• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Praktijkvoorbeeld

Ambulante multifocale teams – Noord-Holland

Ambulante multifocale teams werken regionaal en integraal samen in de ambulante specialistische jeugdhulp. Kenter Jeugdhulp wil alle opvoedings-, ontwikkelings- en psychische problemen oppakken van kinderen en jongeren tot 23 jaar en hun gezinnen waar binnen de basisinfrastructuur niet voldoende aandacht voor is. Dat doet Kenter Jeugdhulp met zo kort mogelijk, met een integrale aanpak en waar mogelijk ambulant. Medewerkers werken vanuit hun eigen discipline of deskundigheid in een team. Zij overleggen en werken samen om tot een integrale oplossing te komen. Afhankelijk van de problematiek is deze samenwerking meer of minder intensief.

Doel

Het doel van ambulante multifocale teams is complete hulp aanbieden aan de cliënt. Dit zonder schotten, vanuit een integrale visie en gericht op de problematiek van het kind en het gezin, en vanuit een gezamenlijk behandelplan.

Doelgroep

De doelgroep van het ambulante multifocale team bestaat uit kinderen en jongeren en hun gezin, die matig tot ernstig belemmerd worden in hun ontwikkeling door opvoedings- of gezinsproblematiek of psychische problemen. Daarbij zijn er drie subdoelgroepen:

  • Kinderen en jongeren tot 23 jaar met ernstige psychische problematiek, zoals angst-, stemmings-, gedrags- of ontwikkelingsproblematiek/autismespectrumstoornis (ASS), waarvoor specialistische zorg noodzakelijk is (hoofdtraject jeugd-ggz, met aanvullend opvoedondersteuning)
  •  Gezinnen met een of meer kinderen tot 23 jaar, waar opvoedings- of gezinsproblematiek op de voorgrond staat waardoor de ontwikkeling van de kinderen in deze gezinnen wordt belemmerd. Daarbij kan de veiligheid in het gedrang zijn. In deze doelgroep vallen ook multiprobleemgezinnen. Dit zijn gezinnen met problematiek op meerdere levensgebieden (hoofdtraject jeugd- en opvoedhulp, met aanvullend kindbehandeling of advies)
  • Kinderen en jongeren tot 23 jaar met psychische problematiek én hun ouders. De ouders hebben te maken met ernstige opvoedproblemen als gevolg van de kindproblematiek. Deze kinderen en hun ouders staan open voor hulp, maar hebben vaak nog enige motivering nodig (multifocaal traject jeugd-ggz en jeugd- en opvoedhulp).

Behalve met het ambulante multifocale jeugdhulpteam wordt er binnen Kenter Jeugdhulp gewerkt met de jeugd-ggz-polikliniek (bij een specifiek specialistische route) en het FACT-team (bij ernstig zorgmijdend gedrag).

Aanpak

Aanleiding

OCK het Spalier en Jeugd-riagg zijn per 1 juli 2015 gefuseerd tot een brede regionale instelling voor integrale specialistische jeugdhulp: Kenter Jeugdhulp. Door deze fusie worden de zorg voor jongeren met psychische problemen en de zorg bij opvoedproblemen gebundeld. Kenter Jeugdhulp wil in de nieuwe organisatie (specialistische) ambulante multifocale jeugdhulpteams ontwikkelen die ambulant en integraal zullen gaan werken.
De aanleiding voor het ontwikkelen van deze teams was dat uit een vergelijking van de jeugd- en opvoedhulp- en jeugd-ggz-organisaties in regio's en uit onderzoek bleek dat er binnen het ambulante veld veel overlap zat tussen de doelgroepen. Deze overlappende doelgroep bestaat uit kinderen met psychiatrische problemen, gedragsproblemen en gezinsproblemen. Voorheen was er wel af en toe contact tussen jeugd- en opvoedhulp en jeugd-ggz, bijvoorbeeld op het moment dat zij naar elkaar verwezen, maar er werd nog niet echt samengewerkt door gelijktijdig de problemen te bekijken en hier samen mee aan de slag te gaan.

Opzet

De multifocale teams bekijken per cliënt wat er nodig is binnen de hulpverlening. Een cliënt komt bij een multifocaal team binnen via verwijzing van een regionaal toegangsteam, zoals een wijk- of buurtteam of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Vervolgens bestaat het hulpverleningstraject door het multifocale team uit een startfase (bestaande uit één tot drie startgesprekken), een behandelfase en evaluatie van de (voortgang van de) hulpverlening. De duur en frequentie van dit traject zijn niet vooraf vastgesteld, en zijn afhankelijk van wat de cliënt nodig heeft. Hierdoor wordt maatwerk geboden.

Geen wisselende hulpverleners, wel wisselende trajecten

Om het overzicht te behouden wordt er binnen het multifocale team onderscheid gemaakt in drie trajecten: een jeugd- en opvoedhulptraject (bij gezins- en opvoedproblemen), een jeugd-ggz-traject (bij kindproblemen) en een integraal traject (bij een combinatie van beide). Een cliënt kan schuiven tussen deze drie trajecten, afhankelijk van de problematiek en de behandeling die wordt ingezet. Deze ordening in trajecten dient alleen voor het overzicht van de medewerkers; voor de cliënt verandert er niets. Binnen een vast multifocaal jeugdhulpteam vinden alle overleggen rondom het gezin plaats, met zowel jeugd- en opvoedhulp- als jeugd-ggz-medewerkers. Gedurende alle trajecten werken een jeugd- en opvoedhulp- en een ggz-medewerker samen, zij zijn beiden bij voorkeur vanaf het startgesprek aanwezig. Dankzij dit multifocale team heeft de cliënt dus niet te maken met wisselingen tussen hulpverleners zodra de problematiek naar een ander traject verschuift.

Werkwijze

  • Startgesprek: met jeugd- en opvoedhulp- en jeugd-ggz-medewerker en gezinsleden; een tot drie gesprekken en observaties. Er wordt een probleemanalyse gemaakt, er wordt informatie verzameld voor een eventuele diagnose, en mogelijke doelen en oplossingsrichtingen worden verkend. Hierbij is er extra aandacht voor de veiligheid in het gezin. Aan het einde worden de in te zetten behandeling en behandeldoelen besproken.
  • Behandeling: de jeugd- en opvoedhulp- en de jeugd-ggz-medewerker voeren passende interventies en methodieken uit, afhankelijk van de problematiek en de behandeldoelen.
  • Evaluatie van de (voortgang van de) hulpverlening: de jeugd- en opvoedhulp- en de jeugd-ggz-medewerker controleren en evalueren tijdens elk gesprek de doelen en de samenwerking, en de behandeling en doelen worden structureel formeel geëvalueerd in aanwezigheid van alle hulpverleners en gezinsleden.

Gedurende het hulpverleningstraject door het multifocale team kan er duo-overleg plaatsvinden (tussen jeugd- en opvoedhulp- en jeugd-ggz-medewerker) of multidisciplinair overleg (structureel teamoverleg waarin casuïstiek besproken wordt).

Betrokken partijen

In de ambulante multifocale teams werken jeugd- en opvoedhulp (voorheen OCK het Spalier) en jeugd-ggz (voorheen Jeugd-riagg) samen. De teams zijn in eerste instantie ontstaan door de fusie van een jeugd- en opvoedhulporganisatie en een jeugd-ggz–organisatie. De twee expertises zijn inmiddels gebundeld in één ambulant multifocaal team.

Daarnaast wordt er nog samengewerkt met de volgende partners:
• huisartsen, gezinsartsen en kinderartsen (verwijzing)
• wijkteams en CJG’s (verwijzing)
• onderwijs (speciaal onderwijs, ambulante vormen van onderwijs, Alert4you)
• integrale kindcentra.

Randvoorwaarden

Implementatie

De fusiepartners OCK het Spalier en Jeugd-riagg hebben een onafhankelijke organisatie, het Nederlands Jeugdinstituut, gevraagd hen te ondersteunen bij het ontwikkelen van specialistische integrale ambulante jeugdhulp voor de multifocale jeugdhulpteams. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft overkoepelend gekeken naar de samenstelling en ontwikkeling van de multifocale teams. Daartoe is een inventarisatie uitgevoerd onder verschillende betrokkenen van beide organisaties, door middel van interviews, ontwerpsessies en het leren van andere praktijkvoorbeelden in Nederland. Ten slotte zijn de effectieve en werkzame elementen van integraal werken geanalyseerd.

De ambulante multifocale teams bevinden zich nog in de beginfase van de uitvoering. De visie en werkwijze zijn vastgesteld maar nog niet veelvuldig in de praktijk uitgevoerd. Deze multifocale teams zijn een praktijkvoorbeeld van hoe integrale jeugdhulp ingevoerd kan worden, en hoe twee verschillende organisaties gezamenlijk onderzoeken hoe zij hun samenwerking kunnen vormgeven en eenheid van taal kunnen creëren. Latere evaluaties zullen uitwijzen hoe professionals en cliënten de werking van de multifocale teams ervaren, en wat succesfactoren zijn.

Het vormgeven van de ambulante multifocale teams zal geëvalueerd worden, en dat zal aanbevelingen opleveren die de implementatie van deze teams kunnen bevorderen. Er wordt aanbevolen te monitoren op de instroom (doelgroep), de uitvoering en de uitstroom (resultaten en uitval) van de ambulante multifocale teams. De resultaten die dat oplevert dienen vervolgens besproken en benut te worden bij het bijstellen van de aanpak.

Deskundigheid

De deskundigheid in de ambulante multifocale teams is voornamelijk gebaseerd op de behoeften van de doelgroep. Aan de hand daarvan is er gekeken welke expertise en specialismes er binnen de jeugd- en opvoedhulp en de jeugd-ggz nodig zijn om de juiste hulp te bieden.
Per regio is er een doelgroep omschreven, en een team op maat samengesteld. Elk ambulant multifocaal team bestaat minimaal uit een orthopedagoog (ggz), een gz-psycholoog (ggz), iemand met ervaring met intensieve ambulante gezinsbegeleiding (jeugd- en opvoedhulp) en iemand met ervaring met videohometraining (jeugd- en opvoedhulp). Er wordt overlegd of er een psychiater in het team nodig is.
Daarnaast wordt er gekeken welke gezamenlijke scholing de medewerkers in de ambulante multifocale teams nodig hebben, bijvoorbeeld een opleiding van Signs Of Safety (SOS).
Aangezien het traject zich nog in de ontwikkelfase bevindt, zijn deze zaken nog niet definitief vastgesteld. Ze horen wel bij de overwegingen om de deskundigheid te waarborgen binnen de ambulante multifocale teams.

Bestuurlijk draagvlak

Door interviews af te nemen onder professionals, bestuurders en andere betrokkenen is draagvlak gecreëerd op zowel besluit- als uitvoeringsniveau. Daarnaast zijn er ontwerpsessies uitgevoerd waar zowel bestuurders als uitvoerend medewerkers aan deelnamen. In deze ontwerpsessies werkten de medewerkers gezamenlijk aan de ontwikkeling van de ambulante multifocale teams.

Evaluatie

Aangezien de multifocale teams zich nog in de beginfase bevinden, is er nog geen evaluatie uitgevoerd of gepland door Kenter Jeugdhulp. Er is wel een procesevaluatie uitgevoerd over de ontwikkeling van de ambulante multifocale teams. Hier zijn aanbevelingen uit voortgekomen die worden meegenomen in de uitvoering. Kenter Jeugdhulp wil in de toekomst door middel van een vervolgproject, onderzoek of monitor ook de resultaten en de multifocale teams als geheel evalueren.

Ervaringen met Ambulante multifocale teams

Interview met Hella van de Beek, regiomanager Kenter Jeugdhulp, projectleider ontwikkelproject Ambulante multifocale teams

Hella van de Beek is regiomanager van Kenter Jeugdhulp, een gefuseerde organisatie van voormalig OCK het Spalier en Jeugd-riagg. Zij vertelt over de ontwikkeling van de ambulante multifocale teams, die op dit moment nog in volle gang is. Haar verhaal biedt inzicht in de ambities, visies en verwachtingen tijdens de beginfase van een integraal samenwerkingsverband.

'Voor de organisatie is deze integrale aanpak uiteindelijk hopelijk efficiënter en sneller', vertelt Van de Beek. 'Er kan gelijktijdig jeugd- en opvoedhulp en ggz-hulp geboden worden, er gaat minder tijd verloren aan dubbele registratiesystemen, dubbele verantwoordingen voor de financiering, dubbele dossiers en plannen. Hierdoor is de zorg voor cliënten overzichtelijker, kost het medewerkers minder tijd en bespaart het de gemeenten geld. Maar het belangrijkste is dat je problemen van jeugdigen vanuit twee kenniskaders kunt benaderen en behandelen, en de gezinnen dus beter geholpen kunnen worden.'

Van de Beek vertelt over de knelpunten die zij zijn tegengekomen tijdens de ontwikkelfase. Zo bleek dat de verschillende disciplines vaak andere betekenissen gaven aan dezelfde termen, begrippen of handelingen. 'Spoedhulp' of 'ambulant werken' betekende in de ggz bijvoorbeeld iets anders dan in de jeugd- en opvoedhulp. Door vooraf aandacht en tijd te besteden aan het samenvoegen van termen, richtlijnen, methodieken en zorgprogramma's van de verschillende disciplines wordt er geïnvesteerd in een complete werkwijze, waar medewerkers van beide disciplines mee aan de slag kunnen. Zij hebben inmiddels een hele procesbeschrijving ontwikkeld, van startgesprek tot en met eindgesprek, die de ambulante multifocale teams stap voor stap kunnen volgen. Hierdoor hebben de medewerkers vooraf al de tijd gehad om elkaar te leren kennen, voelen zij zich mede-eigenaar van de nieuwe werkwijze en worden zij enthousiast van de vernieuwingen. 'Wanneer je elkaar vindt in de ontwikkeling van een nieuwe werkwijze, kun je knelpunten zoals verschillen in vocabulaire ook beter aan als team. Hier kom je dan vanzelf samen uit', aldus Van de Beek.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.