• WERKEN AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR
Praktijkvoorbeeld

Amv-project - Noord-Holland Noord

Binnen het Amv-project begeleidt Parlan Jeugdhulp alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's) van 15 tot 18 jaar. Parlan biedt een veilige woonplek en begeleiding bij aansluiten en meedoen in de maatschappij. Samen met andere organisaties begeleidt Parlan de jongeren op verschillende levensgebieden: wonen, school, werk, vrije tijd, maar ook bij het leren van de Nederlandse taal en het opbouwen van een sociaal netwerk. Ten behoeve van een succesvolle integratie van de amv's investeert Parlan nadrukkelijk in de samenwerking met alle partijen rondom een jongere.

Doelen

Hoofddoel

Zo gewoon mogelijk opgroeien en meedoen in de samenleving. Het belang van de jongere staat hierin altijd centraal.

Subdoelen

 • een veilige woonplek bieden aan de amv
 • amv's vinden dagbesteding (school of werk)
 • amv's vinden vrijetijdsbesteding (sport en cultuur)
 • amv's leren de Nederlandse taal
 • amv's ontwikkelen een sociaal netwerk

Doelgroep

De doelgroep betreft alleenstaande minderjarige vreemdelingen met een verblijfsstatus. Dat wil zeggen dat zij erkend zijn als vluchteling en tenminste vijf jaar in Nederland kunnen verblijven. De woonbegeleiding van Parlan is gericht op amv's van 15 tot 18 jaar. Amv's jonger dan 15 jaar gaan wonen in een pleeggezin of gezinshuis van voogdijinstelling Nidos.

Aanpak

Aanleiding

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen zijn kinderen die, na een lange en vaak heftige reis uit bijvoorbeeld Syrië, Eritrea, Afghanistan of Irak, in Nederland zijn aangekomen zonder ouders of andere meerderjarige wettelijke vertegenwoordigers. Zij krijgen een voogd toegewezen van Stichting Nidos, die jeugdbescherming biedt voor vluchtelingkinderen. Tot hun 18e jaar hebben zij recht op opvang en begeleiding. Nidos bepaalt welke opvangvorm het beste past bij een jongere.

Wegens de toegenomen instroom zocht Nidos in het najaar van 2016 nieuwe partners voor de opvang en begeleiding van de amv's. Nidos benaderde onder andere Parlan. Na een aanbestedingsprocedure kon Parlan aan de slag.

Opzet

Parlan heeft capaciteit voor de opvang en begeleiding van ruim honderd amv's, in meerdere woningen verspreid over Noord-Holland Noord (Noord-Holland boven het Noordzeekanaal, inclusief Texel).
De amv's worden in een woning van Parlan geplaatst door hun voogd van Stichting Nidos. Daar krijgen ze begeleiding van woonbegeleiders tot hun 18e verjaardag.

De leeftijd en mate van zelfredzaamheid zijn bepalend voor de woonvorm waarin amv's worden opgevangen.
Amv's jonger dan 15 jaar gaan wonen in een pleeggezin of gezinshuis van Stichting Nidos.
Amv's tussen 15 en 18 jaar die minder zelfredzaam zijn, wonen met ongeveer acht jongeren in een kleinschalige woongroep. Dit is een groot huis in een gewone buurt waar zeven dagen per week en 24 uur per dag begeleiding aanwezig is, dus ook 's nachts.
Amv's tussen 15 en 18 jaar die zelfstandiger zijn, wonen met vier jongeren in een kleinschalige wooneenheid. Dit is een gewoon huis of appartement in een gewone buurt, waar elke dag vier uur begeleiding is. Daarnaast is de begeleiding 's nachts oproepbaar.
De jongeren blijven tot zij 18 jaar zijn onder begeleiding van Parlan. Daarna stromen zij bij voorkeur door naar een woning in de gemeente waar zij geïntegreerd zijn.

Werkwijze

De jongeren krijgen begeleiding van pedagogisch medewerkers van Parlan. Zij zijn speciaal opgeleid om de amv's op te vangen. Daarnaast krijgen zij begeleiding van hun voogd van Stichting Nidos, en van leerkrachten op school in een internationale schakelklas.

De woonbegeleiders van Parlan begeleiden de amv's in hun ontwikkeling, bij hun verblijf in Nederland en bij hun toekomstperspectief.
Elke jongere maakt met zijn begeleider een 'bestemmingsplan', of droomplan. Hierin omschrijft hij zijn ambitie, zijn persoonlijke droom, en alles wat hij nodig heeft om deze droom te bereiken. Op basis van de droom worden doelen geformuleerd, zoals leren koken of gaan sporten, maar ook het vinden van een passende vervolgopleiding. Het is een groeidocument waarvan de jongere zelf eigenaar is.
De woonbegeleiders helpen de jongeren bij het behalen van hun doelen, maar bovenal ondersteunen zij de jongeren in het leven in Nederland. Zij gaan in de woonplaats van de jongere op zoek naar mogelijkheden die de jongeren helpen tijdens hun verblijf in Nederland: een passende internationale schakelklas, een sportclub of vereniging die past bij de jongere, eventueel een bijbaan, mogelijkheden om Nederlands te leren in het onderwijs of via vrijwilligers of buurtbewoners. Ook zoeken zij andere mogelijkheden om een sociaal netwerk op te bouwen voor de jongeren. Het is per jongere verschillend met welke partijen de woonbegeleiders van Parlan samenwerken. Het belang van de jongere staat daarbij centraal.
Iedere jongere krijgt een mentor bij wie hij terecht kan met vragen, en die samen met de jongere werkt aan het behalen van de doelen. Deze mentor draagt er, samen met de andere woonbegeleiders, zorg voor dat de jongere op zoek gaat naar een sociaal netwerk, bijvoorbeeld in de buurt waar de jongere woont.

Betrokken partijen

Vaste ketenpartners met wie Parlan voor iedere amv samenwerkt zijn:

 • Stichting Nidos (jeugdbescherming; voogd. De voogd is wettelijke vertegenwoordiger van de jongeren, geeft toestemming en heeft contact met IND, COA en andere instanties)
 • Scholen (internationale schakelklas; onderwijs voor de jongeren)

Daarnaast kan Parlan samenwerken met andere partijen, zoals:

 • collega-jeugdhulporganisatie Spirit
 • COA
 • GGD
 • buurtorganisaties en buurtbewoners
 • sportverenigingen
 • culturele organisaties
 • woningbouwverenigingen
 • gemeenten
 • vrijwilligers
 • huisarts, tandarts
 • jeugd-ggz

Randvoorwaarden

Implementatie

In januari 2016 tekende Parlan de overeenkomst met Nidos. Vanaf dat moment is hard gewerkt aan de werving en selectie van medewerkers en het vinden, geschikt maken en inrichten van woningen. De nieuwe amv-collega's zijn uitgebreid getraind. Begin april 2016 kon de eerste jongere worden opgevangen. De planning was om stapsgewijs in drie fasen te groeien, zodat Parlan op 1 augustus 2016 het afgesproken aantal van 108 amv's kon begeleiden, verdeeld over de regio's West-Friesland, Kop van Noord-Holland en regio Alkmaar.

De eerste woningen zijn geopend in april 2016. Per regio is er één kleinschalige woongroep en meerdere kleinschalige wooneenheden. Op 1 september werden 46 jongeren opgevangen in kleinschalige woongroepen en zeven kleinschalige wooneenheden. Fase 1 is afgerond.
Door de onverwachte afname van de instroom van vluchtelingen en dus ook amv's is het project op verzoek van het Nidos tijdelijk vertraagd. Parlan staat klaar om zo nodig direct een toename op te vangen.

In de aanloop van het project is nauw samengewerkt met Stichting Nidos, collega-jeugdhulporganisatie Spirit en gemeenten en woningbouworganisaties. Eerst werden de kaders en de mogelijkheden geïnventariseerd. Vervolgens werd een projectleider aangesteld. Parlan werkt sinds begin 2015 met het concept van zelforganiserende teams als sturingsfilosofie. De verantwoordelijkheden worden zo laag mogelijk in de organisatie belegd.

Financiën

Nidos betaalt de opvang en begeleiding die Parlan biedt. Nidos voert als onafhankelijke voogdijinstelling, op grond van de wet, de voogdijtaak uit voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Daarnaast wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van aanvullende gemeentelijke subsidieregelingen, bijvoorbeeld voor een sportpas of zwembadbezoek.

Deskundigheid

Pedagogisch medewerkers van Parlan begeleiden de jongeren. Het opleidingsniveau van de medewerkers is minimaal mbo. Zij zijn speciaal opgeleid om de amv's op te vangen. Ervaring in de jeugdhulp is geen vereiste. Zo zijn er ook woonbegeleiders met een achtergrond in de kunst en sport. Functiespecifieke vaardigheden zijn activerend, intercultureel en klantgericht kunnen werken, alsook sociale en netwerkgerichte vaardigheden om amv's te kunnen motiveren en stimuleren.
Aan het project zijn verder een projectleider, een gedragswetenschapper (orthopedagoog) en een werkbegeleider gekoppeld.

Alle medewerkers hebben voorafgaand aan de start van het project de volgende trainingen en cursussen gevolgd:

 • Competentiegericht werken
 • Netwerkgericht werken
 • Beschermjassen
 • Rots & Water
 • Conflicthantering en agressieregulatie
 • Bedrijfshulpverlening

Medewerkers houden hun deskundigheid op peil door middel van workshops, conferenties en symposia. Daarnaast biedt Parlan naar behoefte tussentijdse cursussen en trainingen aan, bijvoorbeeld met betrekking tot:

 • Trauma, signaleren van traumagerelateerde klachten, traumaverwerking
 • Signaleren van oplopende spanningen (leidend tot agressie, zelfbeschadiging)

Bestuurlijk draagvlak

Binnen Parlan werd, ook op bestuurlijk niveau, al enige tijd gesproken over wat zij als maatschappelijke organisatie kan en moet doen in het kader van het vluchtelingenvraagstuk. Toen Nidos nieuwe contractpartners zocht, werd al snel besloten om de samenwerking aan te gaan, gezien de urgentie en gezien de aanwezige expertise. Parlan heeft namelijk eerder een opvangproject voor minderjarige vluchtelingen gedaan.

Evaluatie

Succesfactoren

 • Vooral gewoon 'mens zijn' in de begeleiding; niet te veel gaan 'hulpverlenen'.
 • Er is veel kennis over de situatie van amv's, door de trainingen en cursussen die alle woonbegeleiders hebben gevolgd.
 • Wanneer mogelijk is er contact met gezinsleden in het land van herkomst of in Nederland, of met andere mensen met dezelfde culturele achtergrond.
 • Er wordt veel geïnvesteerd in het creëren van een netwerk rondom de amv (school, werk, sport, vrije tijd, religie, sociale contacten); hiervoor krijgen de professionals ook veel ruimte vanuit de organisatie.
 • Er is geïnvesteerd in het kennismakingsproces binnen de teams; dit zorgt voor een gevoel van gelijkwaardigheid in het team en voor vertrouwen.
 • In de samenwerking met ketenpartners wordt gekeken vanuit de amv's.
 • Zodra bekend is dat Parlan in een woning amv's gaat opvangen worden de direct omwonenden persoonlijk geïnformeerd en uitgenodigd om kennis te maken met woonbegeleiders en jongeren. Dit verhoogt de acceptatie. Samenwerken met gemeente en woningcorporatie is daarbij een voorwaarde.

Faalfactoren en knelpunten

 • Omdat alle teams nieuw gevormd zijn, is achteraf gezien ook vaak opnieuw het wiel uitgevonden. Door een betere communicatie hadden de nieuwe teams meer van elkaar kunnen leren. Deze communicatie kon door de organisatie beter gefaciliteerd worden.
 • Het werken in zelforganiserende teams kostte in de beginfase veel aandacht. Er was behoefte aan iets meer kader en sturing vanuit de organisatie, zodat de teams zich meer op de inhoud konden richten.
 • Het is niet voor alle ketenpartners even duidelijk wie welke taken heeft en wie waarvoor verantwoordelijk is. Vooral rondom de taken van de woonbegeleiders en de Nidos-voogden heerst soms onduidelijkheid.
 • Hoewel in de training aandacht is besteed aan culturele achtergronden, lopen begeleiders in de praktijk toch tegen onverwachte situaties aan. Overigens blijken pubers uit niet-westerse culturen ook gewoon pubers te zijn.

Geplande vervolgstappen

Er worden veel stappen ondernomen om als organisaties te leren van elkaar in de begeleiding aan amv's. Zo is Parlan bezig met een uitwisselingstraject en afstemming tussen Parlan, Lindenhout en Spirit, om te leren van de manier waarop Lindenhout amv's begeleidt. Andere organisaties benaderen Parlan om te leren van de succesfactoren en knelpunten die Parlan tegenkwam in de begeleiding.
Parlan organiseert een maandelijkse ontmoeting met lokale en regionale ketenpartners ten behoeve van afstemming, uitwisseling en verdere kennismaking. Ook is Parlan bezig om het trainingsaanbod zowel voor vluchtelinggezinnen en -kinderen als voor professionals die met hen werken verder te ontwikkelen.
De ervaringen op de werkvloer worden intern en extern gedeeld via blogs.

Ervaringen met het Amv-project

Interview met Youssef (fictieve naam), amv uit Syrië

Youssef heeft een grote grijns op zijn gezicht en zegt in perfect Nederlands gedag. Hij woont nu vijf dagen op deze woongroep in een groot huis in een gewone nieuwbouwwijk. Hiervoor woonde hij vier maanden op een andere woongroep van Parlan; daarvoor leefde hij in een asielzoekerscentrum, daar weer voor vier jaar in Turkije met zijn familie (moeder, vader, twee zusjes en één broer) en daar weer voor vanaf zijn geboorte in Syrië.
In Syrië hadden ze het goed, voor de oorlog. In Turkije was het niet goed. Daarom is hij naar Nederland gekomen. Hij hoopt dat zijn familie ook hier naartoe kan.
Youssef wil later dokter worden. 'Als mensen ziek zijn, zij kunnen naar mij toe komen en ik kan hen...'. Hij kijkt vragend naar zijn woonbegeleiders. 'Zeg maar in het Engels, mag ook.' 'Dan weet ik het ook niet', antwoordt Youssef.' 'Helpen?', vraagt een begeleider. 'Ja, helpen.'
Youssef zit in een lastige periode. De woongroep van Parlan waar hij eerder zat, werd gesloten wegens achterblijvende instroom. Voor Youssef is dat extra jammer, want hij had daar inmiddels zijn leven goed op de rit. Hij ging naar school, deed aan sport en had een leuke buurman die hem weleens meenam voor een dagje uit. Nu moet hij opnieuw beginnen. Bovendien is het zomervakantie en is er überhaupt geen school. Youssef vindt het jammer dat het vakantie is. 'School vind ik heel leuk. Ik kan snel leren.' Hij spreekt inmiddels een aardig woordje Nederlands, en verder Turks en Syrisch. 'Ik vind de contacten en met mensen praten op school leuk.'
Nu het vakantie is kijkt hij voornamelijk films op zijn mobiel. Turkse films, meestal romantische of actiefilms. Soms kijkt hij tv. Op de vorige woongroep deed hij overdag veel meer: hij ging zwemmen en had vrienden. Hier kent hij nog niemand.
Youssef heeft al op veel plekken gewoond in Nederland; alle wisselingen vallen hem zwaar. Gelukkig is zijn mentor meeverhuisd, en doen zijn vorige woonbegeleiders er alles aan om hem af en toe te zien. Youssef: 'Zij zijn echt goede mensen.'

Interview met woonbegeleiders Corina Gravemaker en Pauline Cammel en beleidsmedewerker Noor Tromp

Het interview vindt plaats op de dag dat een van de woongroepen sluit en de jongeren verhuizen. Het is druk en chaotisch en ze zijn nog nooit in het huis geweest. Gravemaker en Cammel werkten samen op dezelfde woongroep, die nu helaas gesloten is. Dat vinden ze zwaar, ook voor de jongeren. Toen ze het hoorden, was er meteen onrust in de groep. Gravemaker verwoordde het laatst in een mail aan haar collega's: 'Tegen wie schop je het hardst? Tegen de mensen die je liefhebt.' Cammel: 'Nou, dat hard schoppen hebben ze wel even gedaan hoor! Die wisselingen maken het toch wel ontzettend lastig allemaal; dat is voor geen enkele jongere goed.'
De woonbegeleiders proberen de amv's zoveel mogelijk te blijven steunen. Eén jongere verblijft nu ter overbrugging twee weken in de woongroep van Parlan, voor hij ergens anders naar wordt overgeplaatst. Hij is al zo vaak verhuisd sinds hij in Nederland is dat hij heeft gezegd nog liever te gaan zwerven. 'Nou, niks daarvan', zei de woonbegeleider toen. 'Ik breng je naar je nieuwe plek en zorg dat je daar goed aankomt!' Zo proberen de woonbegeleiders het vertrouwen van de jongeren te winnen.
Wat ook helpt om vertrouwen te creëren is de amv's behandelen als 'normale kinderen in een bijzondere situatie'. Gravemaker: 'Onze kracht is gewoon mens zijn, maar wel genoeg kennis hebben van de situatie van amv's. We gaan hen niet uitgebreid vragen naar hun verleden. Daar komen ze vanzelf wel mee, als ze eraan toe zijn.' Door in te spelen op normale situaties kom je vaak al meer over de thuissituatie van de jongeren te weten. Cammel: 'Als een jongere bijvoorbeeld niet naar bed wil, vraag ik: "Maar hoe ging dat thuis dan? Hoe deed jouw moeder dit?" Daar staan ze dan wel even van te kijken.'
'We hebben ontzettend geïnvesteerd in het leggen van verbindingen', vertelt Gravemaker, 'Een goed netwerk is cruciaal voor de jongeren. We hebben contacten gelegd met de internationale schakelklas en korte lijnen met de mentoren van school, we hebben sporten gezocht, we hebben betrokken buurtbewoners die met de amv's gaan poolen of Nederlandse les komen geven. We zijn ook met een imam gaan praten in de moskee, en hebben hem uitgenodigd op de woongroep. Nou, dat was hoog bezoek hoor! Alsof Willem-Alexander op bezoek kwam. Nu weten we alles over de Ramadan en islamitische gebruiken. En weten we het niet, dan bellen we de imam.'

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.