van FACT Jeugd te kunnen beoordelen, nemen FACT-teams jaarlijks een meting af van psychische klachten, algemeen functioneren en kwaliteit van leven.
De pre-poststudies laten effecten zien op verschillende gebieden: psychiatrische toestand, verbeterde GAF-score (een maat voor algemeen functioneren) en meer 'volwassen dagelijkse levensvaardigheden', effectievere coördinatie van terugkeer in de maatschappij en afname van het aantal opnamedagen.

Wat vinden uitvoerders en doelgroep?
Uitvoerders zijn tevreden en trots. Deels zijn dit beroepskrachten die eerder in klinieken werkten. Zij begeleiden nu jongeren en gezinnen die vroeger opgenomen zouden zijn geweest in een kliniek of jeugdzorginstelling.

Succesfactoren

Succesfactoren van FACT Jeugd zijn:

 • Er wordt hulp geboden op meerdere gebieden tegelijk.
 • Behandeling vindt plaats op verschillende plekken, ook op school of op straat.
 • In het team zitten beroepskrachten uit verschillende disciplines, met deskundigheid op verschillende gebieden.

Faalfactoren en knelpunten

FACT Jeugd kent ook enkele faalfactoren en knelpunten:

 • Tussen hulpverleners bestaan cultuurverschillen door hun verschillende achtergronden.
 • Financiering.
 • Het is lastig om de verantwoordelijkheid bij de jongere te laten.

Meer informatie

Contactgegevens

Peter Dijkshoorn, kinder- en jeugdpsychiater, lid Raad van Bestuur Accare

(0592) 85 70 50

p.dijkshoorn@accare.nl

Arien Storm, directeur behandelzaken Accare Drenthe/Overijssel

(0592) 48 08 00

a.storm@accare.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.